สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 11 1. เด็กชายภาคภูมิ  ภูมิวิลัย
 
1. นางกัญญา  ศรีวิไล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐชนาฎ  มาลัย
 
1. นางกัญญา  ศรีวิไล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุตรพิมพ์
 
1. นางสาวนิยดา  ศิลปนภาพร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวรดามณี  อยู่โชติพัฒนา
 
1. นางจริยา  น้อยโสภา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.31 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ใจชูพันธ์
 
1. นางสาวน้ำเพชร  จำปาทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59.62 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสร้อยสลา  ชวกิจวิบูลย์สิน
 
1. นางไขศรี  วารีอุดม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74.5 เงิน 4 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  ว่องชิงชัย
2. นางสาวซูซู  -
3. นายศุภักษร  ข่าต้น
 
1. นางไขศรี  วารีอุดม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนทัด  วรรณฤกษ์งาม
2. นายสิทธิโชค  ไกรงาม
 
1. นางไขศรี  วารีอุดม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 1. นางสาวฐิตารีย์  บุญฤทธิ์
 
1. นางไขศรี  วารีอุดม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นายวรกร  นิธิรุ่งรุจ
 
1. นางสุภาพร  อัมพรพิทักษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 4 1. นายมนตรี  ผลจันทร์
2. นางสาวอริสรา  แซ่โก้
 
1. นายมณฑล  เล็กเปีย
2. นางวันดี  เดชอัมพร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายภูวดล  ธิติธรรม
 
1. นางวันดี  เดชอัมพร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 8 1. นายภาสกร  โสเอี่ยม
 
1. นางกฤษณา  ตะปานนท์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายสิทธิกร  ภาวงค์
 
1. นายมณฑล  เล็กเปีย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรยุทธ  ก้านเหลือง
 
1. นายมณฑล  เล็กเปีย
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  บุตรเฉย
2. เด็กชายทัศน์ไท  จันทร์ดี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  มาฉาย
 
1. นางจันทนา  สมบุญ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา  ศรียัน
2. นายบอล  -
 
1. นางสมคิด  จ้อยสำเภา
2. นายชูชีพ  สายเย็น
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัญญฤทธิ์  ธรรมลังกา
2. เด็กหญิงสุชาดา  ฉิมพิบูลย์
 
1. นางจรรยา   อาริยาธนากูล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุทิศา  พูลทรัพย์
 
1. นายอารมย์  อินทรประเสริฐ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายเอกรินทร์  ศิริปัญญา
 
1. นายอารมย์  อินทรประเสริฐ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายชนากานต์  แก้วศิริ
 
1. นายอารมย์  อินทรประเสริฐ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.97 เงิน 6 1. นายพงษ์พัฒน์  ประวัตชัย
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.65 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิจิตตรา  จิตต์สนอง
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 60.75 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ขุยหลง
2. เด็กหญิงณิชกานต์  เยาวบุตร
 
1. นางสาวศิริกูล  มีพิมพ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 62.25 ทองแดง 4 1. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีทา
2. นายสันติสุข  จังพานิช
 
1. นางสาวศิริกูล  มีพิมพ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.6 เงิน 4 1. นางสาวนัยนา  นิ่มอนงค์
2. นางสาวภัทรวดี  ชาญถิ่นดง
3. นายศรัณย์  บุญนิยม
4. นางสาวสิริมา  แก้วนุ่ม
5. นางสาวเมฐญา  สันทัดพร้อม
 
1. นางสาวศิริกูล  มีพิมพ์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรพินธุ์  ดวงจันทร์
2. นายกิติพร  ยิ้มสดใส
3. นายณัฐวัฒน์  หมอนวด
4. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์เย็น
5. นางสาวนพรัตน์  นากปาน
6. นางสาวประณยา  สนใจ
7. นายภานุพงศ์  สุดใจดี
8. นางสาววรรณนิดา  หงษ์สนิท
9. นางสาวสุวรรณ  แซ่จง
10. นางสาวอภิญญา  พุทธา
 
1. นางนริสา  ประจวบวัน
2. นางสาวสอิ้ง  ผกาแก้ว
3. นางสาวอนุสรณ์  อออุ่นดี
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมหนู
2. นางสาวกิตติยา  ตันเจริญ
3. นางสาวณัฐนันท์  แดงหยวก
4. นางสาวสราลีย์  อรินธนสาร
5. นายสุทธิพงศ์  เกตุเจริญ
 
1. นางนริสา  ประจวบวัน
2. นางสาวสอิ้ง  ผกาแก้ว
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐลิกา  มั่นคง
2. นางสาวภัทรภร  โพธิ์ศรีทอง
3. นางสาวเสาวรรณ  แห่งนภา
 
1. นางจริยา  น้อยโสภา
2. นางสมคิด  จ้อยสำเภา
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวิสรา  นันตาฤทธิ์
2. นางสาวสินีนาถ  เย็นทะทา
3. นายอาทิตย์  ตุ่มทอง
 
1. นางสาวสาวิตรี  โชดก
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. นายภราดร  คำตา
2. นายสุรชา   อ่อนศรี
 
1. นายสุพร  ศิริปี
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายธนุเดช  นันท์สังข์
2. นายธีระ  วะราศิลป์
 
1. นายสุพร  ศิริปี
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วราสินธุ์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  มั่นคง
 
1. นายสุพร  ศิริปี
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวฐิติกาญจน์  หยาดคำ
2. นายวงศกร  ปองตระกูล
 
1. นายสุพร  ศิริปี
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงเกศินี  หอมมาก
3. เด็กหญิงแพรวา  รุ่งสว่าง
 
1. นางยินดี  วิสารทะ