สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคะเวช
 
1. นางสาวกาญจนา  แสงมอญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 56.8 เข้าร่วม 8 1. นางสาววราพร  อรทัย
 
1. นางสาวกาญจนา  แสงมอญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายศรศักดิ์  บุญศรีสอาด
2. เด็กหญิงสารินทร์  สืบสอน
 
1. นายเอกชัย  ชาวเกาะ
2. นางสาวกาญจนา  แสงมอญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐริกา  วันเพ็ญ
2. นางสาวทองฝัน  บุญคำแสน
 
1. นายเอกชัย  ชาวเกาะ
2. นางสาวกาญจนา  แสงมอญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพีรยา  ทับทิม
2. เด็กหญิงสุุดาทิพย์  ชาวเกาะ
 
1. นายบุญนำ  จำแพงจันทร์
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์  ผิวเกลี้ยง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเมธาสิทธิ์  ช่วยเหลือ
 
1. นายบุญนำ  จำแพงจันทร์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอติกานต์  แจ่มนารี
 
1. นางสาวพิณแก้ว  พินทอง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 6 1. นายมงคลชัย  แช่มเฉื่อย
 
1. นางสาวมาติกา  ถินกระโทก
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงวาสนา  แป้นแหลม
2. เด็กหญิงสุพิตตา  อุ่มอาษา
 
1. นางสาวมาติกา  ถินกระโทก
2. นางสาวพิณแก้ว  พินทอง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงอัญชลี  เกิดลาภ
3. เด็กหญิงเกวลิน  พุกขุย
 
1. นางสาวภัชราพร  อินทร์เกิด
2. นางสาวกันย์ชนก  ไชยวงษา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติสรา  อาสานอก
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ศรีขำ
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ลิมาคม
 
1. นางสาวภัชราพร  อินทร์เกิด
2. นางสาวพิมพกานต์  แก้วอัมพร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สนทนาวงศ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จับจุ
3. เด็กชายธเนศร์  กุลเกต
4. เด็กหญิงยุพิน  ระแสนพรหม
5. เด็กหญิงอนุสรา  เอี่ยมผดุง
 
1. นางสาวดนุกานต์  ศรีสุข
2. นางสาวสุนิษา  ช้างป่าดี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 -    
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 -    
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงปวิณา  ประทุมชัย
 
1. นายธนพันธ์  ฐิติวรณ์พรรณ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวศิรินภา  สมบูรณ์
 
1. นางสาวดนุกานต์  ศรีสุข
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 1. เด็กชายยศกร  ทั่งมิ
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เกตุงาม
 
1. นางสาวเบญจพร  สว่างศรี
2. นางสาวสุนิษา  ช้างป่าดี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายพีระพัฒน์  ช้างหน่าย
2. นางสาวอุษณีย์  จุ้ยม่วง
 
1. นางสาวเบญจพร  สว่างศรี
2. นางสาวสุนิษา  ช้างป่าดี
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนกฤต  ฉิ่งทอง
2. เด็กหญิงอนงค์คราญ  คำจัตุรัส
 
1. นางสาวพิชญา   แป้นแก้ว
2. นางสาวพิณแก้ว  พินทอง
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 12 1. นายณัฐสิทธิ์  วงศ์ปัญญาเสถียร
2. นายสวศักดิ์  ตุ้มม่วง
 
1. นางสาวพิชญา   แป้นแก้ว
2. นางสาวพิณแก้ว  พินทอง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวมุขฑิตา  ดำขำ
 
1. นายปิยะพงษ์  โพธิ์มี
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  กลัดกลีบ
2. เด็กชายอภิรัตน์  เทืองน้อย
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  บุญครอง
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายจักรกฤษณ์  รุ่งพราน
2. นายภาณุพงศ์  ขันธ์กำเหนิด
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  บุญครอง