สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิชา  มิเกลี้ยง
 
1. นางสาวอาภามาส  นิโกรธา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนริศรา  โพธิ์ล้อม
 
1. นางสาวสุจิตรา  กลิ่นสว่าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. นายพีระเดช  นิลรอด
 
1. นางสาวอลิสา  ชินวงศ์โชติพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวเกวลิน  ชื่นแสง
 
1. นางสาวสุวภัทร  ชวนอยู่
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.28 ทอง 5 1. เด็กหญิงอภิสรา  อินทร์ทรง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ม่วงสวย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตติกาญจน์  ครือเครือ
 
1. นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา  หลิมพลอย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรธิญา  สีทา
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  บุญพวง
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  เทศสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เคนหล้า
3. เด็กหญิงวิศริณ  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางนารีรัตน์  วรภัทรถิรกานต์
2. นางสริตา  พรชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรียาภัสสร์  มาลาน้อย
2. นายปิยะณัฐ  สีนิล
3. นายหิรัญ  ตากดำรงค์กุล
 
1. นางสาวสุวภัทร  ชวนอยู่
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธณัฐเทพ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงอรพิน  กิจเครือ
 
1. นางสาวอาภามาส  นิโกรธา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสิทธิพงษ์  คำพา
2. นางสาวสุภาพร  ชัยคำ
 
1. นางสาวสุจิตรา  กลิ่นสว่าง
2. นายปราโมช  สาลี่
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  เชิสภู
2. เด็กหญิงวิลาสินี  อิ่มอุรา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ม่วงสวย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์พนา  สุขประสิทธิ์
 
1. นายปราโมช  สาลี่
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวัตร  รอบคอบ
 
1. นางกรรณิการ์  สุดฮะ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอุรเคนทร์  ทั่งพรม
 
1. นายประเสริฐ  สุวรรณยุคบดิน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนโชค  กาญจนวิชานนท์
2. เด็กหญิงพิจิตรา  คุ้มครอง
3. เด็กชายโสภณ  พัดลม
 
1. นางสาวอินทิรา  สังข์อุดม
2. นางสาวณัชปภา  ภักตร์วิลัย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุ  เจริญธรรม
2. เด็กชายเลอเกียรติ  บรรจง
 
1. นายชาญณรงค์  เพ็ชรไทย
2. นายพิชัญญะ  หลำสะอาด
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาวีร์  แป้นสุวรรณ์
2. นางสาวเณศรา  ทันใจชน
 
1. นายปริญญา  คล้ายโพธิ์ทอง
2. นางสาวจินดา  ด้วงเดช
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิภาณ  สารพล
 
1. นายพิชัญญะ  หลำสะอาด
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคิมหันต์  คำเพชร
 
1. นางจุฑารัตน์  สุขเสรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรัฐติ  พรวิษณุสกุล
2. เด็กชายฐนกร  ฮวดโสภา
 
1. นายชาญณรงค์  เพ็ชรไทย
2. นายนท  ศานติคีตา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนรินธร  สืบสวน
 
1. นายนนทวรรษ  วังมะนาว
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนายุส  บุญเชิดชู
 
1. นางสาวปัณฑ์ชนิต  ศรีสุข
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุลีพร  วัดตะสิ
 
1. นางสาวศิริกุล  พิทักษ์รักชาติ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธนัชชา  สุนทรสารทูล
2. เด็กหญิงอภิชญา  เจริญผล
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ดีสุพจน์
 
1. นางสาวสรินธร  พรประดิษฐ์
2. นางสาวนาตยา  แซ่เตียว
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวลจรี  แจ้งคำ
2. นายสันติ  ว่องประเสริฐ
3. นางสาวหรรษมน  งามขำ
 
1. นางสาวพิริยาภรณ์  เชาว์ฉลาด
2. นางสาวพัชราภรณ์  อ่วมอรุณ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายพงศธร  อธิคมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรินทร  จงรักแสง
3. นางสาวหทัยรัตน์  ยังวัดหลวง
 
1. นางสาวนภาภรณ์  เพียงดวงใจ
2. นางสาวเนตรนภา  ลิ้มไพบูลย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวขวัญจิรา  สีถัน
2. นางสาวภัทรภรณ์  บุญวิธวาเจริญ
3. นางสาวรามาวดี  อบสินธุ์
 
1. นางสาวนภาภรณ์  เพียงดวงใจ
2. นางสาวเนตรนภา  ลิ้มไพบูลย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  จังพานิช
2. นายภุมพันธิ์  กุติทิพย์
3. เด็กชายอรรถพล  พุ่มนาค
 
1. นางสาวนาตยา  แซ่เตียว
2. นางสาวศิริรุ่ง  เขียวคลี่
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนัฐพงษ์  เหล็กขำ
2. นายพีรพล  พิทักษ์ศิษย์เจริญ
3. นายรักษ์ชนม์  คอยชื่น
 
1. นายนท  ศานติคีตา
2. นายเอกราช  ตาแก้ว
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรพล  ขุนสวัสดิ์รักษา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  พวงลำเจียก
3. เด็กชายศุภกร  สุขดิบ
 
1. นางสาวสรินธร  พรประดิษฐ์
2. นางสาวนาตยา  แซ่เตียว
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลดา  ชื่นใจ
2. นางสาวพรขเนตร  นาเครือ
3. นางสาวศศิวิมล  นงนุช
 
1. นางทัศนีย์  ใจซื่อ
2. นางสาวพัชราภรณ์  อ่วมอรุณ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 5 1. เด็กชายพรวิทย์  พ่อค้า
2. เด็กชายโยอิจิ  สุงิอุระ
 
1. นายเอกราช  ตาแก้ว
2. นางสาวชุติมา  ศิลาทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวิชญ์  แดงประดิษฐ์
2. เด็กชายมนตรี  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวศิริรุ่ง  เขียวคลี่
2. นางสาวศิริวรรณ  วงศ์ตาลเงิน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  เพชรเลิศ
2. เด็กหญิงจุลตรีญา  ยูงประโคน
3. เด็กหญิงลักษิกา  ทองเปี่ยม
4. เด็กหญิงวัลลภา  ประพันธ์ดีกุล
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ผ่องใส
 
1. นางสาวณัฐการ  บุญรักษา
2. นางสาวอารมณ์  สุขใจวรเวทย์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจอมทัพ  รสภิรมย์
2. นายธนภัทร  ผดุงสุข
3. นายวรวลัญช์  โอ้โลม
4. นางสาวสุพัชญา  หลอดจำปา
5. นางสาวสโรชา  เจริญธรรม
 
1. นางสาวจินดาพร  เจริญธรรม
2. นายอาคม  ชาญเดช
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยดา  นาคโขนง
2. นายพงษพัฒน์  ประสมพล
3. นางสาวพีรดา  ศักดิ์ศรยุทธ
4. นางสาวเบญญากร  แสงรัศมีมรกต
5. นางสาวเมษา  แสงจันทร์
 
1. นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์
2. นางสาวสุปราณี  สนองค์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหมือนละมัย
2. เด็กชายจักรภัทร  สีทา
3. เด็กชายณธายุ  เม่งเวหา
4. เด็กชายธณพ  สุกเหมือนดาว
5. เด็กชายศุภรัตน์  บรรลือเสนาะ
 
1. นางวรรษิดา  พิทักษ์พิเศษ
2. นายอาคม  ชาญเดช
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเนตรดาว  เปลี่ยนพุ่ม
 
1. นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเพ็ญนิภา  สีสมงาม
 
1. นายศิวานันท์  สังข์ทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  คนรำ
2. เด็กชายตะวันฉาย  ทองค้า
 
1. นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์
2. นางสาวสุปราณี  สนองค์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปพิชญา  คำพิมพ์
2. นายวนิชชัย  คำปัญญา
 
1. นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์
2. นางสาวสุปราณี  สนองค์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญรัตน์  นาคผง
2. นางสาวณัฎฐณิชา  อร่ามสุขเสรี
3. นางสาวธันย์ชนก  ลือชาอภิชาติกุล
4. นางสาวปรางค์ทิพย์  ศิริรัตน์
5. นางสาวพอหทัย  ศรีราจันทร์
6. นางสาวมาริษา  ฉิมภาลี
7. นางสาวศิรินุช  วงคีรี
8. นางสาวศิวพร  ฉายทองเจริญ
9. นางสาวสุชาดา  พวงทอง
10. นางสาวอาทิตยา  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายประทิน  สุวรรณวงษ์
2. นายยุทธนา  จิรวิทย์โอฬาร
3. นายคงไท  ตรีวนิชย์กุล
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิมิตตา  ช่างเจริญ
2. เด็กหญิงสลิญทิพย์  มาลัยอุทิศธรรม
 
1. นายสมรชัย  นครเรียบ
2. นายคงไท  ตรีวนิชย์กุล
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวศุภพิชญ์  มาลัยอุทิศธรรม
2. นางสาวเบญจรัตน์  ทองเปี่ยม
 
1. นายสมรชัย  นครเรียบ
2. นายสุพล  ศรอารา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานติมา  เจริญกิจ
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชาลิสา  เกียรติศิริ
 
1. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศักรินทร์  ดาราสม
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธาราทิพย์  อภิติวงศ์มานิต
 
1. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงภัคจีรา  แสนพยุง
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปานตะวัน  บัวศรีใส
 
1. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ญาติคำ
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตนาวดี  มัชมี
 
1. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาพร  คงครองสมัย
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพศิน  กิรติพงษ์วุฒิ
 
1. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภารัตน์  เฉานา
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอินธิรา  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นายธนชัย  พงษ์นาค
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.01 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพลอยงาม  รัตนภูมิ
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรนันท์  แสงอนันต์
2. นางสาวณัฏฐวรรณ  จุ้ยนิ่ม
3. นางสาวณิชนันท์  ฉายปุริยานนท์
4. นายธนบูรณ์  แท่นมณี
5. เด็กชายธนภัทร  จายะพันธุ์
6. นางสาวพนิดา  ใยเมือง
7. นางสาวพลอยงาม  รัตนภูมิ
8. นางสาววรรณพร  เอมพลัด
9. นางสาววิภารัตน์  เฉานา
10. นางสาวศศิธร  กล้วยเครือ
11. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บุญวรณะ
12. เด็กชายศุภชีพ  ทองแสง
13. เด็กชายสุรเกียรติ์  สุขหอม
14. เด็กหญิงอทิตยา  ทวีสูตร์
15. เด็กหญิงอินธิรา  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
2. นายธนชัย  พงษ์นาค
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.64 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนภัทร  พันเปรม
 
1. นางจุฑามาศ  อวิคุณประเสริฐ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณิชนันท์  ฉายปุริยานนท์
 
1. นางจุฑามาศ  อวิคุณประเสริฐ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  หลักกุดเวียน
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพุทธมาศ  รักหาญ
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสา  แก้วสะอาด
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวณัฐรช  โพเย็น
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐรช  โพเย็น
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐกมล  อินทแสน
2. นางสาวธนัชพร  ชัชวาลย์
3. นางสาวนัทธกุล  ประทุมเมธา
4. นางสาวปารมี  ประชาชน
5. นางสาวอัจจิมา  ผิวอ่อน
 
1. นางปฏิมา  ชนินทร์เศรษฐ์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนทรสารทูล  สุนทรสารทูล
 
1. นางสาวนันทิยา  ลักษิตานนท์
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทิวทัศน์  กกฝ้าย
2. เด็กหญิงปณิตา  บุญล้อม
 
1. นางสาวพิฐชญาณ์  เลิศฤทธิ์ภูวสิน
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวหทัยกาญจน์  แสงสีเขียว
2. นางสาวอริสา  ศิริไทย
 
1. นางสาวศิริพร  ภูบาล
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  สรรค์เชื้อไพบูลย์
 
1. นางสาวสุภาพร  เกษตรลักษมี
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประทุมทิพย์  พุ่มนาค
 
1. นางสาวศิริพร  ภูบาล
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชราพร  บัวทอง
 
1. นางสาวสุภาพร  เกษตรลักษมี
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑารัตน์  สานนท์
2. นางสาวดลญา  พงษ์สัมพันธ์
3. นางสาวพรนภา  สิงห์จำนงค์
4. นางสาวศันศนีย์  แก้วศรีโพธิ์
5. นางสาวอัญธิกา  แพงคำ
 
1. นางสาวศิริพร  ภูบาล
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 47.6 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายฟลุ๊ค  โชติชีวิน
2. นางสาวสุภัชชา  แฟสันเทียะ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์สะอาด
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  สุขประสิทธิ์
2. เด็กหญิงรติมา  พวงทอง
 
1. นางนงค์นุช  ถีระศิลป์
2. นางสาวโสวภา  ทองบุตร
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนเดช  บุญเครอะ
 
1. นางนงค์นุช  ถีระศิลป์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษ  บุญเกิด
2. นางสาวจิตตรา  ชัยเภรีมงคล
3. นายทศพล  แก้วสน
4. นางสาวทิฆัมพร  งามชม
5. นางสาวธนภรณ์  ธำรงโชติ
6. นางสาวนพรัตน์  สมถวิล
7. นายพชร  หาดเพ็ชร์ศุข
8. นางสาวรัฐฐากร  นัยนันท์
9. นายสาโรช  ใจดีเฉย
10. นายอดิศักดิ์  บุญท้วม
 
1. นายกฤษณ์  ภูริเทเวศร์
2. นางสริตา  พรชัย
3. นายสุทธิพงศ์  คงพราหมณ์
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พุฒชฎา
2. เด็กชายณัฐภัทร  อินทร์หัวย่าน
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ทับจันทร์
4. เด็กหญิงมาลาตี  เชาว์ฉลาด
5. เด็กชายเนติวิทย์  จันทร์ย้อย
 
1. นางสาวธนวรรณ  บุตมะ
2. นางสาวสินีนาฎ  กอบกำ
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามณี  วงศ์สิงห์
2. นางสาวธนพร  กำแพงแก้ว
3. นางสาวพิมรษา  สระศรี
4. นางสาววิภาวีร์  พัฒนราช
5. นางสาววิไรวรรณ  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวธนวรรณ  บุตมะ
2. นางสาวสินีนาฎ  กอบกำ
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.16 เงิน 7 1. เด็กชายธนภัทร์  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงศลิษา  ประจิตร
3. เด็กหญิงเพชรน้ำบุศ  สีหา
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส
2. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73.4 เงิน 5 1. นางสาวจันทร์ติมา  สินอ่วม
2. นางสาวบัณฑิตา  สุขกรม
3. นางสาวภัณธิรา  หอมกลิ่น
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส
2. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ผลมงคลวัฒน์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  รูปโฉม
 
1. นางอมรรัตน์  ทิมจิตร
2. นางสาวจีรนันท์  หาญกิจ
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุขดิบ
2. เด็กชายพงศธร  ชินอักษร
 
1. นางดารารัตน์  เพิ่มโสภา
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 1. นายกิตติพัศ  จินผิว
2. นายดุษฎีเจตน์  ทองดอนน้อย
 
1. นางกฤตยา  บุญเชิดชู
2. นายนนทกร  ชูวงษ์
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษดา  แสงน้อย
2. นายทักษ์ดนัย  ฤกษ์สกุลชัย
 
1. นางดารารัตน์  เพิ่มโสภา
 
88 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขจีวรรณ  จันทร์ศิริ
2. นางสาวพนิตพร  เขมะประสิทธิ์
3. นางสาวหทัยชนก  ปิมศาล
 
1. นางสาวณิชวรรณ  จันอ้น
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฐมพร  ยิ่งอนุรักษ์วงค์
2. นายสรวิชญ์  ศรีพรหม
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ช่อชิต
2. นางสาวลลิตษา  ชัยพร
 
90 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงโขมพัสฎร์  จันทร์สา
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน