สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐพร  ชาติชัย
 
1. นางจิราภรณ์  พลอยงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 5 1. นางสาวมนนัทธ์  เทพยสุวรรณ
 
1. นางสาววัฒนาวดี  สิงห์แก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยิ้มเพ็ชร์
 
1. นางสาวกิตติกาญจน์  อินทเกตุ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิรังรอง  ประทีปเมือง
 
1. นางสาวกิตติกาญจน์  อินทเกตุ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.62 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชา  ป้องสวย
 
1. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 54.62 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสุภาวดี  ยอดไหว
 
1. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลมาส  สมสิบ
2. นางสาวรัชนก  คงสุข
3. เด็กหญิงวรรณพร   เขมาภิรตะ
 
1. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
2. นางสุพัตรา  ไชยยศ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวกาญจนา  ภู่ระหงษ์
2. นางสาววารินทร์  อ่วมวัน
3. นางสาวศุกุลภัทร  พรหมจันทร์
 
1. นางสาววาณี  ประเสริฐ
2. นางสาววัฒนาวดี  สิงห์แก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงกฤติกา  เกษมสุขไพศาล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรหมจักรินทร์
 
1. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
2. นางสาวกิตติกาญจน์  อินทเกตุ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณณิษา  สังข์ก๋ำ
2. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  จันทร์คง
 
1. นางสาวกิตติกาญจน์  อินทเกตุ
2. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 6 1. นางสาวอภิญญา  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายชัยนาวี  รัตนา
 
1. นางอำภา  บุญส่งดี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 4 1. นางสาวกัลยรัตน์  คำสุข
2. เด็กหญิงปภัสรา  ปาลียะ
3. นางสาวสกุลณา  แสงทอง
 
1. นายพิชิต  เรือนทองดี
2. นายถาวร  กราบขุนทด
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  บัวพึ่ง
2. นางสาวสุพัตรา  ทองเถื่อน
3. นางสาวเสาวลักษ์  สุขโข
 
1. นางอำภา  บุญส่งดี
2. นายถาวร  กราบขุนทด
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงลลิตา  สบู่ม่วง
 
1. นายพิชิต  เรือนทองดี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายอิศราพงษ์  มาตโห้
 
1. นายถาวร  กราบขุนทด
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทักษิณ  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงธนัชพร  สังข์นิ่ม
3. นายพิชญะ  ชูเลิศ
 
1. นางสาวประภัสสร  แก้วคงคา
2. นายณัฐวุฒิ  แฝงนาง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายณัฐพงษ์  รุ่งนุช
2. นางสาวสาริน  อินทรจินดา
3. นางสาวสโรชา  ยาวิใจ
 
1. นายธีรภัทร์  สุวรรณ์
2. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณะ  ภุมรินทร์
2. นางสาวธัญญารัตน์  ยังแหยม
3. นางสาวนันทนา  กิ่งทอง
 
1. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
2. นางสาวประภัสสร  แก้วคงคา
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกวินท์  ภุมรินทร์
2. นายสุวัฒน์  คล้ายเอี่ยม
3. นายเมที  สืบท้วม
 
1. นายชวิศ  ผิวเงิน
2. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวชนกพร  ปานแพ
2. นายฐิตินันท์  เกิดฤทธิ์
3. นางสาวโศจิรัตน์  ผ่องศิริวัฒน์
 
1. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
2. นายณัฐวุฒิ  แฝงนาง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันต์กวี  ยิ่งโกมล
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ด้วงขำ
 
1. นายณัฐวุฒิ  แฝงนาง
2. นายชวิศ  ผิวเงิน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชณิตา  เหินสุข
2. นางสาวพิมพ์ธาดา  พูลชู
 
1. นายณัฐวุฒิ  แฝงนาง
2. นางสาวรัตนากร  เดชใจทัด
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายบุญชัย  เชิงชล
2. เด็กชายพัชรพล  จันทราโอฬาร
 
1. นางสาวประภัสสร  แก้วคงคา
2. นายธีรภัทร์  สุวรรณ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 10 1. เด็กชายธนบูรณ์  ศรีเกษม
2. เด็กหญิงอนัญญา  สโมสร
 
1. นางสาวดาสุนี  หมื่นอาราม
2. นางสาวณัฐกานต์  มะม่วงชุม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 1. นางสาวทิพานัน  บัดมะริด
2. นายพงศธร  มั่นแร่
 
1. นางสาวดาสุนี  หมื่นอาราม
2. นางสาวณัฐกานต์  มะม่วงชุม
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญณรงค์   เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภู่ระหงษ์
3. นางสาววัยวรรณ  ปัญจแก้ว
4. นายสัญชัย  บัวพึ่ง
5. เด็กชายอนันตศักดิ์  ศรีรัตน์
6. นางสาวอาทิตยา  ดำรงกิจถาวร
7. นางสาวเนตรนภา  ค้ำคล้อง
8. นายโปริญ  สูงถวี
 
1. นายวรพล  ณรงค์แสง
2. นายกฤษดา  ชาน้อย
3. นางสาวสุชาวดี  จักษุศรี
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกนกชัย  ใจงาม
2. เด็กหญิงณัฐปาณี  วงษ์ฉัตร
3. เด็กชายธนพล  วงค์ทองดี
4. เด็กชายธนาทรณ์  ดารากร
5. เด็กชายนฤสรณ์  โล่งอากาศ
6. เด็กหญิงปารวี  พ่วงทอง
7. เด็กชายภาคิน  เอี่ยวฮะ
8. เด็กชายศภกิตติ์  ธำรงค์โชติ
9. เด็กหญิงสุภรัตน์  พ่วงอยู่
10. เด็กชายโบโบ้  สูงถวี
 
1. นายณัฐพล  ทุนบุญ
2. นายถิรวุฒิ  ก่ำดี
3. นายจุติภูมิ  จันทะดี
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีคง
2. เด็กหญิงวรรณธิชา  ภุมรินทร์
 
1. นายคฑาวุธ  ลี้กิจเจริญผล
2. นางสาวสุชาวดี  จักษุศรี
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 10 1. นางสาวประภาวัลย์  นงเอ้
2. นางสาวโสรญา  แถมต้าน
 
1. นายคฑาวุธ  ลี้กิจเจริญผล
2. นางสิริพร  นิยมสุจริต
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศกลวรรณ  สุทธิพิบูลย์
 
1. นายสำราญ  แก้วเกิด
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  หอมรื่น
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โทเกตุ
3. เด็กหญิงกุลนีย์  สิงสระน้อย
4. นางสาวขวัญพิชา  วรศรัญญู
5. นางสาวฃญานิษฐ์  ปานแพร
6. นางสาวจารุภา  ชุนใช้
7. เด็กชายจารุวัฒน์  กองแก้ว
8. นางสาวจิตรา  แสงสว่าง
9. นายชลชาติ  พูลนาคู
10. เด็กชายชินวัตร  ประชาตรี
11. นางสาวถิรพร  ทับชม
12. นางสาวธนัชญา  เพ็งเลา
13. เด็กชายธนากร  เรืองฤทธิ์
14. เด็กชายธีรนัย  พุ่มแก้ว
15. นายธีรภัทร  แซ่หลี
16. นางสาวนิภาพร  อินอุ่นเมือง
17. เด็กชายปฐวี  แก้วชัง
18. นายพงศกร  ปลื้มเปี่ยม
19. เด็กหญิงพนิดา  สีสงสาร
20. เด็กหญิงพรนภา  มีโชควรกาญจน์
21. นายพัชรพล  นับหมาย
22. นายภานุสรณ์  คงเสือ
23. เด็กหญิงมยุรา  พุ่มเจริญ
24. นางสาวมานิตา  บุตรี
25. นายยุทธนา  มานุ
26. นางสาววริศา  กลิ่นหอม
27. นายศรัณย์  แก้วชัง
28. นายศวรรณยศ  คล้ายเชย
29. เด็กชายสิทธา  เลิศจนลักษณ์
30. นางสาวสุธิตา  ทะประสพ
31. นายหฤษฎ์  สัญญะวิรี
32. นางสาวอชิรญาณ์  เพิ่มพูน
33. นายอมรเทพ  แข็งขัน
34. เด็กหญิงอริศรา  วงศ์ทองดี
35. เด็กหญิงอริสา  อินทร์โอภาส
36. นายอุ้มบุญ  ทับทิม
37. นางสาวเรณุการ์  คงสุข
38. เด็กหญิงโสภิตา  สืบนุช
39. เด็กหญิงไอรดา  เอี่ยมมั่น
 
1. นายสำราญ  แก้วเกิด
2. นายวีรพล  แย้มทรัพย์
3. นายสุรกิจ  จระดล
4. นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา
5. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
6. นางสาวไอลดา  ขุนณรงค์
7. นางสาวศศิวิมล  อินทรพันธ์
8. นายธีรภัทร์  สุวรรณ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิศวะ  พงษ์พันธ์
 
1. นายสุรกิจ  จระดล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.65 เงิน 13 1. เด็กหญิงอรนุช  บัวกน
 
1. นายสุรกิจ  จระดล
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมนต์เทียน  สว่างศรี
2. นางสาวศศิประภา  ทาเกตุ
3. นางสาวศิรประภา  ขุนเณร
4. นายสราวุธ  เอี่ยมสมบูรณ์
5. นางสาวสานฝัน  พรมบาล
6. นางสาวสาวิตรี  รอดแจ้ง
7. นายอนุชัย  เฮงสงวน
8. นายอภิรักษ์  แสงทอง
 
1. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
2. นางสาวกุลณสร  ขุนวัฒนา
3. นางสาวณัฐกานต์  มะม่วงชุม
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  แก้วชัง
2. นางสาวรพีพรรณ  มั่นแร่
3. นางสาวศศิประภา  ทาเกตุ
4. นางสาวศิรประภา  ขุนเณร
5. นางสาวสานฝัน  พรมบาล
6. นางสาวสาวิตรี  รอดแจ้ง
 
1. นายสำราญ  แก้วเกิด
2. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
3. นางสาวกุลณสร  ขุนวัฒนา
4. นางสาวณัฐกานต์  มะม่วงชุม
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดา  
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  มั่นใจ
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 57.2 เข้าร่วม 5 1. นางสาววิภวา  พึ่งวร
2. นางสาวหัตถภรณ์  พุ่มนิล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา
2. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิวาภรณ์  เที่ยงธรรม
2. นางสาววรรณวิสา  อ่วมทับ
3. นางสาวสไตไทย  ตา
4. นายอมรเทพ  แข็งขัน
5. นางสาวแสดงไทย  ตา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา
2. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารชนก  คุ้มแก้ว
2. เด็กชายวีรพงศ์  รอดผล
3. เด็กหญิงเปรมพร  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
2. นางสาววัฒนาวดี  สิงห์แก้ว
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 8 1. นางสาวกรัณฑรัตน์  ชูเลิศ
2. นางสาวกัญธิษชา  ศรีขันธ์
3. นางสาวศิรีธร  ฉิ่งแก้ว
 
1. นางสาววัฒนาวดี  สิงห์แก้ว
2. นางสาวสิริพร  อดุลยฉัตร
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญเกตุ
2. เด็กหญิงศิวมินทร์  จรบำรุง
 
1. นางอุษา  กองจินดา
2. นางสาวจันทิรา  นาสวนลาวัลย์
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประพันธ์พัฒน์  ชูจิตร
2. เด็กชายไชยพศ  อิ่มอ่วม
 
1. นางสุวรรณา  จิตต์ปลื้ม
2. ว่าที่ร้อยตรีภูวดล  ปิ่นทกูล
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เงางาม
2. เด็กชายธวัชชัย  สนธิ
 
1. นางอุษา  กองจินดา
2. นางสาวจันทิรา  นาสวนลาวัลย์
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงก้องนภา  ศรีเหล็กเพชร
2. เด็กชายธีรพัฒน์  มีดี
 
1. นางรัชฎาพร  คงเปลี่ยน
2. นางจิราภรณ์  จันทร์สว่าง
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวช้อนทอง  ทองชิว
2. นางสาวอาภัสรา  ภิรมย์ไพศาล
 
1. นางรัชฎาพร  คงเปลี่ยน
2. นางสุวรรณา  จิตต์ปลื้ม
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายมนตรี  แซ่วุ่น
2. นายอนุวัฒน์  การพันทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวดล  ปิ่นทกูล
2. นางจิราภรณ์  จันทร์สว่าง
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรรยา  ตัณฑ์เจริญ
2. นางสาวจารุวรรณ  อินทร์จันทร์
3. นางสาวธัญรัศม์  อุทา
4. นางสาวภูษณิษา  นาคเด่น
5. นางสาวสุปรียา  พลลุน
6. นางสาวอารีญา  คเชณชร
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
2. นายธีรภัทร์  สุวรรณ์
3. นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา
 
49 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.38 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยมาศ  ยี่ผาสุก
2. เด็กหญิงศิวรินทร์  บัวผึ่ง
3. เด็กชายเทวัญ  ทองมีสิทธิ์
 
1. นางนงนุช  รัตนมุง
2. นางศศพร  อาจสงคราม
 
50 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  น้อยมณีวงษ์
2. นางสาวพีรพัฒน์  กวยเนียม
3. นายสิทธิเดช  บุญชู
 
1. นางนงนุช  รัตนมุง
2. นางศศพร  อาจสงคราม
 
51 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เฉลิมไทย
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขเดช
3. เด็กหญิงมธุรดา  หนูรอด
 
1. นางนงนุช  รัตนมุง
2. นางศศพร  อาจสงคราม
 
52 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.49 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  สิทธิโยธี
2. นางสาวปาลิตตา  เนติศาสตราวุธ
3. นางสาวเกวลิน  โสภา
 
1. นางนงนุช  รัตนมุง
2. นางศศพร  อาจสงคราม
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาคภูมิ  แก้วสุกใส
2. นางสาวสุพรรษา  สุขชู
3. นางสาวอภิญญา  ดารา
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
2. นายเอกพจ  ท่าผา