สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 5 1. นางสาวมนนัทธ์  เทพยสุวรรณ
 
1. นางสาววัฒนาวดี  สิงห์แก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวกาญจนา  ภู่ระหงษ์
2. นางสาววารินทร์  อ่วมวัน
3. นางสาวศุกุลภัทร  พรหมจันทร์
 
1. นางสาววาณี  ประเสริฐ
2. นางสาววัฒนาวดี  สิงห์แก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 4 1. นางสาวกัลยรัตน์  คำสุข
2. เด็กหญิงปภัสรา  ปาลียะ
3. นางสาวสกุลณา  แสงทอง
 
1. นายพิชิต  เรือนทองดี
2. นายถาวร  กราบขุนทด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายอิศราพงษ์  มาตโห้
 
1. นายถาวร  กราบขุนทด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทักษิณ  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงธนัชพร  สังข์นิ่ม
3. นายพิชญะ  ชูเลิศ
 
1. นางสาวประภัสสร  แก้วคงคา
2. นายณัฐวุฒิ  แฝงนาง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวชนกพร  ปานแพ
2. นายฐิตินันท์  เกิดฤทธิ์
3. นางสาวโศจิรัตน์  ผ่องศิริวัฒน์
 
1. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
2. นายณัฐวุฒิ  แฝงนาง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 8 1. นางสาวกรัณฑรัตน์  ชูเลิศ
2. นางสาวกัญธิษชา  ศรีขันธ์
3. นางสาวศิรีธร  ฉิ่งแก้ว
 
1. นางสาววัฒนาวดี  สิงห์แก้ว
2. นางสาวสิริพร  อดุลยฉัตร
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงก้องนภา  ศรีเหล็กเพชร
2. เด็กชายธีรพัฒน์  มีดี
 
1. นางรัชฎาพร  คงเปลี่ยน
2. นางจิราภรณ์  จันทร์สว่าง