สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี   นาคโต
2. เด็กหญิงปพิชญา  จันทร
3. เด็กหญิงปิยะนันท์   พิมพ์วงค์
4. เด็กหญิงพรพรรณ  วงษ์ทอง
5. นางสาววิชญา   จำปาเนียม
 
1. นางสาวภคภัค   วรงศิลป์
2. นายเติมศักดิ์   ศรีศิวนานนท์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิพร   เจริญสุข
 
1. นางนัฐวดี   ป้อมเชียงพิณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัณฐมณี   กำปุก
2. เด็กชายบุรินทร์   อังศุกุลธร
 
1. นางสาวชื่นฤทัย   จีนรอด
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เสือสี
2. เด็กหญิงฌัชชา   ฤดีเย็นสกุล
 
1. นายอธิภัทร  นาคคูบัว
2. นายณัฐวุฒิ   ดวงจินดา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภรดา   บุญประกอบ
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาทิมา   ทองบ้านเกาะ
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนลินรัตน์   บุญธรรม
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวธนัชชา  แก้วมรกฎ
 
1. นายอภิพล  นาคสุข
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัชชา   จวนแจ้ง
 
1. นางสาวสุพัตรา  โกมลมุสิก
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลธิดา  อินทศร
2. นางสาวจิรนันท์  วิงวอน
3. นางสาวณิชกานต์   ชื่นเอี่ยม
4. นางสาวนภาพร   ประทุมจันดี
5. นางสาวแสงเทียน   สมถนอม
 
1. นางสาวสุพัตรา  โกมลมุสิก
2. MissLi  Ying
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิภาพร  ทาบุญมา
2. เด็กหญิงเสาวคนธ์  ทองแดง
 
1. นายองอาจ  วิจิตรวรกาญจน์
2. นางสาวสุภัสสรณ์  จิณญภัทรพงศ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี   จันทนะโสตถิ์
2. เด็กชายธงชัย  คนึงศิลศุภผล
3. เด็กหญิงศรีสุภรณ์   สันติลักษณพันธ์
 
1. นายชัยทัด   สุขสม
2. นางสาวิตรี   เทพเกื้อ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   บัญชาบุษบง
2. เด็กหญิงนัทธมน   ตรีตรุยานนท์
3. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  ธนิกกุล
 
1. นางสาวสมศรี   ตุ่นจิตร
2. นางสาวณภัสสร์   ทรัพยะสุต
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  ลอยอุดมโชค
2. นางสาวปาลีรัตน์   วิริยะกิจเกษตร
3. นายวิวัฒน์   เทียมศรีรัชนีกร
 
1. นางสาวสมศรี   ตุ่นจิตร
2. นางสาวณภัสสร์   ทรัพยะสุต