สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายวิริญฐ์ญา  ชฏาดำ
 
1. นางสาวสมปอง  สีจันทร์อ่อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 52.8 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกัญชลิดา  รอดกรุง
 
1. นางสาวสุภา  จิตดำรงชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 53.62 เข้าร่วม 11 1. นางสาวโสภิตา  แย้มเกษร
 
1. นางสุภา  จิตดำรงชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจิราพร  บัวผึ้ง
2. เด็กหญิงบุษณีย์  วรประเสริฐ
 
1. นางสาวสมปอง  สีจันทร์อ่อน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 7 1. นางสาวเจนจีรา  สาธุการ
 
1. นางสุทธิสา  ศิริพัฒนศักดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพันทิพา  มักเจียว
 
1. นางสาวศุภรแพร  ปากเพรียว
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 10 1. นางสาวคณิตา  พงษ์พูลทรัพย์
 
1. นางสาวศุภรแพร  ปากเพรียว
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชนิตรา  ชูดี
2. เด็กหญิงชยุตรา  ชูดี
 
1. นางสาวสุกัญญา  โพธิเกษม
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนัชชา  แสงดิษฐ์
2. นางสาวศศิวิมล  ตุ่นเฮ้า
 
1. นางสุรี  วรรณวงศ์วัฒนา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 38.9 เข้าร่วม 8 1. นางสาวฑาริกา  ด้วงเดช
2. นายตะวัน  แดงกลับ
 
1. นายวัชรินทร์  กำพุธ