สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.62 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชา  ป้องสวย
 
1. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลมาส  สมสิบ
2. นางสาวรัชนก  คงสุข
3. เด็กหญิงวรรณพร   เขมาภิรตะ
 
1. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
2. นางสุพัตรา  ไชยยศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงกฤติกา  เกษมสุขไพศาล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรหมจักรินทร์
 
1. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
2. นางสาวกิตติกาญจน์  อินทเกตุ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายชัยนาวี  รัตนา
 
1. นางอำภา  บุญส่งดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายณัฐพงษ์  รุ่งนุช
2. นางสาวสาริน  อินทรจินดา
3. นางสาวสโรชา  ยาวิใจ
 
1. นายธีรภัทร์  สุวรรณ์
2. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชณิตา  เหินสุข
2. นางสาวพิมพ์ธาดา  พูลชู
 
1. นายณัฐวุฒิ  แฝงนาง
2. นางสาวรัตนากร  เดชใจทัด
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายบุญชัย  เชิงชล
2. เด็กชายพัชรพล  จันทราโอฬาร
 
1. นางสาวประภัสสร  แก้วคงคา
2. นายธีรภัทร์  สุวรรณ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิศวะ  พงษ์พันธ์
 
1. นายสุรกิจ  จระดล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.65 เงิน 13 1. เด็กหญิงอรนุช  บัวกน
 
1. นายสุรกิจ  จระดล
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารชนก  คุ้มแก้ว
2. เด็กชายวีรพงศ์  รอดผล
3. เด็กหญิงเปรมพร  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
2. นางสาววัฒนาวดี  สิงห์แก้ว
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญเกตุ
2. เด็กหญิงศิวมินทร์  จรบำรุง
 
1. นางอุษา  กองจินดา
2. นางสาวจันทิรา  นาสวนลาวัลย์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวช้อนทอง  ทองชิว
2. นางสาวอาภัสรา  ภิรมย์ไพศาล
 
1. นางรัชฎาพร  คงเปลี่ยน
2. นางสุวรรณา  จิตต์ปลื้ม
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายมนตรี  แซ่วุ่น
2. นายอนุวัฒน์  การพันทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวดล  ปิ่นทกูล
2. นางจิราภรณ์  จันทร์สว่าง
 
14 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.38 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยมาศ  ยี่ผาสุก
2. เด็กหญิงศิวรินทร์  บัวผึ่ง
3. เด็กชายเทวัญ  ทองมีสิทธิ์
 
1. นางนงนุช  รัตนมุง
2. นางศศพร  อาจสงคราม