สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุภัทชา  รอดเทศ
 
1. นางมนัสยา  นภาผ่อง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธัญรดี  หมื่นจร
2. เด็กหญิงปานไพลิน  พูลศรี
3. เด็กหญิงศิริพร  เชาว์เฉียบ
 
1. นางมนัสยา  นภาผ่อง
2. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวรัตนพร  สุดใจ
2. นางสาวสุดารัตน์  อินทรหัส
 
1. นางสาวปัญจวรรณ  ตั้งวิรุฬห์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นิลประดับ
 
1. นางนิตยา  คล้ายเครือ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวจิรนันท์  โมทะนา
2. นายณัฐพล  วงษ์สุวรรณ
3. นางสาวประภัสสร  สมหวัง
 
1. นางสาวฉัตรแก้ว  พรหมมา
2. นางสาวนิธิวดี  เฟื่องสูงเนิน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายขวัญชัย  สมลา
2. นางสาวปภัสรา  จันจะ
3. นางสาวลลิดา  มหาดเล็ก
 
1. นายกำพล  นาควรสุขพิศาล
2. นายประชา  จันทร์มั่น
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวกมลรัตน์  ชมภูทิพย์
2. นายวิริยะ  ปลาทอง
3. นางสาวเพ็ญนภา  จ้อยอ้าย
 
1. นายกำพล  นาควรสุขพิศาล
2. นายประชา  จันทร์มั่น
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วกองเงิน
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  แซ่ใช้
 
1. นางจุฑารัตน์  จรัญสิทรางกูร
2. นายสรรเสริญ  ใหญ่แก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเกษศรินทร์  กรุดแก้ว
 
1. นายประดิษฐ์  อุ่มเอิบ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นายสิทธิศักดิ์  ศรีสำราญ
2. นางสาวอัญธิกา  เหมือนละม้าย
 
1. นางสุกฤตา  เกตตะรังศรี
2. นางพวงทอง  ตันบรรจง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.32 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงแพรว  นรินทร์
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67.75 ทองแดง 6 1. นางสาวกาญจนา  พุฒติ
2. นางสาวทิพยดา  ทรงบุญรอด
3. นางสาวปาริชาติ  เปี๊ยะภิรมย์
4. นางสาวมารวี  วงษ์ทอง
5. นายอุเทน  แป้นแก้ว
 
1. นางสาวกัณต์กนิษฐ์  เรืองยินดี
2. นางสาวกฤษณี  นานคงแนบ