สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สานพคุณ
 
1. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 53.8 เข้าร่วม 12 1. นายนาวิน  สุวรรณคีรี
 
1. นางกัลยาณี  มนูธาราม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงวาริน  จันทร์ทรัพย์
 
1. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายภัทรพล  พีรพลพิศาล
 
1. นางกัลยาณี  มนูธาราม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองมอญ
 
1. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59.95 เข้าร่วม 8 1. นางสาวมะลิ  -
 
1. นางกัลยาณี  มนูธาราม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอมรเทพ  หมู่น้อย
 
1. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 43.8 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  วงษ์อัยรา
2. เด็กหญิงนารา  เล็กกลิ่น
3. เด็กหญิงไพลิน  เหลื่อมมงคล
 
1. นางกัลยาณี  มนูธาราม
2. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กลัดงาม
2. เด็กหญิงธัญญารัตนฺ์  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
2. นางกัลยาณี  มนูธาราม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐพร  นาคพุ่ม
2. เด็กชายศิลา  ศรีสาครสุข
 
1. นางกัลยาณี  มนูธาราม
2. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สังขนิรมิต
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  วาสุ
 
1. นายสุพจน์  วิมลพันธ์
2. นางสมศรี  รวมทรัพย์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 7 1. นายปิยะพงศ์  วงกนก
2. นางสาวศรัญญา  ศรีประไพ
 
1. นายสุพจน์  วิมลพันธ์
2. นางสมศรี  รวมทรัพย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงนวพรรษ  เสริมพรมงคล
 
1. นายสัญญา  รุ่งเรือง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงธีรกานต์  ทองนุ่ม
 
1. นายสัญญา  รุ่งเรือง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันทิมา  เก่งไพรวัลย์
 
1. นายสัญญา  รุ่งเรือง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  จันทร์เกิด
 
1. นายสัญญา  รุ่งเรือง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐนรี  คงโพธิ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คำแปรงตัน
 
1. นายสัญญา  รุ่งเรือง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  จันทร์เกิด
 
1. นายสัญญา  รุ่งเรือง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎา  แก้วฉวี
 
1. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.31 เงิน 5 1. นายเดชานนท์  โยธา
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.32 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชรา  แก่นจ้าย
 
1. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 60.31 ทองแดง 7 1. นางสาวจิราเจต  สังฆพันธ์
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุชิต  คำพุก
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายไพรวัลย์  คำทราช
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงยุภาวดี  คุ้มเบื้อ
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดารัตน์  บังวัด
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวันชัย  เรียนจันทร์
 
1. นายศรายุทธ  ศิริเอก
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกนกพล  วงกนก
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.49 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองมอญ
 
1. นายศรายุทธ  ศิริเอก
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุวนันท์  เต็งสาย
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยกร  ชาชิโย
2. เด็กชายพีรพล  ทองอร่าม
 
1. นางสาวรัชภาวัลย์  ชูนาค
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวกิ่งแก้ว  ร่มโพรีย์
2. นางสาวณัฐณิชา  เทพโพธา
 
1. นางสาวรัชภาวัลย์  ชูนาค