สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 56.8 เข้าร่วม 8 1. นางสาววราพร  อรทัย
 
1. นางสาวกาญจนา  แสงมอญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายศรศักดิ์  บุญศรีสอาด
2. เด็กหญิงสารินทร์  สืบสอน
 
1. นายเอกชัย  ชาวเกาะ
2. นางสาวกาญจนา  แสงมอญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพีรยา  ทับทิม
2. เด็กหญิงสุุดาทิพย์  ชาวเกาะ
 
1. นายบุญนำ  จำแพงจันทร์
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์  ผิวเกลี้ยง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 6 1. นายมงคลชัย  แช่มเฉื่อย
 
1. นางสาวมาติกา  ถินกระโทก
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงอัญชลี  เกิดลาภ
3. เด็กหญิงเกวลิน  พุกขุย
 
1. นางสาวภัชราพร  อินทร์เกิด
2. นางสาวกันย์ชนก  ไชยวงษา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนกฤต  ฉิ่งทอง
2. เด็กหญิงอนงค์คราญ  คำจัตุรัส
 
1. นางสาวพิชญา   แป้นแก้ว
2. นางสาวพิณแก้ว  พินทอง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 12 1. นายณัฐสิทธิ์  วงศ์ปัญญาเสถียร
2. นายสวศักดิ์  ตุ้มม่วง
 
1. นางสาวพิชญา   แป้นแก้ว
2. นางสาวพิณแก้ว  พินทอง