สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายวิริญฐ์ญา  ชฏาดำ
 
1. นางสาวสมปอง  สีจันทร์อ่อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 52.8 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกัญชลิดา  รอดกรุง
 
1. นางสาวสุภา  จิตดำรงชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งเพชร  ทองแก้ว
 
1. นางสุภา  จิตดำรงชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรนภัส  ภิรมย์สุข
 
1. นางสาวสมปอง  สีจันทร์อ่อน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 53.62 เข้าร่วม 11 1. นางสาวโสภิตา  แย้มเกษร
 
1. นางสุภา  จิตดำรงชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ด่านกินติ
 
1. นางสาวสมปอง  สีจันทร์อ่อน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิญญา  ระเบียบโคกสูง
 
1. นายสุเมธ  เจือนาค
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจิราพร  บัวผึ้ง
2. เด็กหญิงบุษณีย์  วรประเสริฐ
 
1. นางสาวสมปอง  สีจันทร์อ่อน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 7 1. นางสาวเจนจีรา  สาธุการ
 
1. นางสุทธิสา  ศิริพัฒนศักดิ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพันทิพา  มักเจียว
 
1. นางสาวศุภรแพร  ปากเพรียว
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตพัฒน์  มากมูล
2. นางสาวชนกานต์  ใจซื่อ
3. นายเจนณรงค์  มงคลสูง
 
1. นางสาวสุทธานุช  เจนโชติสุวรรณ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชกร  แสงศรี
 
1. นางสุทธิสา  ศิริพัฒนศักดิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 10 1. นางสาวคณิตา  พงษ์พูลทรัพย์
 
1. นางสาวศุภรแพร  ปากเพรียว
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวดวงฤทัย  โพธารส
2. นางสาวปภาอร  กระเครือ
3. นางสาวสุธาลิณี  แสงใส
 
1. นางสาวจีราพร  เจียมภู่
2. นางสาวอรไท  พิธุพันธ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนืธิศรา  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  เฮงนิรันดร์
3. เด็กหญิงมาลิษา  สุนทรวิภาค
 
1. นางอุไรวัลย์  สังเกตกิจ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกนกอร  เป้าหอม
2. นางสาวกมลลักษณ์  ทิมแสง
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์เค
 
1. นางสาวจีราพร  เจียมภู่
2. นางสาวอรไท  พิธุพันธ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายธนศร  สืบเทพ
2. นางสาวภิรมพร  เปลาเล
3. นางสาววรรณศิริ  ชัยประสิทธิ์
 
1. นางสาวจีราพร  เจียมภู่
2. นางสาวอรไท  พิธุพันธ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายจิรวัฒน์  เส็งใหญ่
2. นางสาวพรประภา  คนรำ
3. นางสาวมาลินีี  เสมทับ
 
1. นางสาวจีราพร  เจียมภู่
2. นางสาวอรไท  พิธุพันธ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิรุตน์  อยู่ไทย
2. นายบุลากร  สังข์เครือ
 
1. นางสาวจีราพร  เจียมภู่
2. นางสาวอรไท  พิธุพันธ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายพฤทธิ์  พันธ์เพ็ชร
2. เด็กชายภาคิน  คำอาจ
 
1. นางอุไรวัลย์  สังเกตกิจ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐนันท์  มะลิพันธ์
2. เด็กชายปริญญา  คำลา
 
1. นางอุไรวัลย์  สังเกตกิจ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัฐฐา  อารยะนะบุตร
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ปานน้อย
3. เด็กหญิงพัชรา  มาคล้าย
4. เด็กชายภัครพล  ชมภูพล
5. เด็กหญิงภาวรินทร์  ศรีวงศ์
 
1. นางสาวนุชรินทร์  มนพิลึก
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 12 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ศรีอรรชนานันท์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  มนพิลึก
2. นายณัฐวุฒิ  ศุภกรวรากุล
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 5 1. นางสาวดวงสุมล  อนันต์สุข
2. นายธีรภัทร  มีแก้ว
 
1. นายนวพันธ์  โรจนวิทยโอภาส
2. นางสาวนุชรินทร์  มนพิลึก
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.49 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  ชุบคำ
2. นางสาวธนาพัส  จิตต์จำเริญ
3. นางสาวนรนาถ  วงศ์โสภา
4. นางสาวบุญรักษา  เสลานนท์
5. นางสาวปรารถนา  มุริจันทร์
6. เด็กหญิงลักษิกา  ตุ่มทอง
7. เด็กหญิงวันทิพย์  สังข์สนั่นโชติ
8. เด็กหญิงอริสา  เหมัง
9. เด็กหญิงเขมิกา  ศาลา
10. เด็กหญิงโสภิตา  สันทอง
 
1. พระมหาวิชญ์  ใจรืาน
2. นายบุญยกร  บุญพงศ์สิริวัฒน์
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชนิตรา  ชูดี
2. เด็กหญิงชยุตรา  ชูดี
 
1. นางสาวสุกัญญา  โพธิเกษม
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนัชชา  แสงดิษฐ์
2. นางสาวศศิวิมล  ตุ่นเฮ้า
 
1. นางสุรี  วรรณวงศ์วัฒนา
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิภา  ยางสูง
 
1. นายวันชนะ  ช้อยเครือ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสามวิตรี   แสวงทรัพย์
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนากานต์  แจ่มยวง
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายจิรพัฒน์  มุกดา
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอัสนีย์  แซ่ลี
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรภณ  จันทร์เจริญ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงเนตรมณี  หมวกเมือง
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93.01 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94.68 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณานนท์  แก้วประดิษฐ์
2. นายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ่งผล
4. เด็กชายภูมิ  -
5. เด็กหญิงรัตติมา  คล่องแคล่ว
6. เด็กหญิงสาวิตรี  แสวงทรัพย์
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุตรศรี
8. นางสาวเบญจรัตน์  จันทร์์เที่ยง
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.31 ทอง 4 1. เด็กชายจิราภา  ทองสง่า
 
1. นายเจนณรงค์  ทิมแสง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ปานม่วง
 
1. นายเจนณรงค์  ทิมแสง
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  รุ่งเรือง
2. เด็กชายนัฐพงศ์  สลาม
3. เด็กชายปฏิภาณ  กุนา
4. เด็กชายปิยะวัตร  รุ่งทอง
5. เด็กชายวันชัย  พลายบัว
6. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีราจันทร์
7. เด็กหญิงเอื้อมดาว  เอี่ยมทรัพย์
8. เด็กชายโสภิดา  ฮกยินดี
 
1. นางสาวรพีพร  ร่มรื่น
2. นางสาวพรสุรีย์  ทรัพย์แจ่ม
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชมพูพรรณ   จันทวี
2. นายตุลธร  จิตสุภาพ
3. นายพงศธร  คล่องแคล่ว
4. นางสาววจี  ทรงแสง
5. นางสาววนัทฎา  ชูเลิศ
6. นางสาววาสนา  วงศ์วาล
 
1. นางสาวพรสุรีย์  ทรัพย์แจ่ม
2. นางสาวรพีพร  ร่มรื่น
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 38.9 เข้าร่วม 8 1. นางสาวฑาริกา  ด้วงเดช
2. นายตะวัน  แดงกลับ
 
1. นายวัชรินทร์  กำพุธ
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวกมลวรรณ  แว่นแก้ว
2. นางสาวนภัสวรรณ  นนทารี
3. นางสาวศิริวรรณ  สิงห์สถิตย์
4. นางสาวสุทิดา  บุญอ่อน
5. นางสาวอภิสรา  เลาหบุตร
 
1. นายวัชรินทร์  กำพุธ
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐานันดร  จันทร์ศรีธา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ฉิมสุวรรณ
3. เด็กชายธเนศ  บัวผัน
4. เด็กชายประพันธ์  อินทร์คง
5. เด็กชายมนัส  -
6. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ทรัพย์อินทร์
7. เด็กชายวรเมธ  คานงาม
8. เด็กชายศุภวิชญ์  เซี่ยงใช่
 
1. นายวัชระ  อรุณสิงครัตน์
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจน์ธณา  นิโกรธา
2. เด็กชายธนพล  คำที
3. เด็กชายสัญชัย  จันทร์ย้อย
 
1. นางสุนีรัตน์  พ่วงเกิด
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทนิษฐา  เผือกหนู
2. นางสาวธมลวรรณ  บุญนิยม
3. นางสาวสโรชา  ทัพภูธร
 
1. นางสาวสุนีรัตน์  พ่วงเกิด
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  นิลสวิท
2. นางสาวศศิประภา  พลเยี่ยม
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายอัศวิน  พงษ์จำปา
2. เด็กชายเด็กหญิงฐานิดา  ศาลา
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวสุจิวรรณ  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวสุนิสา  จันทร์บาง
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายตุลยเทพ  เทพโยธิน
2. เด็กชายภูริภัทร  ปาลพันธ์
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภิญโญ  ศรีทองสุข
2. นายวัชรพล  รสใจ
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เณรแก้ว
2. นางสาวณัฐรุจา  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ว่องประเสริฐ
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. นายพลบดี  คำดี
2. เด็กหญิงมุกธิตา  จะตุมาก
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. นายจิราวัฒน์  โพธิเหม
2. เด็กชายไชยเชษฐ์  สิริเมฆประสิทธิ์
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิรภพ  บุตรจีนทร์
2. นายอภิสิทธิ์  วังมะนาว
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวตรีรัตน์  ฟักแก้ว
2. นายศรายุทธ  โพธิ์งาม
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทศพร  แจ่มจำรัส
2. นายเจษฎา  บุญมา
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
2. นางมัทรี  แก้ววรรณีสกุล
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณา  สกุลนุ่ม
2. เด็กหญิงวรฤทัย  ฤทธิรงค์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สันทอง
 
1. นางสาวศศิ  ริปุฤทธิชัย
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทรา  ดารา
2. เด็กหญิงสุภัทรตา  การุณยฐิติ
3. เด็กหญิงอรสา  แสงโชติ
 
1. นางสาวจรรยา  คงเนียม