สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 51.6 เข้าร่วม 14 1. นางสาวกนกวรรณ  เนียมพลู
 
1. นางสาวตรีชฎา  จีบฟัก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงยศวดี  วระมุน
 
1. นายจิรายุ   สงวนแก้ว
2. นางสาวสุกัญญา  มหาสินธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสุรชัย  โต๊ะเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มหาสินธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสุชาดา  ครุฑไทย
 
1. นายจิรายุ  สงวนแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกุลจิรา  มุ่งดี
2. นางสาวนัยนา  เกตุแก้ว
3. นางสาวสุรัตนา  สวัสดิ์รักษ์
 
1. นางสาววรารัตน์  กองแสน
2. นางสาววิภาดา  หนูกระจ่าง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 59.2 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงวีรดา  แซ่จ๋าว
 
1. นางธนวรรณ  เชตุสุวรรณ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชนะพล  นิยมคุณ
2. เด็กชายศุภณัฐ  หนูปาน
 
1. นายวินัย  อ่อนศรี
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 11 1. นายจิรายุส  บุญมา
2. นายอิทธิพล  แซ่จ๋าว
 
1. นายวินัย  อ่อนศรี