สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุมาลี  เกตุแก้ว
 
1. นางสายทิพย์  เกรียงวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.65 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุรารักษ์  วงศ์ราช
 
1. นางสาวธนัญญา  เอมบำรุง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยธิดา  ไทยง้วน
 
1. นางสาววรรณพร  ทองสมนึก
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรดาพัชร  เย็นใส
2. เด็กชายอนุรักษ์  แซ่อื้อ
3. เด็กชายอิทธิพล  บุญช้าง
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  แก้วปากเปาะ
2. นายปวริศ  นันทรัตน์กุล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรัชญา  ปานพิมพ์ใหญ่
2. นายศุภกร  อินทรวัตร
3. นายอภิชัย  ภู่เปี่ยม
 
1. นางสาวสรรัตน์  กองแก้ว บุญญะหงษ์
2. นางสาวธนิษฐ์นันท์  สมจันทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวปรีญาฎา  อินตา
2. นายภูริพงษ์  เด่นมาลัย
3. นางสาววริศรา  ขวัญหลี
 
1. นางสาวรังสิมา  อุณหะ
2. นางสาวรัชณิยพร  บุญประเสริฐ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎ์  จิตรธรรมพงศ์
2. เด็กชายพงศกร  สายจันทร์
 
1. นายชัยนันท์  ใบเนียม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพร  รัตนมุง
2. เด็กชายนรากร  บัวพันธ์
 
1. นายชัยรัตน์  เล็กพ่อ
2. ว่าที่ร้อยตรีเกษม  จริยรักษ์วรกุล
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัณณธร  แก้วคำ
2. เด็กชายสิทธิโชค  แก้วอุย
 
1. นายชัยรัตน์  เล็กพ่อ
2. ว่าที่ร้อยตรีเกษม  จริยรักษ์วรกุล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกร  อัจฉริยะวิทย์
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ผักโปก
3. เด็กหญิงรัชนัน  เต็มชื่น
4. เด็กหญิงรัศมน  เต็มชื่น
5. เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีรัตนะ
 
1. นางสาวนันทิยา  เอี่ยนวิไล
2. นางสาวประภาพร  บุญลา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทกานต์  จันเกษม
2. นางสาวนิสา  ร่มโพรีย์
3. นายสุทธิเดช  เอี่ยมกลิ่น
4. นางสาวสุมิตรา  ขุนอาจ
5. นายอาทิตย์  แต่งตามพันธ์
 
1. นายพิสิฐ  เลิศพันธ์
2. นายศักรินทร์  ชื่นบุญมา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงแพรวาห์  เดือนฉาย
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาววรรณพร  กลิ่นอุบล
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุธิดา  สอนศักดา
 
1. นายสุรชัย  สร้อยทอง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายพิษณุ  เอี่ยมแจง
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  สุขสว่าง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 76.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรภัทร์  กิมบุญ
2. เด็กชายพนานพงษ์  บุญพามี
3. เด็กชายวรินธร  กลิ่นหอม
4. เด็กหญิงเกศกนก  ริ้วสุวรรณสกุล
5. เด็กชายเทพพิทักษ์  ใจตรง
 
1. นายณัฐพงค์  เสานวด
2. นายพิพัฒน์  ศิริอินทร์
3. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.1 เงิน 4 1. นางสาววรรณรัตน์  แซ่โก
2. เด็กหญิงอรวรรณ  อินธนู
 
1. นางสาวนิสาชล  โปรยสุรินทร์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกล้ากนก  วงทองเหลือ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  กมลพัฒนานันท์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิยพนธ์  ศรีเผือก
2. นางสาวศศิกานต์  เลิศเจริญ
 
1. นางสาวอรธีรา  สุวรรณประเสริฐ