สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 11 1. เด็กชายภาคภูมิ  ภูมิวิลัย
 
1. นางกัญญา  ศรีวิไล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐชนาฎ  มาลัย
 
1. นางกัญญา  ศรีวิไล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรยุทธ  ก้านเหลือง
 
1. นายมณฑล  เล็กเปีย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 60.75 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ขุยหลง
2. เด็กหญิงณิชกานต์  เยาวบุตร
 
1. นางสาวศิริกูล  มีพิมพ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 62.25 ทองแดง 4 1. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีทา
2. นายสันติสุข  จังพานิช
 
1. นางสาวศิริกูล  มีพิมพ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐลิกา  มั่นคง
2. นางสาวภัทรภร  โพธิ์ศรีทอง
3. นางสาวเสาวรรณ  แห่งนภา
 
1. นางจริยา  น้อยโสภา
2. นางสมคิด  จ้อยสำเภา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วราสินธุ์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  มั่นคง
 
1. นายสุพร  ศิริปี
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวฐิติกาญจน์  หยาดคำ
2. นายวงศกร  ปองตระกูล
 
1. นายสุพร  ศิริปี