สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  เทศสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เคนหล้า
3. เด็กหญิงวิศริณ  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางนารีรัตน์  วรภัทรถิรกานต์
2. นางสริตา  พรชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธนัชชา  สุนทรสารทูล
2. เด็กหญิงอภิชญา  เจริญผล
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ดีสุพจน์
 
1. นางสาวสรินธร  พรประดิษฐ์
2. นางสาวนาตยา  แซ่เตียว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 5 1. เด็กชายพรวิทย์  พ่อค้า
2. เด็กชายโยอิจิ  สุงิอุระ
 
1. นายเอกราช  ตาแก้ว
2. นางสาวชุติมา  ศิลาทอง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิมิตตา  ช่างเจริญ
2. เด็กหญิงสลิญทิพย์  มาลัยอุทิศธรรม
 
1. นายสมรชัย  นครเรียบ
2. นายคงไท  ตรีวนิชย์กุล
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามณี  วงศ์สิงห์
2. นางสาวธนพร  กำแพงแก้ว
3. นางสาวพิมรษา  สระศรี
4. นางสาววิภาวีร์  พัฒนราช
5. นางสาววิไรวรรณ  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวธนวรรณ  บุตมะ
2. นางสาวสินีนาฎ  กอบกำ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 1. นายกิตติพัศ  จินผิว
2. นายดุษฎีเจตน์  ทองดอนน้อย
 
1. นางกฤตยา  บุญเชิดชู
2. นายนนทกร  ชูวงษ์