สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุตรพิมพ์
 
1. นางสาวนิยดา  ศิลปนภาพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวรดามณี  อยู่โชติพัฒนา
 
1. นางจริยา  น้อยโสภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.31 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ใจชูพันธ์
 
1. นางสาวน้ำเพชร  จำปาทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74.5 เงิน 4 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  ว่องชิงชัย
2. นางสาวซูซู  -
3. นายศุภักษร  ข่าต้น
 
1. นางไขศรี  วารีอุดม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นายวรกร  นิธิรุ่งรุจ
 
1. นางสุภาพร  อัมพรพิทักษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายสิทธิกร  ภาวงค์
 
1. นายมณฑล  เล็กเปีย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุทิศา  พูลทรัพย์
 
1. นายอารมย์  อินทรประเสริฐ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายเอกรินทร์  ศิริปัญญา
 
1. นายอารมย์  อินทรประเสริฐ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายชนากานต์  แก้วศิริ
 
1. นายอารมย์  อินทรประเสริฐ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.97 เงิน 6 1. นายพงษ์พัฒน์  ประวัตชัย
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.6 เงิน 4 1. นางสาวนัยนา  นิ่มอนงค์
2. นางสาวภัทรวดี  ชาญถิ่นดง
3. นายศรัณย์  บุญนิยม
4. นางสาวสิริมา  แก้วนุ่ม
5. นางสาวเมฐญา  สันทัดพร้อม
 
1. นางสาวศิริกูล  มีพิมพ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายธนุเดช  นันท์สังข์
2. นายธีระ  วะราศิลป์
 
1. นายสุพร  ศิริปี