สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเมธาสิทธิ์  ช่วยเหลือ
 
1. นายบุญนำ  จำแพงจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติสรา  อาสานอก
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ศรีขำ
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ลิมาคม
 
1. นางสาวภัชราพร  อินทร์เกิด
2. นางสาวพิมพกานต์  แก้วอัมพร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวศิรินภา  สมบูรณ์
 
1. นางสาวดนุกานต์  ศรีสุข
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายพีระพัฒน์  ช้างหน่าย
2. นางสาวอุษณีย์  จุ้ยม่วง
 
1. นางสาวเบญจพร  สว่างศรี
2. นางสาวสุนิษา  ช้างป่าดี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  กลัดกลีบ
2. เด็กชายอภิรัตน์  เทืองน้อย
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  บุญครอง