สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรนภา   ประพันธ์พจน์
 
1. นายยุทธนา  ปัญญา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิชญาภา   ญัติพันธ์วาวงศ์
 
1. นางจงกลนี   แย้มบางยาง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวมนัญพร   แซ่ลิ้ม
 
1. นางจงกลนี   แย้มบางยาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71.16 เงิน 6 1. นางสาวสมฤดี   แววมะโนรา
 
1. นางสาวญาณิศา  รอดศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  กอเจริญ
2. เด็กหญิงพรศิริ  บุญช่วย
 
1. นายธนชาต   อาจหาญ
2. นางสาวปุณยานุช   พุ่มฉายา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.5 เงิน 8 1. นายจักรกฤษณ์   ธรรมรัตน์
2. นางสาวธัญณิชา   ปิติวุฒิ
 
1. นางสาวชื่นฤทัย   จีนรอด
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลรัตน์   สภาพรกิจกุล
2. นางสาววีรวรรณ  พูลเกตุ
 
1. นายกอบชัย  วุฒิธรรม
2. นางสาวเรณู  บุตรตุ้ม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงอภิชญา   เฮงเจริญ
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวปิยนันท์   บรรจมาตย์
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงวรัญญา   สมประสงค์
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐวดี   รอดสอน
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนัชพร   ยังมามาก
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พวงพันธ์
2. เด็กชายเกษม   สมมาก
 
1. นายสมประสงค์  เพิ่มสุวรรณ์
2. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงฉัตรมณี   คำทรัพย์
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวกรรภิรมย์   แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.64 เงิน 4 1. นายหัถชัย  ยี่หว่า
 
1. นายอภิพล  นาคสุข
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.31 เงิน 7 1. นางสาวณัฐกานต์  ปิ่นแก้ว
 
1. นายอภิพล  นาคสุข
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 71.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญหทัย   ดำเนินคุณากร
2. นางสาววิภารัตน์  แก้วคำรอด
 
1. นางสาวสุพัตรา  โกมลมุสิก
2. MissLi  Ying
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขันตยาภรณ์   ตรีตรุยานนท์
2. นางสาวเกศินี   ทัศน์ทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  โกมลมุสิก
2. MissLi  Ying
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรภัทร   จันทรุคานนท์
2. เด็กหญิงธาวินี   ดอนจำลอง
3. เด็กหญิงพรรณกาญจท์   แก้วมรกฎ
 
1. นางสาวณัฐธัลยา   หวิงปัด
2. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจีราภา   จันทร์ทอง
2. นางสาวชัชญ์ชิญา   สิริธนาสุภรัตน์
3. นางสาวธนาภรณ์   ตั้งตรงเป้า
 
1. นางสาวณัฐธัลยา   หวิงปัด
2. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวภัคกุล   แสงเพชรใส
2. นายสมพงษ์   คนซื่อ
 
1. นายสุธารัตน์   จำปาทิพย์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายปาณชัย  ทองอุไร
2. นายรณกร  มโนธรรมภัทร
 
1. นายองอาจ  วิจิตรวรกาญจน์
2. นางสาวสุภัสสรณ์  จิณญภัทรพงศ์