สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.28 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ฤดีสายเจริญสุข
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุตรตา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิติมา  บุญตัน
2. นางสาวอุษณี  เปี่ยมเพ็ง
 
1. นางสาวจิตติมา  จันโททอง
2. นางสาวปิยวรรณ  อุทัยธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิธร  เหยี่ยวสวัสดิ์
2. นางสาวสุรพิชญา  แย้มเนย
 
1. นางสาวจิตติมา  จันโททอง
2. นางสาวปิยวรรณ  อุทัยธรรม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเนรมิต  วันดี
 
1. นางสาวพิชชาพร  เอกดำรงกิจ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวหทัยภัทร  เอี้ยวสุวรรณ
 
1. นายกิตติพงค์  ทาปง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตรสุดา  แตงเสร็จ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พิสุทธิ์ไพศาล
 
1. นางสาลินี  เรืองจุ้ย
2. นางสาวพิชชาพร   เอกดำรงกิจ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิรมล  วิงวน
 
1. นางสาลินี  เรืองจุ้ย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ศิริสมบัติ
2. เด็กหญิงณัฐกฤต  ศิริอุดมภาส
3. เด็กหญิงไพลิน  ตันเรืองศรี
 
1. นายพัสกร  คงกินเก
2. นางสาวนงลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจรัญพัฒน์  ปานนาค
2. นางสาวจิรภัทร  เลิศมโนบุญสุข
3. นางสาวพิชากร  จำปี
 
1. นางกนกพร  สายสวัสดิ์
2. นางวิไลวรรณ  ชูเลิศ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  ปิ่นแหวน
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กรุงเกษม
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  กาญจนวสิต
4. เด็กหญิงสุทธิภรณ์  พรมเอี่ยม
5. เด็กหญิงเกศณิชา  หมอสิน
 
1. นางสาวเขมณัช   มีโสภา
2. นางสาวจิตรลดา  แตงอ่อน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  ขำคล้าย
2. นางสาวธิดารัตน์  รอดคลองตัน
3. นางสาวนวรัตน์  จินดาอร่าม
4. นางสาวยุพารัตน์  แซ่ลิ้ม
5. นางสาวเกวลี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายเอกภูมิ  ชูนิตย์
2. นางสาววราภรณ์  วรรธนะฐิติกุล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิธิกานต์  บุญช่วย
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  สุวรรณทอง
3. เด็กหญิงพรสิริ  สรสิทธิ์
4. เด็กชายสิทธินันท์  อ่วมขาว
5. เด็กหญิงสโรชา  ตั๊นธง
 
1. นางสาวกัณฐมณี  แกรอด
2. นางสาวภาณี  คูสุวรรณ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขมิษรา  วงษ์แก้ว
2. นางสาวจุฑามาศ  วิริยะธนสาร
3. นางสาวณัฐพร  ปัญญาสวรรค์
4. นางสาวปานตะวัน  ทรงสุวรรณ
5. นายวัชรากร  สมถวิล
 
1. นายเอกภูมิ  ชูนิตย์
2. นางสาววราภรณ์  วรรธนะฐิติกุล
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรพัฒน์  หวิงปัด
2. นางสาวจีรวรรณ  แซ่เจน
3. นางสาวชินาภา  สว่างวงษ์
4. นางสาวญาดา  โต๊ะแสงแก้ว
5. นายถิรสวัสดิ์  อินทจักร
6. นางสาวธัญญบงกช  ลิ้มเทียนรัตน์
7. นางสาวนาตาชา  ดิษฐ์ประเสริฐ
8. นายนิติพัฒน์  ใจดี
9. นายปริญญา  เทียมประเสริฐ
10. นางสาวปริญญาพร  โตรินทร์
11. นางสาวปรียา  จันทนะโสตถิ์
12. นางสาวรัชฎาพร  แก้วรัมย์
13. นายวรพรต  ศรีมหาดไทย
14. นางสาววิภาวี  วงศ์ชัยประสิทธิ์
15. นางสาวสตรีรัตน์  พิทักษานุรัตน์
16. นางสาวสิริกร  ปุจฉาการ
17. นางสาวสุนิสา  พลอยขาว
18. นางสาวสุภัคณกาญจน์  นาคสาม
19. นางสาวอรนภา  มาเอี่ยม
20. นางสาวอาริยา  จันทรง
 
1. นางสาวกัณฐมณี  แกรอด
2. นางสาวอุไรวรรณ  เชื้อสมบูรณ์
3. นายกฤษฎา   ทองแย้ม
4. นายอาคม  สมพามา
5. นางสาวคนึงนิจ  รอดสนใจ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเดโช  กิมพงษ์สวัสดิ์
 
1. นางอุษา  เพิ่มสุวรรณ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรกร  อัตโสภณวัฒนา
 
1. นางสาวอุษา  ยังพึ่ง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชา  พงษ์ประเสริฐ
2. เด็กชายณัชนนท์  เผือกนิมิตร
 
1. นางสาวคนึงนิจ  รอดสนใจ
2. นางสาวอุไรวรรณ  เชื้อสมบูรณ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรพิฆเนศ  ตรุยานนท์
2. นายวุฒิภัทร  ชัยก้องทวี
 
1. นางสาวคนึงนิจ  รอดสนใจ
2. นางสาวเขมณัช   มีโสภา
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชยา  ศิริเธียรไชย
2. นางสาวพริม  พรรุ่งโรจน์
 
1. นางสาววรุณรัตน์  เกิดแย้ม
2. นายศุภกิจ  รัตนาภินันท์ชัย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนิยา  กิจรุ่งเรืองพิพัฒน์
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรทิพย์  แซ่ตั๊น
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันณภา  จันทร์แพง
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิทยารัตน์  ทาทำนุก
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิดา  วานิกร
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผาตินาวิน
2. เด็กหญิงศศิพร  เพ็ชรเที่ยง
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
2. นางสาวสุรีย์  เจริญทรัพย์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณฐมน  สีเหลือง
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภนิดา  สีเหลือง
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐานิศรา  เอื้อนกพันธ์
 
1. นายวิบูรณ์  โดดเจ็ดริ้ว
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.31 ทอง 4 1. นางสาวจารวี  แถมเงิน
 
1. นายชาย  ชูเลิศ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา  อินทรนิกูล
 
1. นายชาย  ชูเลิศ
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดา  รุจิพรพงศ์
2. เด็กชายพัชรพฤกษ์  วัฒนา
3. เด็กหญิงลักขณา  บุญประเสริฐโพธิ์
4. เด็กหญิงวลีพร  วงศ์รัตน
5. เด็กชายวัชรากร  พรมดำ
6. เด็กหญิงสุชาดา  ผิวผลาผล
7. นายสุธิวัส  เรืองเทศ
8. เด็กชายโยธิน  แดงประสิทธิพร
 
1. นางสาวนริศรัตน์  อินพันทัง
2. นายสุธิพงค์  แท่นนิล
3. นางสาวสุรีย์  เจริญทรัพย์
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ลิ่มมั่น
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุณหะ
4. เด็กหญิงญาณิศา  จิตภูธโรจน์
5. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่เตียว
 
1. นางสาวนริศรัตน์  อินพันทัง
2. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
3. นางสาวพลอยกานต์  ลำดวล
4. นางสาววรุณรัตน์  เกิดแย้ม
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราธิป  ถากระโทก
2. นายพันธ์ยศ  เพียรเมธศิริ
3. นายพูลลาภ  ทาเกตุ
4. นายศุภกร  ลีวัฒนาถาวรชัย
5. นายเทพประทาน  สมรสมนตรี
 
1. นางสาวจิรภา  ผาตินาวิน
2. นางสาวนริศรัตน์  อินพันทัง
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  คงคาหลวง
 
1. นางเพ็ญนภา  ธีรทองดี
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติพร  เทพา
2. เด็กหญิงกาญจนากร  เมฆอภัย
3. เด็กหญิงธนิยา  กิจรุ่งพิพัฒน์
4. เด็กหญิงนีน่า  ราษฎร์รังสรรค์
5. เด็กหญิงภัทรภรณ์  กอเจริญ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ธีรทองดี
2. นางสาววรัญญา  อุดมกุศลศรี
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดาวดี  กุลศักดิ์
2. เด็กหญิงปริชาติ  สุวรรณ์
 
1. นางวราภรณ์  วิมลประเสริฐ
2. นางสาวลลิตา  กิจชนม์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคเนศวร  ศักดิ์ดำเนิน
2. เด็กชายธนวัตน์  ทองสิน
 
1. นางสาวศิริอร  บุญมา
2. นางสาวสุพิชชา   ตันติธีระศักดิ์
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายภควัต  ลิมปภานนท์
2. นายสราวุธ  กาญจนประพันธ์
 
1. นางสาวศิริอร  บุญมา
2. นางสาวสุพิชชา   ตันติธีระศักดิ์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวนิศารัตน์  เจริญจิตร
2. นางสาวพิชญานิน  นิสภา
 
1. นางสาวศิริอร  บุญมา
2. นางสาวสุพิชชา   ตันติธีระศักดิ์
 
40 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคณมุข  สุพร
2. นายจิราชัย  กุสุมาล
3. นางสาวธิตินันท์  แดงประสิทธิพร
 
1. นางจารุวรรณ  พบครุฑ
2. นายประเทือง  ใบเนียม
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เพ็งบุญชู
2. เด็กหญิงสุริยาพร  ตันตยาภิรมย์
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  รอดคลองตัน
 
1. นางจารุวรรณ  พบครุฑ
2. นายประเทือง  ใบเนียม
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติกาญจน์  ฮะบุญมี
2. นางสาวญาธิป  เรืองศรี
3. นางสาวธนัญญา  ไตรวิทยพาณิชย์
 
1. นางจารุวรรณ  พบครุฑ
2. นายประเทือง  ใบเนียม
 
43 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ชื่นทวี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  นนทแก้ว
3. เด็กหญิงภัทราพร  เอกเกษตรสิน
 
1. นางวรรณีย์   กิตติอุดมเดช
2. นางสิริพร  ขจรผล
 
44 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิราพร  พวงทอง
2. นางสาวลักษมณ  ชะบางบอน
3. นางสาวอนิชตะญา  บุญเกตุ
 
1. นางวรรณีย์   กิตติอุดมเดช
2. นางเพ็ญศรี  จันหอม