สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐพร  ชาติชัย
 
1. นางจิราภรณ์  พลอยงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยิ้มเพ็ชร์
 
1. นางสาวกิตติกาญจน์  อินทเกตุ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิรังรอง  ประทีปเมือง
 
1. นางสาวกิตติกาญจน์  อินทเกตุ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณณิษา  สังข์ก๋ำ
2. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  จันทร์คง
 
1. นางสาวกิตติกาญจน์  อินทเกตุ
2. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  บัวพึ่ง
2. นางสาวสุพัตรา  ทองเถื่อน
3. นางสาวเสาวลักษ์  สุขโข
 
1. นางอำภา  บุญส่งดี
2. นายถาวร  กราบขุนทด
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณะ  ภุมรินทร์
2. นางสาวธัญญารัตน์  ยังแหยม
3. นางสาวนันทนา  กิ่งทอง
 
1. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
2. นางสาวประภัสสร  แก้วคงคา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกวินท์  ภุมรินทร์
2. นายสุวัฒน์  คล้ายเอี่ยม
3. นายเมที  สืบท้วม
 
1. นายชวิศ  ผิวเงิน
2. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันต์กวี  ยิ่งโกมล
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ด้วงขำ
 
1. นายณัฐวุฒิ  แฝงนาง
2. นายชวิศ  ผิวเงิน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 10 1. เด็กชายธนบูรณ์  ศรีเกษม
2. เด็กหญิงอนัญญา  สโมสร
 
1. นางสาวดาสุนี  หมื่นอาราม
2. นางสาวณัฐกานต์  มะม่วงชุม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 1. นางสาวทิพานัน  บัดมะริด
2. นายพงศธร  มั่นแร่
 
1. นางสาวดาสุนี  หมื่นอาราม
2. นางสาวณัฐกานต์  มะม่วงชุม
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญณรงค์   เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภู่ระหงษ์
3. นางสาววัยวรรณ  ปัญจแก้ว
4. นายสัญชัย  บัวพึ่ง
5. เด็กชายอนันตศักดิ์  ศรีรัตน์
6. นางสาวอาทิตยา  ดำรงกิจถาวร
7. นางสาวเนตรนภา  ค้ำคล้อง
8. นายโปริญ  สูงถวี
 
1. นายวรพล  ณรงค์แสง
2. นายกฤษดา  ชาน้อย
3. นางสาวสุชาวดี  จักษุศรี
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกนกชัย  ใจงาม
2. เด็กหญิงณัฐปาณี  วงษ์ฉัตร
3. เด็กชายธนพล  วงค์ทองดี
4. เด็กชายธนาทรณ์  ดารากร
5. เด็กชายนฤสรณ์  โล่งอากาศ
6. เด็กหญิงปารวี  พ่วงทอง
7. เด็กชายภาคิน  เอี่ยวฮะ
8. เด็กชายศภกิตติ์  ธำรงค์โชติ
9. เด็กหญิงสุภรัตน์  พ่วงอยู่
10. เด็กชายโบโบ้  สูงถวี
 
1. นายณัฐพล  ทุนบุญ
2. นายถิรวุฒิ  ก่ำดี
3. นายจุติภูมิ  จันทะดี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศกลวรรณ  สุทธิพิบูลย์
 
1. นายสำราญ  แก้วเกิด
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  หอมรื่น
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โทเกตุ
3. เด็กหญิงกุลนีย์  สิงสระน้อย
4. นางสาวขวัญพิชา  วรศรัญญู
5. นางสาวฃญานิษฐ์  ปานแพร
6. นางสาวจารุภา  ชุนใช้
7. เด็กชายจารุวัฒน์  กองแก้ว
8. นางสาวจิตรา  แสงสว่าง
9. นายชลชาติ  พูลนาคู
10. เด็กชายชินวัตร  ประชาตรี
11. นางสาวถิรพร  ทับชม
12. นางสาวธนัชญา  เพ็งเลา
13. เด็กชายธนากร  เรืองฤทธิ์
14. เด็กชายธีรนัย  พุ่มแก้ว
15. นายธีรภัทร  แซ่หลี
16. นางสาวนิภาพร  อินอุ่นเมือง
17. เด็กชายปฐวี  แก้วชัง
18. นายพงศกร  ปลื้มเปี่ยม
19. เด็กหญิงพนิดา  สีสงสาร
20. เด็กหญิงพรนภา  มีโชควรกาญจน์
21. นายพัชรพล  นับหมาย
22. นายภานุสรณ์  คงเสือ
23. เด็กหญิงมยุรา  พุ่มเจริญ
24. นางสาวมานิตา  บุตรี
25. นายยุทธนา  มานุ
26. นางสาววริศา  กลิ่นหอม
27. นายศรัณย์  แก้วชัง
28. นายศวรรณยศ  คล้ายเชย
29. เด็กชายสิทธา  เลิศจนลักษณ์
30. นางสาวสุธิตา  ทะประสพ
31. นายหฤษฎ์  สัญญะวิรี
32. นางสาวอชิรญาณ์  เพิ่มพูน
33. นายอมรเทพ  แข็งขัน
34. เด็กหญิงอริศรา  วงศ์ทองดี
35. เด็กหญิงอริสา  อินทร์โอภาส
36. นายอุ้มบุญ  ทับทิม
37. นางสาวเรณุการ์  คงสุข
38. เด็กหญิงโสภิตา  สืบนุช
39. เด็กหญิงไอรดา  เอี่ยมมั่น
 
1. นายสำราญ  แก้วเกิด
2. นายวีรพล  แย้มทรัพย์
3. นายสุรกิจ  จระดล
4. นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา
5. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
6. นางสาวไอลดา  ขุนณรงค์
7. นางสาวศศิวิมล  อินทรพันธ์
8. นายธีรภัทร์  สุวรรณ์
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมนต์เทียน  สว่างศรี
2. นางสาวศศิประภา  ทาเกตุ
3. นางสาวศิรประภา  ขุนเณร
4. นายสราวุธ  เอี่ยมสมบูรณ์
5. นางสาวสานฝัน  พรมบาล
6. นางสาวสาวิตรี  รอดแจ้ง
7. นายอนุชัย  เฮงสงวน
8. นายอภิรักษ์  แสงทอง
 
1. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
2. นางสาวกุลณสร  ขุนวัฒนา
3. นางสาวณัฐกานต์  มะม่วงชุม
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  แก้วชัง
2. นางสาวรพีพรรณ  มั่นแร่
3. นางสาวศศิประภา  ทาเกตุ
4. นางสาวศิรประภา  ขุนเณร
5. นางสาวสานฝัน  พรมบาล
6. นางสาวสาวิตรี  รอดแจ้ง
 
1. นายสำราญ  แก้วเกิด
2. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
3. นางสาวกุลณสร  ขุนวัฒนา
4. นางสาวณัฐกานต์  มะม่วงชุม
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดา  
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  มั่นใจ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิวาภรณ์  เที่ยงธรรม
2. นางสาววรรณวิสา  อ่วมทับ
3. นางสาวสไตไทย  ตา
4. นายอมรเทพ  แข็งขัน
5. นางสาวแสดงไทย  ตา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา
2. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประพันธ์พัฒน์  ชูจิตร
2. เด็กชายไชยพศ  อิ่มอ่วม
 
1. นางสุวรรณา  จิตต์ปลื้ม
2. ว่าที่ร้อยตรีภูวดล  ปิ่นทกูล
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เงางาม
2. เด็กชายธวัชชัย  สนธิ
 
1. นางอุษา  กองจินดา
2. นางสาวจันทิรา  นาสวนลาวัลย์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรรยา  ตัณฑ์เจริญ
2. นางสาวจารุวรรณ  อินทร์จันทร์
3. นางสาวธัญรัศม์  อุทา
4. นางสาวภูษณิษา  นาคเด่น
5. นางสาวสุปรียา  พลลุน
6. นางสาวอารีญา  คเชณชร
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
2. นายธีรภัทร์  สุวรรณ์
3. นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา
 
22 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  น้อยมณีวงษ์
2. นางสาวพีรพัฒน์  กวยเนียม
3. นายสิทธิเดช  บุญชู
 
1. นางนงนุช  รัตนมุง
2. นางศศพร  อาจสงคราม
 
23 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เฉลิมไทย
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขเดช
3. เด็กหญิงมธุรดา  หนูรอด
 
1. นางนงนุช  รัตนมุง
2. นางศศพร  อาจสงคราม
 
24 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.49 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  สิทธิโยธี
2. นางสาวปาลิตตา  เนติศาสตราวุธ
3. นางสาวเกวลิน  โสภา
 
1. นางนงนุช  รัตนมุง
2. นางศศพร  อาจสงคราม
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาคภูมิ  แก้วสุกใส
2. นางสาวสุพรรษา  สุขชู
3. นางสาวอภิญญา  ดารา
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
2. นายเอกพจ  ท่าผา