สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐริกา  วันเพ็ญ
2. นางสาวทองฝัน  บุญคำแสน
 
1. นายเอกชัย  ชาวเกาะ
2. นางสาวกาญจนา  แสงมอญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอติกานต์  แจ่มนารี
 
1. นางสาวพิณแก้ว  พินทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 1. เด็กชายยศกร  ทั่งมิ
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เกตุงาม
 
1. นางสาวเบญจพร  สว่างศรี
2. นางสาวสุนิษา  ช้างป่าดี