สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 6 1. นายวัชรากร   ดำเนินสกุลชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวารินทร์   ทองอยู่ยืด
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีรภัทร   ศรีเอี่ยมกูล
2. เด็กหญิงอติพร   สมบูรณ์
3. เด็กชายอธิชัย   แสงทอง
 
1. นายมนตรี   ลิ้มฉาย
2. นายกิติศักดิ์   ดีพื้น
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธารินี   วีระหงษ์
2. นางสาวปรียาภรณ์   เนตรน้อย
3. นางสาวสุพัตรา   ประสิทธิ์แสงอารีย์
 
1. นายกิติศักดิ์   ดีพื้น
2. นายมารุต   เสลาคุณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายกิตตินันท์   ดีแก้ว
2. นางสาววิสุตตา   ลิ้มสุวรรณ
3. นางสาวศรัญญา   จิตรสมควร
 
1. นางสาวจุฑากาญจน์   สิทธิการ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายธิติพล   บุญช่วย
2. เด็กชายศุภากร   ชื่นสุวรรณ
 
1. นายธนชาต   อาจหาญ
2. นางสาวปุณยานุช   พุ่มฉายา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   แก้วคำรอด
2. เด็กหญิงฑิตยา  สุวรรณลักษณ์
3. เด็กหญิงพัชรวรรณ   บรรเทิง
4. เด็กชายภัทราวุธ   แซ่จันทร์
5. เด็กหญิงวัลยา  สหพรอุดมสิน
 
1. นางสาวพวงเพ็ญ   จันทร์แจ่ม
2. นางสาวผุสชา   ขันธ์แก้ว
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมล  ดำขำ
2. นางสาวปิยพร   ทรงแตง
3. นางสาววริศรา   กองเมืองปัก
4. นางสาววิชุดา   ปัญญาสวรรค์
5. นางสาวสุชาดา   เย็นเจริญ
6. นายอภิสิทธิ์   ชิ้นฟัก
 
1. นางสาวสมศรี   ตุ่นจิตร
2. นางสาวณภัสสร์   ทรัพยะสุต