สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวธนวรรณ  คงอินทร์
2. นางสาวสายป่าน  จันทวี
3. นางสาวสุภาพร  เจริญผล
 
1. นายอาทิตย์   แก้วปากเปาะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63.98 ทองแดง 4 1. นางสาวบุษบา  ใจโปร่ง
2. นางสาวศุภกร  เรอกวอ
 
1. นางสาววรารัตน์  กองแสน
2. นายทศพร  ทิพย์โยธิน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 63.99 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปานนภัส  น้อยวิลัย
 
1. นางแก้ววันนี  เมฆวิลัย