สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธณัฐเทพ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงอรพิน  กิจเครือ
 
1. นางสาวอาภามาส  นิโกรธา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวัตร  รอบคอบ
 
1. นางกรรณิการ์  สุดฮะ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนายุส  บุญเชิดชู
 
1. นางสาวปัณฑ์ชนิต  ศรีสุข
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 47.6 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายฟลุ๊ค  โชติชีวิน
2. นางสาวสุภัชชา  แฟสันเทียะ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์สะอาด