สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 52.99 เข้าร่วม 13 1. นางสาวมนธิชา  เสาวรัตน์
 
1. นายสุภเวช  ตรัยที่พึ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงปาลิตา  ทองมูล
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แป้นแก้วผา
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายพลพล  ขวัญจิรา
 
1. นายพงษ์ศิริ  ศิริพานิช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 7 1. นางสาวเนตรชนก  สุขเข
 
1. นายพงษ์ศิริ  ศิริพานิช
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ฮับใบ
2. เด็กหญิงจิตรวดี  บุญโว
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ซูทตัน
 
1. นางสุพรรณษา  บุญโว
2. นางสาวธิดารัตน์  สังข์แก้ว
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุชา  ทองร้อยยศ
2. เด็กหญิงชานิตา  ชัยวงศ์
3. เด็กหญิงชุติมา  เวียงชัย
4. เด็กหญิงญาณิสพี  สุขศรี
5. เด็กหญิงธนกาญจน์  สิมมาเลาเต่า
6. เด็กหญิงภัทรพร  บุญติ๋น
7. เด็กหญิงวัลวลี  แก้วกังวาล
8. เด็กหญิงศศิกานต์  จ้อยอ้าย
9. เด็กหญิงสุคนธ์ธา  พุทจิระ
10. เด็กหญิงอัญชลีนาฏ  เข็มทอง
11. เด็กหญิงอาทิตญา  นริน
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
2. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 6 1. นางสาวรุจิรดา  รุผักชี
2. นางสาววาสนา  วงศ์แสน
 
1. นางสาวกัณต์กนิษฐ์  เรืองยินดี
2. นางสาวกฤษณี  นานคงแนบ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 4 1. นางสาวอุษา  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวกัณต์กนิษฐ์  เรืองยินดี