สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนวพรรษ  วิหาจันโท
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพงศ์ลดา  เปาเล้ง
 
1. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุภัทชา  รอดเทศ
 
1. นางมนัสยา  นภาผ่อง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรพล  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาติวงศ์
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 52.99 เข้าร่วม 13 1. นางสาวมนธิชา  เสาวรัตน์
 
1. นายสุภเวช  ตรัยที่พึ่ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิญญา  โสพรหม
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  พุทจิระ
 
1. นายสุภเวช  ตรัยที่พึ่ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธัญรดี  หมื่นจร
2. เด็กหญิงปานไพลิน  พูลศรี
3. เด็กหญิงศิริพร  เชาว์เฉียบ
 
1. นางมนัสยา  นภาผ่อง
2. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวขนิษฐดา  บุญพรม
2. นางสาวสุธารส  ซิบเข
3. นางสาวอรนภา  แก้วมงคุณ
 
1. นางสาวปัญจวรรณ  ตั้งวิรุฬห์
2. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงศรีสุดา  ทองคง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บัวหลวง
 
1. นางสาวปัญจวรรณ  ตั้งวิรุฬห์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวรัตนพร  สุดใจ
2. นางสาวสุดารัตน์  อินทรหัส
 
1. นางสาวปัญจวรรณ  ตั้งวิรุฬห์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงปาลิตา  ทองมูล
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แป้นแก้วผา
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทัตเทพ  เอมโอฐ
 
1. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชชา  นกดารา
2. เด็กหญิงธัญเรศ  จันทร์คำ
3. เด็กชายรุจิภาส  ผิวสูง
 
1. นายวิจิตร  สลักคำ
2. นางสาวนวพร  ณ นคร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมนู  ชุนฟ้ง
2. นายศรัณยู  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางยุพิน  เต่าพรมห์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นิลประดับ
 
1. นางนิตยา  คล้ายเครือ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสายธาร  รุ่งเรือง
 
1. นางยุพิน  เต่าพรมห์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายมานิต  อำนวลใจ
2. เด็กหญิงศิริมา  วัฒนาวงษ์
 
1. นายพงษ์ศิริ  ศิริพานิช
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายคณุตม์  หลีล้วน
 
1. นายพงษ์ศิริ  ศิริพานิช
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายพลพล  ขวัญจิรา
 
1. นายพงษ์ศิริ  ศิริพานิช
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 7 1. นางสาวเนตรชนก  สุขเข
 
1. นายพงษ์ศิริ  ศิริพานิช
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ฮับใบ
2. เด็กหญิงจิตรวดี  บุญโว
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ซูทตัน
 
1. นางสุพรรณษา  บุญโว
2. นางสาวธิดารัตน์  สังข์แก้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวจิรนันท์  โมทะนา
2. นายณัฐพล  วงษ์สุวรรณ
3. นางสาวประภัสสร  สมหวัง
 
1. นางสาวฉัตรแก้ว  พรหมมา
2. นางสาวนิธิวดี  เฟื่องสูงเนิน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เนตรพรม
2. เด็กหญิงนนทิณี  ยิ้มสีมา
3. เด็กชายวิศววิท  พูลเดช
 
1. นายกำพล  นาควรสุขพิศาล
2. นายประชา  จันทร์มั่น
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายขวัญชัย  สมลา
2. นางสาวปภัสรา  จันจะ
3. นางสาวลลิดา  มหาดเล็ก
 
1. นายกำพล  นาควรสุขพิศาล
2. นายประชา  จันทร์มั่น
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์อินทร์
2. เด็กชายสุเมธ  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงอริศรา  อ่ำหลิม
 
1. นายกำพล  นาควรสุขพิศาล
2. นายประชา  จันทร์มั่น
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวกมลรัตน์  ชมภูทิพย์
2. นายวิริยะ  ปลาทอง
3. นางสาวเพ็ญนภา  จ้อยอ้าย
 
1. นายกำพล  นาควรสุขพิศาล
2. นายประชา  จันทร์มั่น
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวพาทินธิดา  สุภัคสิริพงศ์
2. นางสาวรวีวรรณ  บัวรอด
3. นางสาวอรนุช  แซ่โล่ย
 
1. นางสุพรรณษา  บุญโว
2. นางสาวธิดารัตน์  สังข์แก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วกองเงิน
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  แซ่ใช้
 
1. นางจุฑารัตน์  จรัญสิทรางกูร
2. นายสรรเสริญ  ใหญ่แก้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย  คงสี
2. นายภูรินทร์  ขวัญจิรา
 
1. นางจุฑารัตน์  จรัญสิทรางกูร
2. นายสรรเสริญ  ใหญ่แก้ว
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลดา  ห้วยเนื่อง
2. เด็กหญิงนฤมล  ช่อเหมือน
3. เด็กหญิงปวริศา  สินสุข
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  สาวแสง
5. เด็กหญิงสุชานันท์  เชาว์เฉียบ
 
1. นางสาวสุวรรณา  วารีอุดม
2. นายไพบูลย์  โพธิ์ชื่น
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 1. นางสาวพัชรภรณ์  นวลเนาว์
2. นางสาวพัชรินทร์  สร้อยกลาง
3. นางสาวภัคจิรา  บัวดำ
4. นางสาวอารยา  พระแท่น
5. นางสาวเพ็ญนภา  ทองคำ
 
1. นางสาวสุวรรณา  วารีอุดม
2. นางกานติมา  ศรีทิพย์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนัฏพล  หรูเจริญ
2. นางสาวพนิดา  กลิ่นหอม
3. นางสาวพรพิมล  วังมะนาว
4. นางสาววีรวรรณ  รุผักชี
5. นายศุภากร  ตุไซร
 
1. นางพิกุล  นิลเพ็ชร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเกษศรินทร์  กรุดแก้ว
 
1. นายประดิษฐ์  อุ่มเอิบ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวสุดารัตน์  สร้อยทอง
 
1. นายประดิษฐ์  อุ่มเอิบ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายธนวัฒน์  จีนเลี้ยง
2. เด็กหญิงพัชชา  ศิลารัตน์
 
1. นางสุกฤตา  เกตตะรังศรี
2. นางพวงทอง  ตันบรรจง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นายสิทธิศักดิ์  ศรีสำราญ
2. นางสาวอัญธิกา  เหมือนละม้าย
 
1. นางสุกฤตา  เกตตะรังศรี
2. นางพวงทอง  ตันบรรจง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิติพร  ทองใหม่
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.32 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงแพรว  นรินทร์
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.55 เงิน 6 1. นางสาวสุพรรณษา  ชั้นสกุณี
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โกโล่ย
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวปาริฉัตต์  ปัญญาชัยกุล
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.48 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชานันท์  ชีนะ
 
1. นายพลวัฒน์  รุจยากรกุล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.81 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ไม้เขียว
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดาศรี
2. เด็กชายกิตติพันธุ์  ศรีประทุม
3. เด็กชายชัชพล  พิมพ์เพชร
4. เด็กชายชินภาค  โสภา
5. เด็กชายธีรเทพ  ประสพสุข
6. เด็กชายพีรภาส  ศรีโสภณ
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญประเสริฐ
8. เด็กชายภูริพัฒน์  พ่วงแพ
9. เด็กหญิงศิริลักณ์  ศิริเรือง
10. เด็กชายศุภกร  ขาวจุ้ย
11. เด็กชายอนุวัฒน์  มีทรัพย์มั่น
 
1. นายพลวัฒน์  รุจยากรกุล
2. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
3. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
4. นายจรัญ  สุขเสรี
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุชา  ทองร้อยยศ
2. เด็กหญิงชานิตา  ชัยวงศ์
3. เด็กหญิงชุติมา  เวียงชัย
4. เด็กหญิงญาณิสพี  สุขศรี
5. เด็กหญิงธนกาญจน์  สิมมาเลาเต่า
6. เด็กหญิงภัทรพร  บุญติ๋น
7. เด็กหญิงวัลวลี  แก้วกังวาล
8. เด็กหญิงศศิกานต์  จ้อยอ้าย
9. เด็กหญิงสุคนธ์ธา  พุทจิระ
10. เด็กหญิงอัญชลีนาฏ  เข็มทอง
11. เด็กหญิงอาทิตญา  นริน
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
2. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 6 1. นางสาวรุจิรดา  รุผักชี
2. นางสาววาสนา  วงศ์แสน
 
1. นางสาวกัณต์กนิษฐ์  เรืองยินดี
2. นางสาวกฤษณี  นานคงแนบ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 4 1. นางสาวอุษา  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวกัณต์กนิษฐ์  เรืองยินดี
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67.75 ทองแดง 6 1. นางสาวกาญจนา  พุฒติ
2. นางสาวทิพยดา  ทรงบุญรอด
3. นางสาวปาริชาติ  เปี๊ยะภิรมย์
4. นางสาวมารวี  วงษ์ทอง
5. นายอุเทน  แป้นแก้ว
 
1. นางสาวกัณต์กนิษฐ์  เรืองยินดี
2. นางสาวกฤษณี  นานคงแนบ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิฐชานันท์  เอกสิริวุฒิกุล
2. นางสาวพรจรัส  มีล้อม
 
1. นางสาวกัณต์กนิษฐ์  เรืองยินดี
2. นางสาวกฤษณี  นานคงแนบ
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดารัตน์  อินแก้ว
2. นางสาวมาริกา  วังมะนาว
3. นางสาววันเพ็ญ  หุ่นเครือ
4. นางสาววิกานดา  เชาว์เฉียบ
5. นางสาวสุภาพร  พูลศรี
6. นางสาวเมธินี  ชาญปรีชา
 
1. นายสุรศักดิ์  ทิวากร
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โภคา
2. เด็กหญิงบาลีวัลย์  แสงเรืองนาค
3. เด็กหญิงสิริธันยา  สมนาม
 
1. นางมนัสยา  นภาผ่อง
2. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิไลลักษณ์  อุ่มเอิบ
2. นางสาวเกตสิรี  ปินเปี้ย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ผิวขาว
 
1. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
2. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติมา  ทองดอนน้อย
2. เด็กหญิงปณิตา  พัดหนองโพธิ์
3. นางสาวอาทิตติยา  สมลา
 
1. นางพัชรินทร์  โรจนวิทย์
2. นางสาวกฤษณี  นานคงแนบ
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนัดดา  มุ่งเคลือ
2. นางสาวรศินา  ปีสิงห์
3. นางสาวสริตา  เรืองจินดา
 
1. นางพัชรินทร์  โรจนวิทย์
2. นางสาวกัณต์กนิษฐ์  เรืองยินดี
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัญชนา  วงษ์ทอง
2. นางสาวสุณิษา  ปิงมูลทา
 
1. นายอดิศร  ภัคชลินท์
2. นางสาวธนพร  คุ้มพ่วงมี
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เชียงกา
2. เด็กชายเจษฎากร  วงษ์ศรีนาค
3. เด็กชายเบิร์ด  สุขสวัสดิ์
 
1. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
2. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัชนีวรรณ  อไพร
2. นางสาววรีพร  คำยวง
3. นายเอกพชร  เหมล้วน
 
1. นางสาวศิญาภัทร  รุ่งตระกูล
2. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตนา  ฉายาลักษณ์
2. เด็กหญิงนัทธมน  ริดขะ
3. เด็กหญิงอจิรวดี  ม่วงคำ
 
1. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
2. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิธร  เต๋งจงดี
2. นางสาวสิริรัตน์  พรสุขศิริ
3. นางสาวเปรมวรี  แซ่ใช้
 
1. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
2. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
 
62 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.45 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ชำนาญกิจ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ชัยรัตน์
3. เด็กหญิงอนันต์ธิตา  โพธิ
 
1. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองจิตร์
 
63 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชรพงศ์  ท่าผา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุ่งโรจน์พีรพัฒน์
3. เด็กหญิงเกษมณี  แพงป้อง
 
1. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
2. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  อึ้งจิ๋ว
2. นางสาวพิมพ์ภวิษย์  โชคชัยชาญ
3. นางสาววันวิภา  เอมทอง
 
1. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
2. นางสาวณัฐานันท์  สมสวิล