สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 54.62 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสุภาวดี  ยอดไหว
 
1. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 6 1. นางสาวอภิญญา  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงลลิตา  สบู่ม่วง
 
1. นายพิชิต  เรือนทองดี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีคง
2. เด็กหญิงวรรณธิชา  ภุมรินทร์
 
1. นายคฑาวุธ  ลี้กิจเจริญผล
2. นางสาวสุชาวดี  จักษุศรี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 10 1. นางสาวประภาวัลย์  นงเอ้
2. นางสาวโสรญา  แถมต้าน
 
1. นายคฑาวุธ  ลี้กิจเจริญผล
2. นางสิริพร  นิยมสุจริต
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 57.2 เข้าร่วม 5 1. นางสาววิภวา  พึ่งวร
2. นางสาวหัตถภรณ์  พุ่มนิล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา
2. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์