สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  สมบัติทวีคูณ
 
1. นางสาวดาราวรรณ  สุขคันธรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 55.6 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนวพร  ภูชิน
 
1. นางสายทิพย์  เกรียงวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยพันโท
 
1. นางอันติมา  รุ่งสว่าง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. นางสาวปวันรัตน์  บังชะฎา
2. นางสาวอุทัยวรรณ  รอดจำปา
 
1. นายกฤษฎา  รุ่งเรือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธนัญชนก  สมพงศ์
2. นางสาวปนิดา  แก้วกุศลบารมี
 
1. นางจิราพร  กุลพิพัฒน์สัจจะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เที่ยงตรง
2. เด็กชายเจริญศักดิ์  ชัยศักดานุกูล
 
1. นายเฉลิม  เพิ่มนาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 7 1. นายนรนพ  นฤนรกุลโสภิต
 
1. นายเฉลิม  เพิ่มนาม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. นางสาวชนิตสิรีญ์  นิลบดี
 
1. นายสุวิทย์  สมหลักชัย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ช้างปลิว
 
1. นายหนุ่ม  โพธิ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพรณิภา  ภูพลผัน
 
1. นายพิษณุ  ยงดี