สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรนภา   ประพันธ์พจน์
 
1. นายยุทธนา  ปัญญา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 6 1. นายวัชรากร   ดำเนินสกุลชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวารินทร์   ทองอยู่ยืด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิชญาภา   ญัติพันธ์วาวงศ์
 
1. นางจงกลนี   แย้มบางยาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวมนัญพร   แซ่ลิ้ม
 
1. นางจงกลนี   แย้มบางยาง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71.16 เงิน 6 1. นางสาวสมฤดี   แววมะโนรา
 
1. นางสาวญาณิศา  รอดศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 1. นายณรงค์กรณ์   เหนี่ยวองอาจ
2. นางสาววาสนา  ภัทรบุญพิทักษ์
3. นางสาวสุภาพร  รัตนดำรงสิน
 
1. นางจอมขวัญ   ทองอยู่ยืด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงวรัตถ์กริน   ภานุกาญจน์
2. เด็กหญิงศุภนิดา   เหรียญทอง
 
1. นางสาวหทัยสรวง   ตรีอุดม
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีรภัทร   ศรีเอี่ยมกูล
2. เด็กหญิงอติพร   สมบูรณ์
3. เด็กชายอธิชัย   แสงทอง
 
1. นายมนตรี   ลิ้มฉาย
2. นายกิติศักดิ์   ดีพื้น
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธารินี   วีระหงษ์
2. นางสาวปรียาภรณ์   เนตรน้อย
3. นางสาวสุพัตรา   ประสิทธิ์แสงอารีย์
 
1. นายกิติศักดิ์   ดีพื้น
2. นายมารุต   เสลาคุณ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพัฒน์   แช่มช้อย
2. เด็กชายเมธัส   วิริยะกิจเกษตร
 
1. นางสาววิภาดา   วงศ์ยะรา
2. นางสาวพรพิกุล   เจริญลอย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภาภิมล  จิตรกสิกร
2. นางสาวสุพรรษา  ผลประดิษฐ์
 
1. นางสาวพรพิกุล   เจริญลอย
2. นางสาววิภาดา   วงศ์ยะรา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวัชรินทร์   สุวรรณศิลป์
 
1. นายสุรศักดิ์  แก้วทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 10 1. นางสาวปรีชญา   เหลืองผดุง
 
1. นางสาววันวิสาข์   อ๊อกจินดา
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัชชา   สินธำรงรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐพร   ไชยกิจกุล
3. เด็กหญิงพรนภา   เจรจาปรีดี
 
1. นางผ่องศรี   เจียมฉวี
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายกิตตินันท์   ดีแก้ว
2. นางสาววิสุตตา   ลิ้มสุวรรณ
3. นางสาวศรัญญา   จิตรสมควร
 
1. นางสาวจุฑากาญจน์   สิทธิการ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายธิติพล   บุญช่วย
2. เด็กชายศุภากร   ชื่นสุวรรณ
 
1. นายธนชาต   อาจหาญ
2. นางสาวปุณยานุช   พุ่มฉายา
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  กอเจริญ
2. เด็กหญิงพรศิริ  บุญช่วย
 
1. นายธนชาต   อาจหาญ
2. นางสาวปุณยานุช   พุ่มฉายา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี   นาคโต
2. เด็กหญิงปพิชญา  จันทร
3. เด็กหญิงปิยะนันท์   พิมพ์วงค์
4. เด็กหญิงพรพรรณ  วงษ์ทอง
5. นางสาววิชญา   จำปาเนียม
 
1. นางสาวภคภัค   วรงศิลป์
2. นายเติมศักดิ์   ศรีศิวนานนท์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   แก้วคำรอด
2. เด็กหญิงฑิตยา  สุวรรณลักษณ์
3. เด็กหญิงพัชรวรรณ   บรรเทิง
4. เด็กชายภัทราวุธ   แซ่จันทร์
5. เด็กหญิงวัลยา  สหพรอุดมสิน
 
1. นางสาวพวงเพ็ญ   จันทร์แจ่ม
2. นางสาวผุสชา   ขันธ์แก้ว
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิพร   เจริญสุข
 
1. นางนัฐวดี   ป้อมเชียงพิณ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัณฐมณี   กำปุก
2. เด็กชายบุรินทร์   อังศุกุลธร
 
1. นางสาวชื่นฤทัย   จีนรอด
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.5 เงิน 8 1. นายจักรกฤษณ์   ธรรมรัตน์
2. นางสาวธัญณิชา   ปิติวุฒิ
 
1. นางสาวชื่นฤทัย   จีนรอด
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เสือสี
2. เด็กหญิงฌัชชา   ฤดีเย็นสกุล
 
1. นายอธิภัทร  นาคคูบัว
2. นายณัฐวุฒิ   ดวงจินดา
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลรัตน์   สภาพรกิจกุล
2. นางสาววีรวรรณ  พูลเกตุ
 
1. นายกอบชัย  วุฒิธรรม
2. นางสาวเรณู  บุตรตุ้ม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงอภิชญา   เฮงเจริญ
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวปิยนันท์   บรรจมาตย์
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงวรัญญา   สมประสงค์
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐวดี   รอดสอน
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภรดา   บุญประกอบ
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาทิมา   ทองบ้านเกาะ
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนัชพร   ยังมามาก
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนลินรัตน์   บุญธรรม
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พวงพันธ์
2. เด็กชายเกษม   สมมาก
 
1. นายสมประสงค์  เพิ่มสุวรรณ์
2. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงฉัตรมณี   คำทรัพย์
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวกรรภิรมย์   แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.64 เงิน 4 1. นายหัถชัย  ยี่หว่า
 
1. นายอภิพล  นาคสุข
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวธนัชชา  แก้วมรกฎ
 
1. นายอภิพล  นาคสุข
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.31 เงิน 7 1. นางสาวณัฐกานต์  ปิ่นแก้ว
 
1. นายอภิพล  นาคสุข
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 71.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญหทัย   ดำเนินคุณากร
2. นางสาววิภารัตน์  แก้วคำรอด
 
1. นางสาวสุพัตรา  โกมลมุสิก
2. MissLi  Ying
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัชชา   จวนแจ้ง
 
1. นางสาวสุพัตรา  โกมลมุสิก
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลธิดา  อินทศร
2. นางสาวจิรนันท์  วิงวอน
3. นางสาวณิชกานต์   ชื่นเอี่ยม
4. นางสาวนภาพร   ประทุมจันดี
5. นางสาวแสงเทียน   สมถนอม
 
1. นางสาวสุพัตรา  โกมลมุสิก
2. MissLi  Ying
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขันตยาภรณ์   ตรีตรุยานนท์
2. นางสาวเกศินี   ทัศน์ทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  โกมลมุสิก
2. MissLi  Ying
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรภัทร   จันทรุคานนท์
2. เด็กหญิงธาวินี   ดอนจำลอง
3. เด็กหญิงพรรณกาญจท์   แก้วมรกฎ
 
1. นางสาวณัฐธัลยา   หวิงปัด
2. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจีราภา   จันทร์ทอง
2. นางสาวชัชญ์ชิญา   สิริธนาสุภรัตน์
3. นางสาวธนาภรณ์   ตั้งตรงเป้า
 
1. นางสาวณัฐธัลยา   หวิงปัด
2. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิภาพร  ทาบุญมา
2. เด็กหญิงเสาวคนธ์  ทองแดง
 
1. นายองอาจ  วิจิตรวรกาญจน์
2. นางสาวสุภัสสรณ์  จิณญภัทรพงศ์
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวภัคกุล   แสงเพชรใส
2. นายสมพงษ์   คนซื่อ
 
1. นายสุธารัตน์   จำปาทิพย์
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายปาณชัย  ทองอุไร
2. นายรณกร  มโนธรรมภัทร
 
1. นายองอาจ  วิจิตรวรกาญจน์
2. นางสาวสุภัสสรณ์  จิณญภัทรพงศ์
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมล  ดำขำ
2. นางสาวปิยพร   ทรงแตง
3. นางสาววริศรา   กองเมืองปัก
4. นางสาววิชุดา   ปัญญาสวรรค์
5. นางสาวสุชาดา   เย็นเจริญ
6. นายอภิสิทธิ์   ชิ้นฟัก
 
1. นางสาวสมศรี   ตุ่นจิตร
2. นางสาวณภัสสร์   ทรัพยะสุต
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี   จันทนะโสตถิ์
2. เด็กชายธงชัย  คนึงศิลศุภผล
3. เด็กหญิงศรีสุภรณ์   สันติลักษณพันธ์
 
1. นายชัยทัด   สุขสม
2. นางสาวิตรี   เทพเกื้อ
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   บัญชาบุษบง
2. เด็กหญิงนัทธมน   ตรีตรุยานนท์
3. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  ธนิกกุล
 
1. นางสาวสมศรี   ตุ่นจิตร
2. นางสาวณภัสสร์   ทรัพยะสุต
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  ลอยอุดมโชค
2. นางสาวปาลีรัตน์   วิริยะกิจเกษตร
3. นายวิวัฒน์   เทียมศรีรัชนีกร
 
1. นางสาวสมศรี   ตุ่นจิตร
2. นางสาวณภัสสร์   ทรัพยะสุต