สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัชพล  ห่วงประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่เจ็ง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายชนกานต์  วันชะเอม
2. นายพิชัยยุทธ  ขำขวัญ
3. เด็กหญิงอาริสา  มณีอินทร์
 
1. นางสาวประภาพร  เพิ่มโสภา
2. นางนภาภรณ์  แก้วศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ผลอุดม
2. นางสาวชนานาถ  มักสิลา
3. นางสาวธัญรักษ์  หลวงวิเศษ
4. นางสาวสุนิตา  สุวรรณมาลี
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  หอละเอียด
 
1. นางสาวปิยะมาศ  น้ำดอกไม้
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประไพพรรณ  พวงมาลา
2. เด็กชายพัทธวรรณ  อาจปักษา
 
1. นายศุภชัย  วัฒนาสุข
2. นางสาวกรกานต์  คงคาน้อย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 63.9 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตติมา  เที่ยงลิ้ม
2. นางสาวอริสา  สุลีราวิ
 
1. นางสาวณัฐปวีณ์  เปียถนอม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 65.99 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรษมน  สีจันทะ
2. นางสาวหฤทัย  เทียมม่วง
 
1. นางศรีนภา  พระเดโช
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นายบุญญะหงษ์  อินทวงศ์
2. นายสิทธิชัย  พุ่มสุข
 
1. นางเพ็ญนภัส  หีบท่าไม้
2. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา