สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 51.6 เข้าร่วม 14 1. นางสาวกนกวรรณ  เนียมพลู
 
1. นางสาวตรีชฎา  จีบฟัก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัจจิมา  เครือเทศ
 
1. นางสาวตรีชฎา  จีบฟัก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธรรศดนย์  โพธิ์ทอง
 
1. นายจิรายุ  สงวนแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงยศวดี  วระมุน
 
1. นายจิรายุ   สงวนแก้ว
2. นางสาวสุกัญญา  มหาสินธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสุรชัย  โต๊ะเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มหาสินธ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสุชาดา  ครุฑไทย
 
1. นายจิรายุ  สงวนแก้ว
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวธนวรรณ  คงอินทร์
2. นางสาวสายป่าน  จันทวี
3. นางสาวสุภาพร  เจริญผล
 
1. นายอาทิตย์   แก้วปากเปาะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกุลจิรา  มุ่งดี
2. นางสาวนัยนา  เกตุแก้ว
3. นางสาวสุรัตนา  สวัสดิ์รักษ์
 
1. นางสาววรารัตน์  กองแสน
2. นางสาววิภาดา  หนูกระจ่าง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63.98 ทองแดง 4 1. นางสาวบุษบา  ใจโปร่ง
2. นางสาวศุภกร  เรอกวอ
 
1. นางสาววรารัตน์  กองแสน
2. นายทศพร  ทิพย์โยธิน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีสารากร
2. เด็กชายอาวุธ  หลิมไทยงาม
 
1. นางสาววรารัตน์  กองแสน
2. นายทศพร  ทิพย์โยธิน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนนทพัทธ์  เกิดสันเทียะ
2. เด็กชายพลวัต  โต๊ะเจริญ
 
1. นายทศพร  ทิพย์โยธิน
2. นางสาววรารัตน์  กองแสน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 59.2 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงวีรดา  แซ่จ๋าว
 
1. นางธนวรรณ  เชตุสุวรรณ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.75 เงิน 10 1. นายจิรโรจน์  จันทร์งาม
2. นางสาวอรปรียา  อัตโสภณวัฒนา
 
1. นางบุญรุ่ง  คอนเมฆ
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชนะพล  นิยมคุณ
2. เด็กชายศุภณัฐ  หนูปาน
 
1. นายวินัย  อ่อนศรี
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 11 1. นายจิรายุส  บุญมา
2. นายอิทธิพล  แซ่จ๋าว
 
1. นายวินัย  อ่อนศรี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  ติดญาติ
 
1. นางแก้ววันนี  เมฆวิลัย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 63.99 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปานนภัส  น้อยวิลัย
 
1. นางแก้ววันนี  เมฆวิลัย
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยุรดา  ศรีชำนาญ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  แก้วหอมคำ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายธีรภัทร  พรมสะอาด
2. นายอภิเดช  นาคละออ
 
1. นายกอบศักดิ์  จิระชีวะนันท์