สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งเพชร  ทองแก้ว
 
1. นางสุภา  จิตดำรงชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกนกอร  เป้าหอม
2. นางสาวกมลลักษณ์  ทิมแสง
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์เค
 
1. นางสาวจีราพร  เจียมภู่
2. นางสาวอรไท  พิธุพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายธนศร  สืบเทพ
2. นางสาวภิรมพร  เปลาเล
3. นางสาววรรณศิริ  ชัยประสิทธิ์
 
1. นางสาวจีราพร  เจียมภู่
2. นางสาวอรไท  พิธุพันธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายจิรวัฒน์  เส็งใหญ่
2. นางสาวพรประภา  คนรำ
3. นางสาวมาลินีี  เสมทับ
 
1. นางสาวจีราพร  เจียมภู่
2. นางสาวอรไท  พิธุพันธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 12 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ศรีอรรชนานันท์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  มนพิลึก
2. นายณัฐวุฒิ  ศุภกรวรากุล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนากานต์  แจ่มยวง
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายจิรพัฒน์  มุกดา
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวกมลวรรณ  แว่นแก้ว
2. นางสาวนภัสวรรณ  นนทารี
3. นางสาวศิริวรรณ  สิงห์สถิตย์
4. นางสาวสุทิดา  บุญอ่อน
5. นางสาวอภิสรา  เลาหบุตร
 
1. นายวัชรินทร์  กำพุธ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจน์ธณา  นิโกรธา
2. เด็กชายธนพล  คำที
3. เด็กชายสัญชัย  จันทร์ย้อย
 
1. นางสุนีรัตน์  พ่วงเกิด
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายอัศวิน  พงษ์จำปา
2. เด็กชายเด็กหญิงฐานิดา  ศาลา
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวสุจิวรรณ  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวสุนิสา  จันทร์บาง
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายตุลยเทพ  เทพโยธิน
2. เด็กชายภูริภัทร  ปาลพันธ์
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. นายพลบดี  คำดี
2. เด็กหญิงมุกธิตา  จะตุมาก
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. นายจิราวัฒน์  โพธิเหม
2. เด็กชายไชยเชษฐ์  สิริเมฆประสิทธิ์
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทศพร  แจ่มจำรัส
2. นายเจษฎา  บุญมา
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
2. นางมัทรี  แก้ววรรณีสกุล