สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรพล  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิญญา  โสพรหม
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวขนิษฐดา  บุญพรม
2. นางสาวสุธารส  ซิบเข
3. นางสาวอรนภา  แก้วมงคุณ
 
1. นางสาวปัญจวรรณ  ตั้งวิรุฬห์
2. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงศรีสุดา  ทองคง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บัวหลวง
 
1. นางสาวปัญจวรรณ  ตั้งวิรุฬห์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทัตเทพ  เอมโอฐ
 
1. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชชา  นกดารา
2. เด็กหญิงธัญเรศ  จันทร์คำ
3. เด็กชายรุจิภาส  ผิวสูง
 
1. นายวิจิตร  สลักคำ
2. นางสาวนวพร  ณ นคร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมนู  ชุนฟ้ง
2. นายศรัณยู  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางยุพิน  เต่าพรมห์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายมานิต  อำนวลใจ
2. เด็กหญิงศิริมา  วัฒนาวงษ์
 
1. นายพงษ์ศิริ  ศิริพานิช
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายคณุตม์  หลีล้วน
 
1. นายพงษ์ศิริ  ศิริพานิช
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เนตรพรม
2. เด็กหญิงนนทิณี  ยิ้มสีมา
3. เด็กชายวิศววิท  พูลเดช
 
1. นายกำพล  นาควรสุขพิศาล
2. นายประชา  จันทร์มั่น
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์อินทร์
2. เด็กชายสุเมธ  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงอริศรา  อ่ำหลิม
 
1. นายกำพล  นาควรสุขพิศาล
2. นายประชา  จันทร์มั่น
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวพาทินธิดา  สุภัคสิริพงศ์
2. นางสาวรวีวรรณ  บัวรอด
3. นางสาวอรนุช  แซ่โล่ย
 
1. นางสุพรรณษา  บุญโว
2. นางสาวธิดารัตน์  สังข์แก้ว
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย  คงสี
2. นายภูรินทร์  ขวัญจิรา
 
1. นางจุฑารัตน์  จรัญสิทรางกูร
2. นายสรรเสริญ  ใหญ่แก้ว
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวสุดารัตน์  สร้อยทอง
 
1. นายประดิษฐ์  อุ่มเอิบ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.55 เงิน 6 1. นางสาวสุพรรณษา  ชั้นสกุณี
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โกโล่ย
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว