สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชกร  แสงศรี
 
1. นางสุทธิสา  ศิริพัฒนศักดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวดวงฤทัย  โพธารส
2. นางสาวปภาอร  กระเครือ
3. นางสาวสุธาลิณี  แสงใส
 
1. นางสาวจีราพร  เจียมภู่
2. นางสาวอรไท  พิธุพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนืธิศรา  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  เฮงนิรันดร์
3. เด็กหญิงมาลิษา  สุนทรวิภาค
 
1. นางอุไรวัลย์  สังเกตกิจ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายพฤทธิ์  พันธ์เพ็ชร
2. เด็กชายภาคิน  คำอาจ
 
1. นางอุไรวัลย์  สังเกตกิจ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เณรแก้ว
2. นางสาวณัฐรุจา  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ว่องประเสริฐ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวตรีรัตน์  ฟักแก้ว
2. นายศรายุทธ  โพธิ์งาม
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก