สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  สมบัติทวีคูณ
 
1. นางสาวดาราวรรณ  สุขคันธรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 55.6 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนวพร  ภูชิน
 
1. นางสายทิพย์  เกรียงวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุมาลี  เกตุแก้ว
 
1. นางสายทิพย์  เกรียงวงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโมไนย  ภูศรี
 
1. นางสาวปัทมา  รุ่งสิทธิวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.65 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุรารักษ์  วงศ์ราช
 
1. นางสาวธนัญญา  เอมบำรุง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89.52 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภิญญาดา  ทองขวัญ
 
1. นายสันติศักดิ์  ทองสร้อย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยพันโท
 
1. นางอันติมา  รุ่งสว่าง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพร  ชมญาติ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ชดสร้อย
3. นางสาวรุ่งทิพย์  พวงทอง
 
1. นางสาวสาริณี  กล่อมดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิชานาถ  ชมญาติ
2. นางสาวมะลิ  วงค์ยะรา
3. นางสาวอริสรา  รอดคำ
 
1. นางสาวอภิญญา  ศรีเวียง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. นางสาวปวันรัตน์  บังชะฎา
2. นางสาวอุทัยวรรณ  รอดจำปา
 
1. นายกฤษฎา  รุ่งเรือง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธนัญชนก  สมพงศ์
2. นางสาวปนิดา  แก้วกุศลบารมี
 
1. นางจิราพร  กุลพิพัฒน์สัจจะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เที่ยงตรง
2. เด็กชายเจริญศักดิ์  ชัยศักดานุกูล
 
1. นายเฉลิม  เพิ่มนาม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 7 1. นายนรนพ  นฤนรกุลโสภิต
 
1. นายเฉลิม  เพิ่มนาม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. นางสาวชนิตสิรีญ์  นิลบดี
 
1. นายสุวิทย์  สมหลักชัย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยธิดา  ไทยง้วน
 
1. นางสาววรรณพร  ทองสมนึก
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ป้องภัย
2. เด็กหญิงภัคจิรา  กลิ่นอุบล
3. นายโกวิท  สุขชัย
 
1. นายปวริศ  นันทรัตน์กุล
2. นางสาวปวีณ์สุดา  ฟักเขียว
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรดาพัชร  เย็นใส
2. เด็กชายอนุรักษ์  แซ่อื้อ
3. เด็กชายอิทธิพล  บุญช้าง
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  แก้วปากเปาะ
2. นายปวริศ  นันทรัตน์กุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์ศักดิ์  สมบูรณ์
2. นางสาวภัททิยา  ทับทิม
3. นางสาวเกสิณี  กิจเครือ
 
1. นางสาวสุนันทา  เพ็งมี
2. นางสาวสุภาพร  แซ่เจ็ง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ช้างปลิว
 
1. นายหนุ่ม  โพธิ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพรณิภา  ภูพลผัน
 
1. นายพิษณุ  ยงดี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติมาศ  นวมอารีย์
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  อ้วนเกลี้ยง
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  ฟักเขียว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทัตเทพ  พัฒนวโรดม
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  ฟักเขียว
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิยดา  สีจันทะ
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  ใจศรี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัชพล  ห่วงประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่เจ็ง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายชนกานต์  วันชะเอม
2. นายพิชัยยุทธ  ขำขวัญ
3. เด็กหญิงอาริสา  มณีอินทร์
 
1. นางสาวประภาพร  เพิ่มโสภา
2. นางนภาภรณ์  แก้วศรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรัชญา  ปานพิมพ์ใหญ่
2. นายศุภกร  อินทรวัตร
3. นายอภิชัย  ภู่เปี่ยม
 
1. นางสาวสรรัตน์  กองแก้ว บุญญะหงษ์
2. นางสาวธนิษฐ์นันท์  สมจันทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรานุช  ทองอ่วม
2. เด็กหญิงธัญชนก  ธนวัฒนพงศ์
3. เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์กล่อม
 
1. นางสนองภัทร  สุธีรวงศ์
2. นางสาวภูริชญา  เล้าศศิวัฒนพงศ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปวีณา  ขำเจริญ
2. นางสาวปิยธิดา  เทพฝอย
3. นายอภิรักษ์  เงินรี
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  กันนะ
2. นางสาวสุธิดา  กองแดง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  สานคลุย
2. เด็กชายวัฒธนากรณ์  คชนิล
3. เด็กชายศุภวิชญ์  มักเจียว
 
1. นายสราวุธ  สุธีรวงศ์
2. นางสนองภัทร  สุธีรวงศ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐชัย  สุบรรณเกตุ
2. นายนครินทร์  โพธิ์กุล
3. นายพชร  เอกภักดีโพธา
 
1. นายวัลลภ  อินทร์พรหม
2. นายวรรณชัย  ฉินส่งธีระพานิช
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวปรีญาฎา  อินตา
2. นายภูริพงษ์  เด่นมาลัย
3. นางสาววริศรา  ขวัญหลี
 
1. นางสาวรังสิมา  อุณหะ
2. นางสาวรัชณิยพร  บุญประเสริฐ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎ์  จิตรธรรมพงศ์
2. เด็กชายพงศกร  สายจันทร์
 
1. นายชัยนันท์  ใบเนียม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  แก้ววัน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  แม้นพัก
 
1. นายจตุรงค์  บุญอาจ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพร  รัตนมุง
2. เด็กชายนรากร  บัวพันธ์
 
1. นายชัยรัตน์  เล็กพ่อ
2. ว่าที่ร้อยตรีเกษม  จริยรักษ์วรกุล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัณณธร  แก้วคำ
2. เด็กชายสิทธิโชค  แก้วอุย
 
1. นายชัยรัตน์  เล็กพ่อ
2. ว่าที่ร้อยตรีเกษม  จริยรักษ์วรกุล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองเนิด
2. เด็กหญิงมนัสวี  ดีวัน
3. เด็กหญิงศศิชากร  ปลีฟัก
4. เด็กหญิงสุจิรา  สว่างเมฆ
5. เด็กหญิงไพลิน  คุ้มอยู่
 
1. นางสาวญาดา  ศรีอรุณ
2. นางสาวนุชนาถ  จูงใจ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  ป๊อกตัง
2. นางสาวพัชรินท์  จังโส
3. นายภัทรพล  ปิ่นทอง
4. นางสาวสุพิญยา  พวงทอง
5. นายอรัญตฌา  กันหา
 
1. นางสาวฐิตาพร  ตรียินดี
2. นายวิศวัฒน์  วงศ์วัฒนกุล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกร  อัจฉริยะวิทย์
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ผักโปก
3. เด็กหญิงรัชนัน  เต็มชื่น
4. เด็กหญิงรัศมน  เต็มชื่น
5. เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีรัตนะ
 
1. นางสาวนันทิยา  เอี่ยนวิไล
2. นางสาวประภาพร  บุญลา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทกานต์  จันเกษม
2. นางสาวนิสา  ร่มโพรีย์
3. นายสุทธิเดช  เอี่ยมกลิ่น
4. นางสาวสุมิตรา  ขุนอาจ
5. นายอาทิตย์  แต่งตามพันธ์
 
1. นายพิสิฐ  เลิศพันธ์
2. นายศักรินทร์  ชื่นบุญมา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ผลอุดม
2. นางสาวชนานาถ  มักสิลา
3. นางสาวธัญรักษ์  หลวงวิเศษ
4. นางสาวสุนิตา  สุวรรณมาลี
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  หอละเอียด
 
1. นางสาวปิยะมาศ  น้ำดอกไม้
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัฏฐา  เตอสุภาพ
 
1. นางสาวชญาพร  มาเวหา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนริทธิ์  มั่นคง
 
1. นายจิระศักดิ์  ทุบจิ๋ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุพัตรา  จุ้ยเจริญ
2. เด็กชายไกรภพ  แตงโม
 
1. นางดวงพร  อิ่มแสงจันทร์
2. นางสาวกรรณิการ์  แตงเจริญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบัณฑิตา  เพ็งเลา
2. นายสุทธิกานต์  พึ่งพราย
 
1. นางดวงพร  อิ่มแสงจันทร์
2. นายวัชรพล  นาคทับ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประไพพรรณ  พวงมาลา
2. เด็กชายพัทธวรรณ  อาจปักษา
 
1. นายศุภชัย  วัฒนาสุข
2. นางสาวกรกานต์  คงคาน้อย
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพลพันธ์  เกี้ยวเพ็ง
2. นางสาวสุกมล  พุ่มไม้ใหญ่
 
1. นางสาวนราพร  ญาณไพศาล
2. นายวรวัชร์  รัตนสมบูรณ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกนาฎ  ทารการ
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชานนท์  จีระ
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงแพรวาห์  เดือนฉาย
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนงณภัส  วาจะเสน
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพ็ญนิภา  พึ่งเสือ
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาววรรณพร  กลิ่นอุบล
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จังโส
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวินทิพย์  สิ้นแต้
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปาเจริญ
2. เด็กหญิงธนิตา  พวงสด
 
1. นางเขมนิจ  ขจรธัญญพร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุธิดา  สอนศักดา
 
1. นายสุรชัย  สร้อยทอง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายพิษณุ  เอี่ยมแจง
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  สุขสว่าง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษกร  สูงแข็ง
2. เด็กชายราเมศว์  ศุภสกุลอาภาพิบูล
3. เด็กชายอภิวิชญ์  แต้บาง
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชุติพนธ์  เกิดรื่น
2. นายปิติวัฒน์  นาคประสาน
3. นายอดิศร  พานเขียว
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  หลวงจันทร์
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.01 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธารวลัย  ภู่ทับทิม
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปารวี  ผลากุล
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีรวัฒน์  ศุภศิรตานนท์
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81.01 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิชญา  สิงห์พิทักษ์
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาสุมินทร์  ทองเกิด
 
1. นายสุริยันต์  มาลา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุลักษณา  เชาวดี
 
1. นายสุริยันต์  มาลา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินดารัตน์  พลบุญ
 
1. นายสุริยันต์  มาลา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจณิสตา  สอนงาม
2. เด็กชายชัยธวัช  เกษมณี
3. นางสาวญาสุมินทร์  ทองเกิด
4. เด็กหญิงณัชชา  จะเซิน
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  พันธ์ไทย
6. เด็กหญิงประกายดาว  คชสุทธิ์
7. นางสาวปรารถนา  ปานดวง
8. นางสาวพรพิมล  ขจรสัจจานันท์
9. เด็กชายพีรพัฒน์  เอื้อเฟื้อ
10. เด็กหญิงมาติกา  ปุจฉาการณ์
11. นางสาววณิดา  ทองกัลยา
12. เด็กชายศิวกร  ยังให้ผล
13. เด็กชายสุวิจักขณ์  ท้าวมฤทธิ์
14. เด็กชายอรรถกร  แสงสมมาตร์
15. เด็กหญิงเบญญทิพย์  หลวงจันทร์
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
2. นายสุริยันต์  มาลา
3. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพล   สะท้านวงค์
2. เด็กชายชัยชนะ  สุวรรณ์
3. นางสาวธารวลัย  ภู่ทับทิม
4. นางสาวนริศษา  ศรีคง
5. นางสาวปรารถนา  ปานดวง
6. นางสาวพนิตพร  ทองกัลยาณ์
7. นางสาวพรณิภา  ช่วยประเสริฐ
8. นางสาวพรพิมล  ขจรสัจจานันท์
9. นายพีรวัฒน์  ศุภศิรตานนท์
10. นางสาววณิดา  ทองกัลยา
11. เด็กชายอรรถกร  แสงสมมาตร์
12. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
2. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
3. นายสุริยันต์  มาลา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 76.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรภัทร์  กิมบุญ
2. เด็กชายพนานพงษ์  บุญพามี
3. เด็กชายวรินธร  กลิ่นหอม
4. เด็กหญิงเกศกนก  ริ้วสุวรรณสกุล
5. เด็กชายเทพพิทักษ์  ใจตรง
 
1. นายณัฐพงค์  เสานวด
2. นายพิพัฒน์  ศิริอินทร์
3. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤดิรัฐ  วรลาภมงคล
2. นายชัชวาลย์  นำช้าง
3. นายพิสิษฐ์  ใจเด็ด
4. นายวรพล  คำพันธ์
5. นายวรรธนะ  ชูอินทร์
6. นายวัชระ  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายณัฐพงค์  เสานวด
2. นายพิพัฒน์  ศิริอินทร์
3. นายนิพนธ์  ชื่นช้อย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภชัย  อินทร
 
1. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณ  แดงรุณ
 
1. นายสมบัติ  รุ่งสว่าง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัฌชิมา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินดารัตน์  ดวงจันทร์
 
1. นายสมบัติ  รุ่งสว่าง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยวรรธน์  ปิยอนันตกุลชัย
 
1. นายนิพนธ์  ชื่นช้อย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชณิดา  ช่วยประเสริฐ
 
1. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปวีณา  ผลอุดม
 
1. นายนิพนธ์  ชื่นช้อย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กิมหวัง
 
1. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติ์รวี  สินคีรีรัตน์
 
1. นายนิพนธ์  ชื่นช้อย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรธร  พลบูรณ์
 
1. นายนิพนธ์  ชื่นช้อย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.15 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองปลาด
 
1. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.14 ทอง 4 1. นางสาวสโรชา  กลิ่นหอมหวล
 
1. นายนิพนธ์  ชื่นช้อย
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   บัวพึ่ง
2. เด็กหญิงกัญจนพร   หนูนัน
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ศรีสุข
4. เด็กหญิงนิตยา   ม่วงพารา
5. เด็กหญิงนิลเนตร   น้อยมี
6. เด็กหญิงสุธิตา   เพ็ชรนิล
7. เด็กหญิงอภิชญา   สามพันพ่วง
8. เด็กหญิงอภิชญาภา   งอกโพธิ์
 
1. นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ์
2. นางเรียงสา  ทองสมนึก
3. นางสาวพิชามญชุ์  สุขสว่าง
4. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภัคพล  ศรีกุญชร
 
1. นางสุพัตรา  พุ่มบุญทริก
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดุสิตา  โปรยสุรินทร์
 
1. นางภิตติมาตุ์  บุญถนอม
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.1 เงิน 4 1. นางสาววรรณรัตน์  แซ่โก
2. เด็กหญิงอรวรรณ  อินธนู
 
1. นางสาวนิสาชล  โปรยสุรินทร์
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 63.9 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตติมา  เที่ยงลิ้ม
2. นางสาวอริสา  สุลีราวิ
 
1. นางสาวณัฐปวีณ์  เปียถนอม
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัสสินัน  บุญณรงค์
2. นายโชคชัย  พวงระย้า
 
1. นางศรีนภา  พระเดโช
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกล้ากนก  วงทองเหลือ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  กมลพัฒนานันท์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชมพูนุช  ผลอุดม
2. นายนนทกร  อินเหี้ยน
3. นางสาวพิมลพรรณ  พูสี
4. นางสาวพิยดา  ศิรินาวรรณ
5. นางสาววรรณษา  มั่นมุ่งยนต์
 
1. นางเสริมสุข  จ้อยทองมูล
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.65 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรกิจ  สชีวผาสุก
2. นางสาวสุจารี  ผึ้งชัง
3. นางสาวสุณิสา  เย็นสรง
4. นางสาวสโรชินี  กลิ่นหอมหวล
5. นางสาวหทัยกานต์  อภิรมย์
 
1. นางศรีนภา  พระเดโช
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิยพนธ์  ศรีเผือก
2. นางสาวศศิกานต์  เลิศเจริญ
 
1. นางสาวอรธีรา  สุวรรณประเสริฐ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 65.99 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรษมน  สีจันทะ
2. นางสาวหฤทัย  เทียมม่วง
 
1. นางศรีนภา  พระเดโช
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤภัทร  บัวเบา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ธนพรโพธา
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. นายกิตตินันท์  พันศรี
2. เด็กหญิงเนตรนภา  บริบูรณ์
 
1. นางสาวสุรีพร  แก้วพันนัย
2. นางสาวอินทิรา  ศิลปศร
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายธัญเทพ  ทิมอรรถ
2. นายสิทธิพร  บุญแก้ว
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา  มหาวันชัย
2. เด็กชายรัฐธิพงษ์   สกุลจีน
 
1. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชานนท์  ปาณรงค์
2. นายเจษฎา  จังพานิช
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภาวิดา  จันทร์ศิริ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  อินทรสุวรรณ์
 
1. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา
2. นางสาวสุรีพร  แก้วพันนัย
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพร  ชูศักดิ์ชัยรัตน์
2. นายธนภัทร  พุทธรักษา
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายชัชวาลย์  ดำเนินกิจชอบ
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณทิภา   นุ้ยสาย
2. เด็กหญิงภัคพิชา  มณีวิลัย
 
1. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
2. นายจงรัก  เมฆพันธ์
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณตา  สมาภาคย์
2. นางสาวอรวรรณ  อินทรสุวรรณ์
 
1. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิ่นพงศ์  พุทธไพบูลย์
2. นายเขมณัฐ  โพธิ์ประสิทธิ์
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  สังฆะรักษ์
2. นางสาววิภาดา  จังโส
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายสามารถ  จิตจรัส
 
106 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสศรณ์  มีแสง
2. เด็กหญิงพุทธิตา  แก้วดี
3. เด็กหญิงอภิชญา  โพธิ
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางเพ็ญนภัส  หีบท่าไม้
 
107 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรัชญ์ชนินทร์  สระทอง
2. นายวราณัฐ  สุทธิการณ์
3. นางสาวหทัยพันธุ์  บุญศรีสะอาด
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นายบุญญะหงษ์  อินทวงศ์
2. นายสิทธิชัย  พุ่มสุข
 
1. นางเพ็ญนภัส  หีบท่าไม้
2. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา
 
109 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แก้วบุญทัน
2. นางสาวพิชชาพร  เทียนวิไล
3. นายอนนท์  ปิยพงศ์รัตนกุล
 
1. นายสามารถ  จิตจรัส
2. นายจงรัก  เมฆพันธ์
 
110 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกฤต  คล้ายเครือ
2. นายพรชัย  สุวรรณวิจิตร
3. นายวีรภัทร  มีจิตต์
 
1. นายสามารถ  จิตจรัส
2. นางสาวอินทิรา  ศิลปศร
 
111 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ชานุ
2. นางสาวสิรินุช  เนียมดวง
3. นางสาวแพรพิไล  ทัศศิริ
 
1. นายสามารถ  จิตจรัส
2. นางสาวสุรีพร  แก้วพันนัย
 
112 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภสร  สุวรรณหงษ์
2. นางสาวอธิติยา  จำเหล่
3. นางสาวอภิญญา  โพธิ์ศรีเรือง
 
1. นายสามารถ  จิตจรัส
2. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา