สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายภัทรพล  พีรพลพิศาล
 
1. นางกัลยาณี  มนูธาราม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงนวพรรษ  เสริมพรมงคล
 
1. นายสัญญา  รุ่งเรือง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงธีรกานต์  ทองนุ่ม
 
1. นายสัญญา  รุ่งเรือง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันทิมา  เก่งไพรวัลย์
 
1. นายสัญญา  รุ่งเรือง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐนรี  คงโพธิ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คำแปรงตัน
 
1. นายสัญญา  รุ่งเรือง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.31 เงิน 5 1. นายเดชานนท์  โยธา
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.32 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชรา  แก่นจ้าย
 
1. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงยุภาวดี  คุ้มเบื้อ
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.49 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองมอญ
 
1. นายศรายุทธ  ศิริเอก
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยกร  ชาชิโย
2. เด็กชายพีรพล  ทองอร่าม
 
1. นางสาวรัชภาวัลย์  ชูนาค