สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 1. นายณรงค์กรณ์   เหนี่ยวองอาจ
2. นางสาววาสนา  ภัทรบุญพิทักษ์
3. นางสาวสุภาพร  รัตนดำรงสิน
 
1. นางจอมขวัญ   ทองอยู่ยืด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงวรัตถ์กริน   ภานุกาญจน์
2. เด็กหญิงศุภนิดา   เหรียญทอง
 
1. นางสาวหทัยสรวง   ตรีอุดม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพัฒน์   แช่มช้อย
2. เด็กชายเมธัส   วิริยะกิจเกษตร
 
1. นางสาววิภาดา   วงศ์ยะรา
2. นางสาวพรพิกุล   เจริญลอย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภาภิมล  จิตรกสิกร
2. นางสาวสุพรรษา  ผลประดิษฐ์
 
1. นางสาวพรพิกุล   เจริญลอย
2. นางสาววิภาดา   วงศ์ยะรา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวัชรินทร์   สุวรรณศิลป์
 
1. นายสุรศักดิ์  แก้วทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 10 1. นางสาวปรีชญา   เหลืองผดุง
 
1. นางสาววันวิสาข์   อ๊อกจินดา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัชชา   สินธำรงรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐพร   ไชยกิจกุล
3. เด็กหญิงพรนภา   เจรจาปรีดี
 
1. นางผ่องศรี   เจียมฉวี