สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. นายพีระเดช  นิลรอด
 
1. นางสาวอลิสา  ชินวงศ์โชติพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวเกวลิน  ชื่นแสง
 
1. นางสาวสุวภัทร  ชวนอยู่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสิทธิพงษ์  คำพา
2. นางสาวสุภาพร  ชัยคำ
 
1. นางสาวสุจิตรา  กลิ่นสว่าง
2. นายปราโมช  สาลี่
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอุรเคนทร์  ทั่งพรม
 
1. นายประเสริฐ  สุวรรณยุคบดิน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคิมหันต์  คำเพชร
 
1. นางจุฑารัตน์  สุขเสรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุลีพร  วัดตะสิ
 
1. นางสาวศิริกุล  พิทักษ์รักชาติ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายพงศธร  อธิคมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรินทร  จงรักแสง
3. นางสาวหทัยรัตน์  ยังวัดหลวง
 
1. นางสาวนภาภรณ์  เพียงดวงใจ
2. นางสาวเนตรนภา  ลิ้มไพบูลย์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวขวัญจิรา  สีถัน
2. นางสาวภัทรภรณ์  บุญวิธวาเจริญ
3. นางสาวรามาวดี  อบสินธุ์
 
1. นางสาวนภาภรณ์  เพียงดวงใจ
2. นางสาวเนตรนภา  ลิ้มไพบูลย์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวศุภพิชญ์  มาลัยอุทิศธรรม
2. นางสาวเบญจรัตน์  ทองเปี่ยม
 
1. นายสมรชัย  นครเรียบ
2. นายสุพล  ศรอารา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงภัคจีรา  แสนพยุง
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.64 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนภัทร  พันเปรม
 
1. นางจุฑามาศ  อวิคุณประเสริฐ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประทุมทิพย์  พุ่มนาค
 
1. นางสาวศิริพร  ภูบาล
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พุฒชฎา
2. เด็กชายณัฐภัทร  อินทร์หัวย่าน
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ทับจันทร์
4. เด็กหญิงมาลาตี  เชาว์ฉลาด
5. เด็กชายเนติวิทย์  จันทร์ย้อย
 
1. นางสาวธนวรรณ  บุตมะ
2. นางสาวสินีนาฎ  กอบกำ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.16 เงิน 7 1. เด็กชายธนภัทร์  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงศลิษา  ประจิตร
3. เด็กหญิงเพชรน้ำบุศ  สีหา
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส
2. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73.4 เงิน 5 1. นางสาวจันทร์ติมา  สินอ่วม
2. นางสาวบัณฑิตา  สุขกรม
3. นางสาวภัณธิรา  หอมกลิ่น
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส
2. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ผลมงคลวัฒน์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  รูปโฉม
 
1. นางอมรรัตน์  ทิมจิตร
2. นางสาวจีรนันท์  หาญกิจ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษดา  แสงน้อย
2. นายทักษ์ดนัย  ฤกษ์สกุลชัย
 
1. นางดารารัตน์  เพิ่มโสภา
 
18 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขจีวรรณ  จันทร์ศิริ
2. นางสาวพนิตพร  เขมะประสิทธิ์
3. นางสาวหทัยชนก  ปิมศาล
 
1. นางสาวณิชวรรณ  จันอ้น
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฐมพร  ยิ่งอนุรักษ์วงค์
2. นายสรวิชญ์  ศรีพรหม
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ช่อชิต
2. นางสาวลลิตษา  ชัยพร