สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรนภัส  ภิรมย์สุข
 
1. นางสาวสมปอง  สีจันทร์อ่อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิญญา  ระเบียบโคกสูง
 
1. นายสุเมธ  เจือนาค
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตพัฒน์  มากมูล
2. นางสาวชนกานต์  ใจซื่อ
3. นายเจนณรงค์  มงคลสูง
 
1. นางสาวสุทธานุช  เจนโชติสุวรรณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิรุตน์  อยู่ไทย
2. นายบุลากร  สังข์เครือ
 
1. นางสาวจีราพร  เจียมภู่
2. นางสาวอรไท  พิธุพันธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัฐฐา  อารยะนะบุตร
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ปานน้อย
3. เด็กหญิงพัชรา  มาคล้าย
4. เด็กชายภัครพล  ชมภูพล
5. เด็กหญิงภาวรินทร์  ศรีวงศ์
 
1. นางสาวนุชรินทร์  มนพิลึก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 5 1. นางสาวดวงสุมล  อนันต์สุข
2. นายธีรภัทร  มีแก้ว
 
1. นายนวพันธ์  โรจนวิทยโอภาส
2. นางสาวนุชรินทร์  มนพิลึก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.49 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  ชุบคำ
2. นางสาวธนาพัส  จิตต์จำเริญ
3. นางสาวนรนาถ  วงศ์โสภา
4. นางสาวบุญรักษา  เสลานนท์
5. นางสาวปรารถนา  มุริจันทร์
6. เด็กหญิงลักษิกา  ตุ่มทอง
7. เด็กหญิงวันทิพย์  สังข์สนั่นโชติ
8. เด็กหญิงอริสา  เหมัง
9. เด็กหญิงเขมิกา  ศาลา
10. เด็กหญิงโสภิตา  สันทอง
 
1. พระมหาวิชญ์  ใจรืาน
2. นายบุญยกร  บุญพงศ์สิริวัฒน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิภา  ยางสูง
 
1. นายวันชนะ  ช้อยเครือ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสามวิตรี   แสวงทรัพย์
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอัสนีย์  แซ่ลี
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรภณ  จันทร์เจริญ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงเนตรมณี  หมวกเมือง
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93.01 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94.68 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณานนท์  แก้วประดิษฐ์
2. นายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ่งผล
4. เด็กชายภูมิ  -
5. เด็กหญิงรัตติมา  คล่องแคล่ว
6. เด็กหญิงสาวิตรี  แสวงทรัพย์
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุตรศรี
8. นางสาวเบญจรัตน์  จันทร์์เที่ยง
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.31 ทอง 4 1. เด็กชายจิราภา  ทองสง่า
 
1. นายเจนณรงค์  ทิมแสง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ปานม่วง
 
1. นายเจนณรงค์  ทิมแสง
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  รุ่งเรือง
2. เด็กชายนัฐพงศ์  สลาม
3. เด็กชายปฏิภาณ  กุนา
4. เด็กชายปิยะวัตร  รุ่งทอง
5. เด็กชายวันชัย  พลายบัว
6. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีราจันทร์
7. เด็กหญิงเอื้อมดาว  เอี่ยมทรัพย์
8. เด็กชายโสภิดา  ฮกยินดี
 
1. นางสาวรพีพร  ร่มรื่น
2. นางสาวพรสุรีย์  ทรัพย์แจ่ม
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชมพูพรรณ   จันทวี
2. นายตุลธร  จิตสุภาพ
3. นายพงศธร  คล่องแคล่ว
4. นางสาววจี  ทรงแสง
5. นางสาววนัทฎา  ชูเลิศ
6. นางสาววาสนา  วงศ์วาล
 
1. นางสาวพรสุรีย์  ทรัพย์แจ่ม
2. นางสาวรพีพร  ร่มรื่น
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐานันดร  จันทร์ศรีธา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ฉิมสุวรรณ
3. เด็กชายธเนศ  บัวผัน
4. เด็กชายประพันธ์  อินทร์คง
5. เด็กชายมนัส  -
6. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ทรัพย์อินทร์
7. เด็กชายวรเมธ  คานงาม
8. เด็กชายศุภวิชญ์  เซี่ยงใช่
 
1. นายวัชระ  อรุณสิงครัตน์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทนิษฐา  เผือกหนู
2. นางสาวธมลวรรณ  บุญนิยม
3. นางสาวสโรชา  ทัพภูธร
 
1. นางสาวสุนีรัตน์  พ่วงเกิด
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  นิลสวิท
2. นางสาวศศิประภา  พลเยี่ยม
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภิญโญ  ศรีทองสุข
2. นายวัชรพล  รสใจ
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิรภพ  บุตรจีนทร์
2. นายอภิสิทธิ์  วังมะนาว
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณา  สกุลนุ่ม
2. เด็กหญิงวรฤทัย  ฤทธิรงค์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สันทอง
 
1. นางสาวศศิ  ริปุฤทธิชัย
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทรา  ดารา
2. เด็กหญิงสุภัทรตา  การุณยฐิติ
3. เด็กหญิงอรสา  แสงโชติ
 
1. นางสาวจรรยา  คงเนียม