สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สานพคุณ
 
1. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 53.8 เข้าร่วม 12 1. นายนาวิน  สุวรรณคีรี
 
1. นางกัลยาณี  มนูธาราม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงวาริน  จันทร์ทรัพย์
 
1. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59.95 เข้าร่วม 8 1. นางสาวมะลิ  -
 
1. นางกัลยาณี  มนูธาราม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอมรเทพ  หมู่น้อย
 
1. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 43.8 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  วงษ์อัยรา
2. เด็กหญิงนารา  เล็กกลิ่น
3. เด็กหญิงไพลิน  เหลื่อมมงคล
 
1. นางกัลยาณี  มนูธาราม
2. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กลัดงาม
2. เด็กหญิงธัญญารัตนฺ์  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
2. นางกัลยาณี  มนูธาราม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐพร  นาคพุ่ม
2. เด็กชายศิลา  ศรีสาครสุข
 
1. นางกัลยาณี  มนูธาราม
2. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สังขนิรมิต
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  วาสุ
 
1. นายสุพจน์  วิมลพันธ์
2. นางสมศรี  รวมทรัพย์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 7 1. นายปิยะพงศ์  วงกนก
2. นางสาวศรัญญา  ศรีประไพ
 
1. นายสุพจน์  วิมลพันธ์
2. นางสมศรี  รวมทรัพย์