สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีสารากร
2. เด็กชายอาวุธ  หลิมไทยงาม
 
1. นางสาววรารัตน์  กองแสน
2. นายทศพร  ทิพย์โยธิน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.75 เงิน 10 1. นายจิรโรจน์  จันทร์งาม
2. นางสาวอรปรียา  อัตโสภณวัฒนา
 
1. นางบุญรุ่ง  คอนเมฆ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายธีรภัทร  พรมสะอาด
2. นายอภิเดช  นาคละออ
 
1. นายกอบศักดิ์  จิระชีวะนันท์