สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59.62 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสร้อยสลา  ชวกิจวิบูลย์สิน
 
1. นางไขศรี  วารีอุดม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 1. นางสาวฐิตารีย์  บุญฤทธิ์
 
1. นางไขศรี  วารีอุดม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 4 1. นายมนตรี  ผลจันทร์
2. นางสาวอริสรา  แซ่โก้
 
1. นายมณฑล  เล็กเปีย
2. นางวันดี  เดชอัมพร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายภูวดล  ธิติธรรม
 
1. นางวันดี  เดชอัมพร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 8 1. นายภาสกร  โสเอี่ยม
 
1. นางกฤษณา  ตะปานนท์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  บุตรเฉย
2. เด็กชายทัศน์ไท  จันทร์ดี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  มาฉาย
 
1. นางจันทนา  สมบุญ