สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนวพรรษ  วิหาจันโท
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพงศ์ลดา  เปาเล้ง
 
1. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาติวงศ์
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสายธาร  รุ่งเรือง
 
1. นางยุพิน  เต่าพรมห์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลดา  ห้วยเนื่อง
2. เด็กหญิงนฤมล  ช่อเหมือน
3. เด็กหญิงปวริศา  สินสุข
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  สาวแสง
5. เด็กหญิงสุชานันท์  เชาว์เฉียบ
 
1. นางสาวสุวรรณา  วารีอุดม
2. นายไพบูลย์  โพธิ์ชื่น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 1. นางสาวพัชรภรณ์  นวลเนาว์
2. นางสาวพัชรินทร์  สร้อยกลาง
3. นางสาวภัคจิรา  บัวดำ
4. นางสาวอารยา  พระแท่น
5. นางสาวเพ็ญนภา  ทองคำ
 
1. นางสาวสุวรรณา  วารีอุดม
2. นางกานติมา  ศรีทิพย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนัฏพล  หรูเจริญ
2. นางสาวพนิดา  กลิ่นหอม
3. นางสาวพรพิมล  วังมะนาว
4. นางสาววีรวรรณ  รุผักชี
5. นายศุภากร  ตุไซร
 
1. นางพิกุล  นิลเพ็ชร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายธนวัฒน์  จีนเลี้ยง
2. เด็กหญิงพัชชา  ศิลารัตน์
 
1. นางสุกฤตา  เกตตะรังศรี
2. นางพวงทอง  ตันบรรจง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิติพร  ทองใหม่
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวปาริฉัตต์  ปัญญาชัยกุล
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.48 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชานันท์  ชีนะ
 
1. นายพลวัฒน์  รุจยากรกุล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.81 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ไม้เขียว
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดาศรี
2. เด็กชายกิตติพันธุ์  ศรีประทุม
3. เด็กชายชัชพล  พิมพ์เพชร
4. เด็กชายชินภาค  โสภา
5. เด็กชายธีรเทพ  ประสพสุข
6. เด็กชายพีรภาส  ศรีโสภณ
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญประเสริฐ
8. เด็กชายภูริพัฒน์  พ่วงแพ
9. เด็กหญิงศิริลักณ์  ศิริเรือง
10. เด็กชายศุภกร  ขาวจุ้ย
11. เด็กชายอนุวัฒน์  มีทรัพย์มั่น
 
1. นายพลวัฒน์  รุจยากรกุล
2. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
3. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
4. นายจรัญ  สุขเสรี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิฐชานันท์  เอกสิริวุฒิกุล
2. นางสาวพรจรัส  มีล้อม
 
1. นางสาวกัณต์กนิษฐ์  เรืองยินดี
2. นางสาวกฤษณี  นานคงแนบ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดารัตน์  อินแก้ว
2. นางสาวมาริกา  วังมะนาว
3. นางสาววันเพ็ญ  หุ่นเครือ
4. นางสาววิกานดา  เชาว์เฉียบ
5. นางสาวสุภาพร  พูลศรี
6. นางสาวเมธินี  ชาญปรีชา
 
1. นายสุรศักดิ์  ทิวากร
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โภคา
2. เด็กหญิงบาลีวัลย์  แสงเรืองนาค
3. เด็กหญิงสิริธันยา  สมนาม
 
1. นางมนัสยา  นภาผ่อง
2. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิไลลักษณ์  อุ่มเอิบ
2. นางสาวเกตสิรี  ปินเปี้ย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ผิวขาว
 
1. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
2. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติมา  ทองดอนน้อย
2. เด็กหญิงปณิตา  พัดหนองโพธิ์
3. นางสาวอาทิตติยา  สมลา
 
1. นางพัชรินทร์  โรจนวิทย์
2. นางสาวกฤษณี  นานคงแนบ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนัดดา  มุ่งเคลือ
2. นางสาวรศินา  ปีสิงห์
3. นางสาวสริตา  เรืองจินดา
 
1. นางพัชรินทร์  โรจนวิทย์
2. นางสาวกัณต์กนิษฐ์  เรืองยินดี
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัญชนา  วงษ์ทอง
2. นางสาวสุณิษา  ปิงมูลทา
 
1. นายอดิศร  ภัคชลินท์
2. นางสาวธนพร  คุ้มพ่วงมี
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เชียงกา
2. เด็กชายเจษฎากร  วงษ์ศรีนาค
3. เด็กชายเบิร์ด  สุขสวัสดิ์
 
1. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
2. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัชนีวรรณ  อไพร
2. นางสาววรีพร  คำยวง
3. นายเอกพชร  เหมล้วน
 
1. นางสาวศิญาภัทร  รุ่งตระกูล
2. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตนา  ฉายาลักษณ์
2. เด็กหญิงนัทธมน  ริดขะ
3. เด็กหญิงอจิรวดี  ม่วงคำ
 
1. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
2. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิธร  เต๋งจงดี
2. นางสาวสิริรัตน์  พรสุขศิริ
3. นางสาวเปรมวรี  แซ่ใช้
 
1. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
2. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
 
25 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.45 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ชำนาญกิจ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ชัยรัตน์
3. เด็กหญิงอนันต์ธิตา  โพธิ
 
1. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองจิตร์
 
26 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชรพงศ์  ท่าผา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุ่งโรจน์พีรพัฒน์
3. เด็กหญิงเกษมณี  แพงป้อง
 
1. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
2. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  อึ้งจิ๋ว
2. นางสาวพิมพ์ภวิษย์  โชคชัยชาญ
3. นางสาววันวิภา  เอมทอง
 
1. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
2. นางสาวณัฐานันท์  สมสวิล