สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคะเวช
 
1. นางสาวกาญจนา  แสงมอญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงวาสนา  แป้นแหลม
2. เด็กหญิงสุพิตตา  อุ่มอาษา
 
1. นางสาวมาติกา  ถินกระโทก
2. นางสาวพิณแก้ว  พินทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สนทนาวงศ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จับจุ
3. เด็กชายธเนศร์  กุลเกต
4. เด็กหญิงยุพิน  ระแสนพรหม
5. เด็กหญิงอนุสรา  เอี่ยมผดุง
 
1. นางสาวดนุกานต์  ศรีสุข
2. นางสาวสุนิษา  ช้างป่าดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงปวิณา  ประทุมชัย
 
1. นายธนพันธ์  ฐิติวรณ์พรรณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวมุขฑิตา  ดำขำ
 
1. นายปิยะพงษ์  โพธิ์มี
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายจักรกฤษณ์  รุ่งพราน
2. นายภาณุพงศ์  ขันธ์กำเหนิด
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  บุญครอง