สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนันทิชา  มิเกลี้ยง
 
1. นางสาวอาภามาส  นิโกรธา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงนวพรรษ  วิหาจันโท
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวณัฐพร  ชาติชัย
 
1. นางจิราภรณ์  พลอยงาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78.6 เงิน 4 โรงเรียนเทพวิทยา 1. เด็กหญิงปริณดา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางศรินภัสร์  ห้วยหงษ์ทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 5 โรงเรียนฮกเฮง 1. นางสาวนพมาศ  สุพลจิตร
 
1. นางจันทนา  ช่วงมณี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75.4 เงิน 6 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคะเวช
 
1. นางสาวกาญจนา  แสงมอญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71.4 เงิน 7 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนุช  มูลเงิน
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70.4 เงิน 8 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงพรนภา   ประพันธ์พจน์
 
1. นายยุทธนา  ปัญญา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 9 โรงเรียนวังตาลวิทยา 1. เด็กหญิงนัชชนันท์  คำพิมาบุตร
 
1. นางรุ่งฤทัย  สิงห์จรรยา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 10 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงปาริตา  พูนศักดิ์พาณิชย์
 
1. นางสาวศรีจันทร์  แดงประสิทธิพร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 11 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กชายภาคภูมิ  ภูมิวิลัย
 
1. นางกัญญา  ศรีวิไล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 12 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีโฮก
 
1. นายวีระศักดิ์  สีมาคำ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 13 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  เจียมเหลือง
 
1. นางสาวกตวรรณ  วัฒนะพานิช
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. เด็กหญิงอังสุมา  ต๋องเรียน
 
1. นางสาวศาลินี  ม่วงชุ่ม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กหญิงพัสสรณ์  ชุ่มอิน
 
1. นางนวลจันทร์  จันทร์คำ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงชลิษา  รัตนโภคากุล
 
1. นางสาวเทียมจันทร์  เง็กคร้อย
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวันทามารีอา 1. เด็กหญิงจีระวรรณ  จันทอง
 
1. นางสาวสุพร  อึ๊งโพธิ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวธัญลักขณ์  ภูริวัฒน์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ห้อยมาลา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สานพคุณ
 
1. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  สมบัติทวีคูณ
 
1. นางสาวดาราวรรณ  สุขคันธรักษ์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายวิริญฐ์ญา  ชฏาดำ
 
1. นางสาวสมปอง  สีจันทร์อ่อน
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวพงศ์ลดา  เปาเล้ง
 
1. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวกชกร  คุ้มพุ่ม
 
1. นางสาวสุภาดา  ทำจะดี
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวนริศรา  โพธิ์ล้อม
 
1. นางสาวสุจิตรา  กลิ่นสว่าง
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวกนกวรรณ  คุ้มภัย
 
1. นางสาวศรีจันทร์  แดงประสิทธิพร
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 5 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวมนนัทธ์  เทพยสุวรรณ
 
1. นางสาววัฒนาวดี  สิงห์แก้ว
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 6 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นายวัชรากร   ดำเนินสกุลชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวารินทร์   ทองอยู่ยืด
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 7 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวณัฐชนาฎ  มาลัย
 
1. นางกัญญา  ศรีวิไล
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 56.8 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นางสาววราพร  อรทัย
 
1. นางสาวกาญจนา  แสงมอญ
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. นางสาวสุทัตตา  สีเกตุ
 
1. นายวีระศักดิ์  สีมาคำ
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 55.6 เข้าร่วม 10 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวนวพร  ภูชิน
 
1. นางสายทิพย์  เกรียงวงค์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 54.6 เข้าร่วม 11 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. นายเมธี  โชติช่วง
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 53.8 เข้าร่วม 12 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายนาวิน  สุวรรณคีรี
 
1. นางกัลยาณี  มนูธาราม
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 52.8 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวกัญชลิดา  รอดกรุง
 
1. นางสาวสุภา  จิตดำรงชัย
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 51.6 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เนียมพลู
 
1. นางสาวตรีชฎา  จีบฟัก
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ธนปาลีวงศ์
 
1. นางพวงรัตน์  หมันประสงค์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยิ้มเพ็ชร์
 
1. นางสาวกิตติกาญจน์  อินทเกตุ
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงภัทรลดา  นิรันตสุข
 
1. นางสาวจรัส  จงจอหอ
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายพีระเดช  นิลรอด
 
1. นางสาวอลิสา  ชินวงศ์โชติพันธ์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ทรัพย์ผุด
 
1. นางสาวจิตติมา  จันโททอง
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงสุมาลี  เกตุแก้ว
 
1. นางสายทิพย์  เกรียงวงค์
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุตรพิมพ์
 
1. นางสาวนิยดา  ศิลปนภาพร
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงพิชญาภา   ญัติพันธ์วาวงศ์
 
1. นางจงกลนี   แย้มบางยาง
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. เด็กหญิงพรกนก  สิทธิแสงชัย
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินภา  หนูด้วง
 
1. นายวีระศักดิ์  สีมาคำ
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   แสงรักษา
 
1. นางสาวศาลินี  ม่วงชุ่ม
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัทชา  รอดเทศ
 
1. นางมนัสยา  นภาผ่อง
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  พิทักษ์สัตยาพรต
 
1. นางดารุณี  แดงด้วง
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 14 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวาริน  จันทร์ทรัพย์
 
1. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาววิรังรอง  ประทีปเมือง
 
1. นางสาวกิตติกาญจน์  อินทเกตุ
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวโมไนย  ภูศรี
 
1. นางสาวปัทมา  รุ่งสิทธิวรรณ
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวรุ่งเพชร  ทองแก้ว
 
1. นางสุภา  จิตดำรงชัย
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวสกาวรัตน์  บุญญานุกูลกิจ
 
1. นางสาวจิตติมา  จันโททอง
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นายวัชรพล  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวเกวลิน  ชื่นแสง
 
1. นางสาวสุวภัทร  ชวนอยู่
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายภัทรพล  พีรพลพิศาล
 
1. นางกัลยาณี  มนูธาราม
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. นางสาวบุษรินทร์  บุญคง
 
1. นางสาวศาลินี  ม่วงชุ่ม
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวมนัญพร   แซ่ลิ้ม
 
1. นางจงกลนี   แย้มบางยาง
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวรดามณี  อยู่โชติพัฒนา
 
1. นางจริยา  น้อยโสภา
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวชมพุนุช  เรืองสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภาดา  ทำจะดี
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. นางสาวสุนทรีย์  อินจินดา
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ฤดีสายเจริญสุข
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุตรตา
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงภานรินทร์  ค้าแหวน
 
1. นางกังสดาล  เกียรติศิริ
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาติวงศ์
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงพรนภัส  ภิรมย์สุข
 
1. นางสาวสมปอง  สีจันทร์อ่อน
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.28 ทอง 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอภิสรา  อินทร์ทรง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ม่วงสวย
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79.25 เงิน 6 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงชาลิสา  นราแก้ว
 
1. นางสาวน้ำฝน  ห้อยมาลา
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.65 เงิน 7 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงสุรารักษ์  วงศ์ราช
 
1. นางสาวธนัญญา  เอมบำรุง
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.65 เงิน 7 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กหญิงศันสนีย์  ทิมหอม
 
1. นางสาวพณิดา  สิงห์สาครเดชา
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.62 เงิน 9 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  ป้องสวย
 
1. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.31 เงิน 10 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ใจชูพันธ์
 
1. นางสาวน้ำเพชร  จำปาทอง
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67.65 ทองแดง 11 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สิทธิเดช
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64.98 ทองแดง 12 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงภาวิณี  ลักษณะภู
 
1. นางสาวกตวรรณ  วัฒนะพานิช
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองมอญ
 
1. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวภิญญาดา  ทองขวัญ
 
1. นายสันติศักดิ์  ทองสร้อย
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. นางสาวอัจจิมา  เครือเทศ
 
1. นางสาวตรีชฎา  จีบฟัก
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจิตติกาญจน์  ครือเครือ
 
1. นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา  หลิมพลอย
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76.58 เงิน 4 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาววศิณี  บุญวิธวาเจริญ
 
1. นางสาวสุภาดา  ทำจะดี
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74.26 เงิน 5 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวศรัณยา  อารมย์ชื่น
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุตรตา
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71.16 เงิน 6 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวสมฤดี   แววมะโนรา
 
1. นางสาวญาณิศา  รอดศรี
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 61.19 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. นางสาวสุภาพรรณ  มั่นพรรษา
 
1. นางสาวพณิดา  สิงห์สาครเดชา
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59.95 เข้าร่วม 8 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวมะลิ  -
 
1. นางกัลยาณี  มนูธาราม
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59.62 เข้าร่วม 9 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวสร้อยสลา  ชวกิจวิบูลย์สิน
 
1. นางไขศรี  วารีอุดม
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 54.62 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวสุภาวดี  ยอดไหว
 
1. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 53.62 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวโสภิตา  แย้มเกษร
 
1. นางสุภา  จิตดำรงชัย
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 53.18 เข้าร่วม 12 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  สิทธิเดช
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 52.99 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวมนธิชา  เสาวรัตน์
 
1. นายสุภเวช  ตรัยที่พึ่ง
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพรธิญา  สีทา
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฮกเฮง 1. นางสาวสุชาวดี  พัดทอง
 
1. นางลาวัลย์  หีบทอง
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  โสพรหม
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 4 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวกชกร  พวงลำเจียก
 
1. นางพวงรัตน์  หมันประสงค์
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 5 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยพันโท
 
1. นางอันติมา  รุ่งสว่าง
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงปัณณวิชญ์  เกษมเสฐียร
 
1. นางสาวปิยวรรณ  อุทัยธรรม
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 7 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัช  เพ็ชนิล
 
1. นางสาวพณิดา  สิงห์สาครเดชา
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 8 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายอมรเทพ  หมู่น้อย
 
1. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ด่านกินติ
 
1. นางสาวสมปอง  สีจันทร์อ่อน
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจารุวรรณ  บุญพวง
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวอภิญญา  ระเบียบโคกสูง
 
1. นายสุเมธ  เจือนาค
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  พุทจิระ
 
1. นายสุภเวช  ตรัยที่พึ่ง
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงกชพร  ชมญาติ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ชดสร้อย
3. นางสาวรุ่งทิพย์  พวงทอง
 
1. นางสาวสาริณี  กล่อมดี
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงกาญจน  ดีนุช
2. เด็กหญิงชลลดา  ศรีภา
3. เด็กชายวีรภาค  เสียงใส
 
1. นายจักรกฤษ  คำพวง
2. ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงชลมาส  สมสิบ
2. นางสาวรัชนก  คงสุข
3. เด็กหญิงวรรณพร   เขมาภิรตะ
 
1. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
2. นางสุพัตรา  ไชยยศ
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  เทศสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เคนหล้า
3. เด็กหญิงวิศริณ  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางนารีรัตน์  วรภัทรถิรกานต์
2. นางสริตา  พรชัย
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 5 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กาญจนวุฒิธรรม
2. เด็กหญิงวศินา  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงวศินี  หอมจันทร์
 
1. นางพวงรัตน์  หมันประสงค์
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 6 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญรดี  หมื่นจร
2. เด็กหญิงปานไพลิน  พูลศรี
3. เด็กหญิงศิริพร  เชาว์เฉียบ
 
1. นางมนัสยา  นภาผ่อง
2. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  เจริญใจ
2. เด็กหญิงภัทรดา  แสงอ่อน
3. เด็กหญิงวิภาดา  โตเทียน
 
1. นางสาวพณิดา  สิงห์สาครเดชา
2. นายวีระศักดิ์  สีมาคำ
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 43.8 เข้าร่วม 8 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  วงษ์อัยรา
2. เด็กหญิงนารา  เล็กกลิ่น
3. เด็กหญิงไพลิน  เหลื่อมมงคล
 
1. นางกัลยาณี  มนูธาราม
2. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวนิชานาถ  ชมญาติ
2. นางสาวมะลิ  วงค์ยะรา
3. นางสาวอริสรา  รอดคำ
 
1. นางสาวอภิญญา  ศรีเวียง
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวปรียาภัสสร์  มาลาน้อย
2. นายปิยะณัฐ  สีนิล
3. นายหิรัญ  ตากดำรงค์กุล
 
1. นางสาวสุวภัทร  ชวนอยู่
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวญานิกา  จิระวังโส
2. นายธนชิต  พงษ์สุวรรณ
3. นางสาวอารยา  สว่างวงษ์
 
1. ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ
2. นายจักรกฤษ  คำพวง
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74.5 เงิน 4 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  ว่องชิงชัย
2. นางสาวซูซู  -
3. นายศุภักษร  ข่าต้น
 
1. นางไขศรี  วารีอุดม
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐดา  บุญพรม
2. นางสาวสุธารส  ซิบเข
3. นางสาวอรนภา  แก้วมงคุณ
 
1. นางสาวปัญจวรรณ  ตั้งวิรุฬห์
2. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ภู่ระหงษ์
2. นางสาววารินทร์  อ่วมวัน
3. นางสาวศุกุลภัทร  พรหมจันทร์
 
1. นางสาววาณี  ประเสริฐ
2. นางสาววัฒนาวดี  สิงห์แก้ว
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. นางสาวชาญริณี  พึ่งบำรุง
2. นางสาวพรรษา  วงษ์ถม
3. นางสาวอรนุช  จีบฟัก
 
1. นางสาวศาลินี  ม่วงชุ่ม
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวประกายดาว  ดุษฎีตรีรัตน์
2. นางสาวภัครินทร์  ประจงกร
3. นางสาวอัญชลี  เสร็จกิจ
 
1. นางสาวสุภาดา  ทำจะดี
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นายณรงค์กรณ์   เหนี่ยวองอาจ
2. นางสาววาสนา  ภัทรบุญพิทักษ์
3. นางสาวสุภาพร  รัตนดำรงสิน
 
1. นางจอมขวัญ   ทองอยู่ยืด
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงธิติมา  บุญตัน
2. นางสาวอุษณี  เปี่ยมเพ็ง
 
1. นางสาวจิตติมา  จันโททอง
2. นางสาวปิยวรรณ  อุทัยธรรม
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. เด็กหญิงนิศานาถ  มีจั่นเพ็ชร์
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จงใจดี
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
2. นายธีรพงษ์  ภิรมย์รื่น
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฮกเฮง 1. เด็กหญิงอังจิมา  นาภูรัตน์
2. เด็กหญิงอัชฌาวดี  เกตุอยู่
 
1. นางลาวัลย์  หีบทอง
2. นางสาวสุณีย์  แตงทอง
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 4 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกา  เกษมสุขไพศาล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรหมจักรินทร์
 
1. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
2. นางสาวกิตติกาญจน์  อินทเกตุ
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  เสริมศรี
2. เด็กหญิงประภาสิริ  ทองอิ่ม
 
1. นางสาวเทียมจันทร์  เง็กคร้อย
2. นางกังสดาล  เกียรติศิริ
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 6 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงศรีสุดา  ทองคง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บัวหลวง
 
1. นางสาวปัญจวรรณ  ตั้งวิรุฬห์
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงธนพร  ระกุล
2. นางสาวพักตร์เพียงดาว  บุดดาเจริญ
 
1. นางสาวน้ำฝน  ห้อยมาลา
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวปวันรัตน์  บังชะฎา
2. นางสาวอุทัยวรรณ  รอดจำปา
 
1. นายกฤษฎา  รุ่งเรือง
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 9 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธณัฐเทพ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงอรพิน  กิจเครือ
 
1. นางสาวอาภามาส  นิโกรธา
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 10 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงวรัตถ์กริน   ภานุกาญจน์
2. เด็กหญิงศุภนิดา   เหรียญทอง
 
1. นางสาวหทัยสรวง   ตรีอุดม
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 11 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  แสงมณี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ติ้นชัยภูมิ
 
1. นางสาวกตวรรณ  วัฒนะพานิช
2. นางสาวสุนีย์  อนันตศิริ
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายศรศักดิ์  บุญศรีสอาด
2. เด็กหญิงสารินทร์  สืบสอน
 
1. นายเอกชัย  ชาวเกาะ
2. นางสาวกาญจนา  แสงมอญ
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กลัดงาม
2. เด็กหญิงธัญญารัตนฺ์  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
2. นางกัลยาณี  มนูธาราม
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงจิราพร  บัวผึ้ง
2. เด็กหญิงบุษณีย์  วรประเสริฐ
 
1. นางสาวสมปอง  สีจันทร์อ่อน
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองใบ
2. เด็กชายธนากร  ฤทธิ์เดช
 
1. นายวีระศักดิ์  สีมาคำ
2. นางสาวพณิดา  สิงห์สาครเดชา
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นายชนทัด  วรรณฤกษ์งาม
2. นายสิทธิโชค  ไกรงาม
 
1. นางไขศรี  วารีอุดม
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวศศิธร  เหยี่ยวสวัสดิ์
2. นางสาวสุรพิชญา  แย้มเนย
 
1. นางสาวจิตติมา  จันโททอง
2. นางสาวปิยวรรณ  อุทัยธรรม
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายสิทธิพงษ์  คำพา
2. นางสาวสุภาพร  ชัยคำ
 
1. นางสาวสุจิตรา  กลิ่นสว่าง
2. นายปราโมช  สาลี่
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นางสาวณัฐริกา  วันเพ็ญ
2. นางสาวทองฝัน  บุญคำแสน
 
1. นายเอกชัย  ชาวเกาะ
2. นางสาวกาญจนา  แสงมอญ
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวรัตนพร  สุดใจ
2. นางสาวสุดารัตน์  อินทรหัส
 
1. นางสาวปัญจวรรณ  ตั้งวิรุฬห์
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวธนัญชนก  สมพงศ์
2. นางสาวปนิดา  แก้วกุศลบารมี
 
1. นางจิราพร  กุลพิพัฒน์สัจจะ
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวตยาคี  อยู่อ่อน
2. นางสาวสมฤทัย  มั่นคง
 
1. นางสาวสุภาดา  ทำจะดี
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงประภัสสร  เชิสภู
2. เด็กหญิงวิลาสินี  อิ่มอุรา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ม่วงสวย
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงวรรณณิษา  สังข์ก๋ำ
2. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  จันทร์คง
 
1. นางสาวกิตติกาญจน์  อินทเกตุ
2. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กชายธีรวัจน์  ก๊วยประเสริฐ
2. เด็กชายพีรภัทร  ประชากรณ์
 
1. นายจักรกฤษ  คำพวง
2. นายกฤษฎา   ทองแย้ม
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิตา  ทองมูล
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แป้นแก้วผา
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 5 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เที่ยงตรง
2. เด็กชายเจริญศักดิ์  ชัยศักดานุกูล
 
1. นายเฉลิม  เพิ่มนาม
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพีรยา  ทับทิม
2. เด็กหญิงสุุดาทิพย์  ชาวเกาะ
 
1. นายบุญนำ  จำแพงจันทร์
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์  ผิวเกลี้ยง
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 7 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  นาคพุ่ม
2. เด็กชายศิลา  ศรีสาครสุข
 
1. นางกัลยาณี  มนูธาราม
2. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวพิมพ์พนา  สุขประสิทธิ์
 
1. นายปราโมช  สาลี่
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นายเมธาสิทธิ์  ช่วยเหลือ
 
1. นายบุญนำ  จำแพงจันทร์
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นายทัตเทพ  เอมโอฐ
 
1. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวสุธาวี  จันทร์เหม
 
1. นางเยาวภา  อุสาห์ฤทธิ์
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวฐิตารีย์  บุญฤทธิ์
 
1. นางไขศรี  วารีอุดม
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวอภิญญา  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายนรนพ  นฤนรกุลโสภิต
 
1. นายเฉลิม  เพิ่มนาม
 
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กชายเนรมิต  วันดี
 
1. นางสาวพิชชาพร  เอกดำรงกิจ
 
154 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐวัตร  รอบคอบ
 
1. นางกรรณิการ์  สุดฮะ
 
155 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงปรียานุช  ภัทรวงษ์วิเศษ
 
1. นางญดา  มั่นคง
 
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายธนัท  จีระฤทธิกร
 
1. นางบุญจันทร์  สร้อยสมุทร
 
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเทพวิทยา 1. เด็กชายธรรมสรณ์  บรรจง
 
1. นางสาวศิริพร  คูณมา
 
158 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 5 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ร่มโพธิ์ใหญ่
 
1. นางวรรณดี  ชิดเครือ
 
159 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวเจนจีรา  สาธุการ
 
1. นางสุทธิสา  ศิริพัฒนศักดิ์
 
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวชนิตสิรีญ์  นิลบดี
 
1. นายสุวิทย์  สมหลักชัย
 
161 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวันทามารีอา 1. เด็กชายเตชทัต  ลีจ้อย
 
1. นางปุณยนุช  ศิริอุดมภาส
 
162 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวหทัยภัทร  เอี้ยวสุวรรณ
 
1. นายกิตติพงค์  ทาปง
 
163 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายอุรเคนทร์  ทั่งพรม
 
1. นายประเสริฐ  สุวรรณยุคบดิน
 
164 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวปิยธิดา  ไทยง้วน
 
1. นางสาววรรณพร  ทองสมนึก
 
165 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นายวรกร  นิธิรุ่งรุจ
 
1. นางสุภาพร  อัมพรพิทักษ์
 
166 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายชัยนาวี  รัตนา
 
1. นางอำภา  บุญส่งดี
 
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวณภัทรสร  พระนอนเขตต์
 
1. นางสาวชลธิชา  ยามช่วง
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวพันทิพา  มักเจียว
 
1. นางสาวศุภรแพร  ปากเพรียว
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 8 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  เกี้ยวเพ็ง
 
1. นางสาวปิยะทิพย์  เชาว์ฉลาด
 
170 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายกันตพัฒน์  มากมูล
2. นางสาวชนกานต์  ใจซื่อ
3. นายเจนณรงค์  มงคลสูง
 
1. นางสาวสุทธานุช  เจนโชติสุวรรณ
 
171 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ป้องภัย
2. เด็กหญิงภัคจิรา  กลิ่นอุบล
3. นายโกวิท  สุขชัย
 
1. นายปวริศ  นันทรัตน์กุล
2. นางสาวปวีณ์สุดา  ฟักเขียว
 
172 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กชายธีระชัย  ตั้นประเสริฐ
2. เด็กชายศุภณัฐ  พิศาลภัทรกิจ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ดวงมณี
 
1. นางสาวอริสรา  สาททอง
2. นางสาวธัญชนก  แก้วเจริญ
 
173 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 4 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  คำสุข
2. เด็กหญิงปภัสรา  ปาลียะ
3. นางสาวสกุลณา  แสงทอง
 
1. นายพิชิต  เรือนทองดี
2. นายถาวร  กราบขุนทด
 
174 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวกนกพร  บัวพึ่ง
2. นางสาวสุพัตรา  ทองเถื่อน
3. นางสาวเสาวลักษ์  สุขโข
 
1. นางอำภา  บุญส่งดี
2. นายถาวร  กราบขุนทด
 
175 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนโชค  กาญจนวิชานนท์
2. เด็กหญิงพิจิตรา  คุ้มครอง
3. เด็กชายโสภณ  พัดลม
 
1. นางสาวอินทิรา  สังข์อุดม
2. นางสาวณัชปภา  ภักตร์วิลัย
 
176 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชชา  นกดารา
2. เด็กหญิงธัญเรศ  จันทร์คำ
3. เด็กชายรุจิภาส  ผิวสูง
 
1. นายวิจิตร  สลักคำ
2. นางสาวนวพร  ณ นคร
 
177 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงรดาพัชร  เย็นใส
2. เด็กชายอนุรักษ์  แซ่อื้อ
3. เด็กชายอิทธิพล  บุญช้าง
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  แก้วปากเปาะ
2. นายปวริศ  นันทรัตน์กุล
 
178 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กชายธีรภัทร   ศรีเอี่ยมกูล
2. เด็กหญิงอติพร   สมบูรณ์
3. เด็กชายอธิชัย   แสงทอง
 
1. นายมนตรี   ลิ้มฉาย
2. นายกิติศักดิ์   ดีพื้น
 
179 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายพงษ์ศักดิ์  สมบูรณ์
2. นางสาวภัททิยา  ทับทิม
3. นางสาวเกสิณี  กิจเครือ
 
1. นางสาวสุนันทา  เพ็งมี
2. นางสาวสุภาพร  แซ่เจ็ง
 
180 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวธารินี   วีระหงษ์
2. นางสาวปรียาภรณ์   เนตรน้อย
3. นางสาวสุพัตรา   ประสิทธิ์แสงอารีย์
 
1. นายกิติศักดิ์   ดีพื้น
2. นายมารุต   เสลาคุณ
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิรายุ  เจริญธรรม
2. เด็กชายเลอเกียรติ  บรรจง
 
1. นายชาญณรงค์  เพ็ชรไทย
2. นายพิชัญญะ  หลำสะอาด
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กชายธีรพัฒน์   แช่มช้อย
2. เด็กชายเมธัส   วิริยะกิจเกษตร
 
1. นางสาววิภาดา   วงศ์ยะรา
2. นางสาวพรพิกุล   เจริญลอย
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ยิ้มละมัย
2. เด็กชายอานนท์  แซ่เตีย
 
1. นางสาววิมล  อยู่พิพัฒน์
2. นายกิตติพงค์  ทาปง
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกัญญาวีร์  แป้นสุวรรณ์
2. นางสาวเณศรา  ทันใจชน
 
1. นายปริญญา  คล้ายโพธิ์ทอง
2. นางสาวจินดา  ด้วงเดช
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นายมนู  ชุนฟ้ง
2. นายศรัณยู  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางยุพิน  เต่าพรมห์
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวภาภิมล  จิตรกสิกร
2. นางสาวสุพรรษา  ผลประดิษฐ์
 
1. นางสาวพรพิกุล   เจริญลอย
2. นางสาววิภาดา   วงศ์ยะรา
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 4 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นายมนตรี  ผลจันทร์
2. นางสาวอริสรา  แซ่โก้
 
1. นายมณฑล  เล็กเปีย
2. นางวันดี  เดชอัมพร
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปฏิภาณ  สารพล
 
1. นายพิชัญญะ  หลำสะอาด
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงนนท์นรี  ธเนศนิตย์
 
1. นางสุวรรณี  พึ่งสุนทร
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กชายศุภกฤต  ทรงสว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  ตันติสาโร
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวกชกร  แสงศรี
 
1. นางสุทธิสา  ศิริพัฒนศักดิ์
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นิลประดับ
 
1. นางนิตยา  คล้ายเครือ
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอติกานต์  แจ่มนารี
 
1. นางสาวพิณแก้ว  พินทอง
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายสุทิน  เสมทับ
 
1. นางสาวอโณทัย  ทองมาก
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ช้างปลิว
 
1. นายหนุ่ม  โพธิ
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  สบู่ม่วง
 
1. นายพิชิต  เรือนทองดี
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กชายวัชรินทร์   สุวรรณศิลป์
 
1. นายสุรศักดิ์  แก้วทอง
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ชูธงชัย
 
1. นางสาวฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเทพวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  เมฆปั้น
 
1. นางสาวศิริพร  คูณมา
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 13 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายกุลปพัชร  ลี้วัฒนาไพศาล
 
1. นางศรีไพร  หนูเกตุ
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 14 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงศุภนิดา  โล่เกียรติคุณ
 
1. นางวรรณดี  ชิดเครือ
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 14 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กชายภูวดล  ธิติธรรม
 
1. นางวันดี  เดชอัมพร
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 16 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. เด็กหญิงจรรจิรา  เดือนฉาย
 
1. นางสาววริศสรัล  อธิการวงศ์เลิศ
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. เด็กชายธรรศดนย์  โพธิ์ทอง
 
1. นายจิรายุ  สงวนแก้ว
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กชายภูวนาถ  สิงหราช
 
1. นายบุญชัย  จารุเรืองศรี
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวสายธาร  รุ่งเรือง
 
1. นางยุพิน  เต่าพรมห์
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. นางสาวทิติยา  บัวผัน
 
1. นางสาวปิยะทิพย์  เชาว์ฉลาด
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายคิมหันต์  คำเพชร
 
1. นางจุฑารัตน์  สุขเสรี
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวมาลินี  วงษ์วิบูลย์สิน
 
1. นางสุวรรณี  พึ่งสุนทร
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายอิศราพงษ์  มาตโห้
 
1. นายถาวร  กราบขุนทด
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นายมงคลชัย  แช่มเฉื่อย
 
1. นางสาวมาติกา  ถินกระโทก
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวพรณิภา  ภูพลผัน
 
1. นายพิษณุ  ยงดี
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายจักรินทร์  ศรีเอี่ยมกูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  ตันติสาโร
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นายภาสกร  โสเอี่ยม
 
1. นางกฤษณา  ตะปานนท์
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 10 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวปรีชญา   เหลืองผดุง
 
1. นางสาววันวิสาข์   อ๊อกจินดา
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวคณิตา  พงษ์พูลทรัพย์
 
1. นางสาวศุภรแพร  ปากเพรียว
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. นายพีรฉัตร  นวมดี
 
1. นางสาวฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิรัฐติ  พรวิษณุสกุล
2. เด็กชายฐนกร  ฮวดโสภา
 
1. นายชาญณรงค์  เพ็ชรไทย
2. นายนท  ศานติคีตา
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงจิตติมาศ  นวมอารีย์
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  อ้วนเกลี้ยง
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  ฟักเขียว
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. เด็กชายศิวกร  เอี่ยมขำ
2. เด็กชายสหชัย  สร้อยสุวรรณ
 
1. นางสาวฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงจิตรสุดา  แตงเสร็จ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พิสุทธิ์ไพศาล
 
1. นางสาลินี  เรืองจุ้ย
2. นางสาวพิชชาพร   เอกดำรงกิจ
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กชายมานิต  อำนวลใจ
2. เด็กหญิงศิริมา  วัฒนาวงษ์
 
1. นายพงษ์ศิริ  ศิริพานิช
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวาสนา  แป้นแหลม
2. เด็กหญิงสุพิตตา  อุ่มอาษา
 
1. นางสาวมาติกา  ถินกระโทก
2. นางสาวพิณแก้ว  พินทอง
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาจรีย์  เลื่อยแพง
2. เด็กหญิงเกสรา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  สัตย์ธรรม
2. นางสาวอโณทัย  ทองมาก
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. เด็กหญิงยศวดี  วระมุน
 
1. นายจิรายุ   สงวนแก้ว
2. นางสาวสุกัญญา  มหาสินธ์
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายทัตเทพ  พัฒนวโรดม
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  ฟักเขียว
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวนิรมล  วิงวน
 
1. นางสาลินี  เรืองจุ้ย
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวนรินธร  สืบสวน
 
1. นายนนทวรรษ  วังมะนาว
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. นายภัทรพงษ์  บุญรอด
 
1. นางสาวฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นายสิทธิกร  ภาวงค์
 
1. นายมณฑล  เล็กเปีย
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. นายสายันห์  พ่วงเจริญ
 
1. นางสาวปิยะทิพย์  เชาว์ฉลาด
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นายคณุตม์  หลีล้วน
 
1. นายพงษ์ศิริ  ศิริพานิช
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวสกุลรัตน์  ทันจิต
 
1. นางสุวรรณี  พึ่งสุนทร
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงพิยดา  สีจันทะ
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  ใจศรี
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงยอดขวัญ  ขันตยาภรณ์
 
1. นางสาลินี  เรืองจุ้ย
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชนายุส  บุญเชิดชู
 
1. นางสาวปัณฑ์ชนิต  ศรีสุข
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กชายพลพล  ขวัญจิรา
 
1. นายพงษ์ศิริ  ศิริพานิช
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. เด็กหญิงทัศนาวลัย  ทองดี
 
1. นางสาวฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 6 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. เด็กหญิงปริญา  เชื้อกาว
 
1. นางสาววริศสรัล  อธิการวงศ์เลิศ
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. เด็กชายสุรชัย  โต๊ะเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มหาสินธ์
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. นางสาวปาจรีย์  อภิชิตพงษ์พันธ์
 
1. นางสาวฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชุลีพร  วัดตะสิ
 
1. นางสาวศิริกุล  พิทักษ์รักชาติ
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นายธีรยุทธ  ก้านเหลือง
 
1. นายมณฑล  เล็กเปีย
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายณัชพล  ห่วงประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่เจ็ง
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. นางสาวสุชาดา  ครุฑไทย
 
1. นายจิรายุ  สงวนแก้ว
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายอภิเชษฐ์  ชนะชัย
 
1. นางสาลินี  เรืองจุ้ย
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 7 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวเนตรชนก  สุขเข
 
1. นายพงษ์ศิริ  ศิริพานิช
 
248 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ศิริสมบัติ
2. เด็กหญิงณัฐกฤต  ศิริอุดมภาส
3. เด็กหญิงไพลิน  ตันเรืองศรี
 
1. นายพัสกร  คงกินเก
2. นางสาวนงลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง
 
249 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายปิยะณัฐ  เหมศรี
2. เด็กหญิงพัชรพร  บุญชุ่ม
3. เด็กหญิงพิมญาดา  นิลวรรณา
 
1. นายประวิทย์  นพรัตน์
2. นางวัชราภรณ์  รัตนพิศิฏฐ์
 
250 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวญาณิศา  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวญาณิศา  อินทรประเสริฐ
3. นางสาวสุภาวรรณ  ตันธนไพบูลย์
 
1. นางสาวกาญจนา  โพธิ์เย็น
 
251 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กชายทักษิณ  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงธนัชพร  สังข์นิ่ม
3. นายพิชญะ  ชูเลิศ
 
1. นางสาวประภัสสร  แก้วคงคา
2. นายณัฐวุฒิ  แฝงนาง
 
252 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนเทพวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  พันปี
3. เด็กหญิงเกวลิน  วารีอุดม
 
1. นางวิภารัตน์  เนียนไธสง
 
253 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธนัชชา  สุนทรสารทูล
2. เด็กหญิงอภิชญา  เจริญผล
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ดีสุพจน์
 
1. นางสาวสรินธร  พรประดิษฐ์
2. นางสาวนาตยา  แซ่เตียว
 
254 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายชนกานต์  วันชะเอม
2. นายพิชัยยุทธ  ขำขวัญ
3. เด็กหญิงอาริสา  มณีอินทร์
 
1. นางสาวประภาพร  เพิ่มโสภา
2. นางนภาภรณ์  แก้วศรี
 
255 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 8 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงณัชชา   สินธำรงรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐพร   ไชยกิจกุล
3. เด็กหญิงพรนภา   เจรจาปรีดี
 
1. นางผ่องศรี   เจียมฉวี
 
256 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ฮับใบ
2. เด็กหญิงจิตรวดี  บุญโว
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ซูทตัน
 
1. นางสุพรรณษา  บุญโว
2. นางสาวธิดารัตน์  สังข์แก้ว
 
257 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  อันวยานนท์
2. เด็กหญิงภาวิณีย์  สิริวัฒน์ภิญโญ
3. เด็กชายเจียระไน  เต้นปักษี
 
1. นางสาวจรรยารัตน์  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  โชคประกอบบุญ
 
258 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 11 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  บุตรเฉย
2. เด็กชายทัศน์ไท  จันทร์ดี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  มาฉาย
 
1. นางจันทนา  สมบุญ
 
259 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 12 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กชายสรวิช  วิเชียรรัตน์
2. เด็กชายอภิเดช  ศรเจริญสมบัติ
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เตี้ยเนตร
 
1. นางพิรานันท์  โคตรนู
2. นางลำจวน  ปัญญาวรพงศ์
 
260 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงอัญชลี  เกิดลาภ
3. เด็กหญิงเกวลิน  พุกขุย
 
1. นางสาวภัชราพร  อินทร์เกิด
2. นางสาวกันย์ชนก  ไชยวงษา
 
261 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายจรัญพัฒน์  ปานนาค
2. นางสาวจิรภัทร  เลิศมโนบุญสุข
3. นางสาวพิชากร  จำปี
 
1. นางกนกพร  สายสวัสดิ์
2. นางวิไลวรรณ  ชูเลิศ
 
262 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวนวลจรี  แจ้งคำ
2. นายสันติ  ว่องประเสริฐ
3. นางสาวหรรษมน  งามขำ
 
1. นางสาวพิริยาภรณ์  เชาว์ฉลาด
2. นางสาวพัชราภรณ์  อ่วมอรุณ
 
263 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวกมลชนก  ภัทรวงษ์วิเศษ
2. นางสาวนนธิชา  เงินพิสุทธิ์ศิลป์
3. นางสาวอรอุมา  ขนิษฐบุตร
 
1. นางมยุรี  แสวงทอง
 
264 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาววรัชญา  ปานพิมพ์ใหญ่
2. นายศุภกร  อินทรวัตร
3. นายอภิชัย  ภู่เปี่ยม
 
1. นางสาวสรรัตน์  กองแก้ว บุญญะหงษ์
2. นางสาวธนิษฐ์นันท์  สมจันทร์
 
265 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายณัฐพงษ์  รุ่งนุช
2. นางสาวสาริน  อินทรจินดา
3. นางสาวสโรชา  ยาวิใจ
 
1. นายธีรภัทร์  สุวรรณ์
2. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
 
266 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นายกิตตินันท์   ดีแก้ว
2. นางสาววิสุตตา   ลิ้มสุวรรณ
3. นางสาวศรัญญา   จิตรสมควร
 
1. นางสาวจุฑากาญจน์   สิทธิการ
 
267 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวจิรนันท์  โมทะนา
2. นายณัฐพล  วงษ์สุวรรณ
3. นางสาวประภัสสร  สมหวัง
 
1. นางสาวฉัตรแก้ว  พรหมมา
2. นางสาวนิธิวดี  เฟื่องสูงเนิน
 
268 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวดวงฤทัย  โพธารส
2. นางสาวปภาอร  กระเครือ
3. นางสาวสุธาลิณี  แสงใส
 
1. นางสาวจีราพร  เจียมภู่
2. นางสาวอรไท  พิธุพันธ์
 
269 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  สายศรี
2. นายทรงสิทธิ์  ทรงสนามทิพย์
3. นางสาวพรชิตา  ขาวสะอาด
 
1. นายไกรพิชิต  ปูรณวัฒนกุล
2. นางลำจวน  ปัญญาวรพงศ์
 
270 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. นางสาวธนวรรณ  คงอินทร์
2. นางสาวสายป่าน  จันทวี
3. นางสาวสุภาพร  เจริญผล
 
1. นายอาทิตย์   แก้วปากเปาะ
 
271 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนช่องพรานวิทยา 1. นางสาวศรีสุดา  บุตรน้ำเพชร
2. นางสาวอมลธิรา  รัตนวิไล
3. นางสาวไพรินทร์  แพรเขียว
 
1. นางสายจิตร  ดวงจันทร์
2. นางสาวนิราณี  จิตธรรมมา
 
272 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พุฒเฉลิม
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  สนน้อย
3. เด็กหญิงอริสา  ย่อมเที่ยงแท้
 
1. นางสาวจรินทิพย์  ธรรมสฤษดิ์
2. นางพิรานันท์  โคตรนู
 
273 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงจิรานุช  ทองอ่วม
2. เด็กหญิงธัญชนก  ธนวัฒนพงศ์
3. เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์กล่อม
 
1. นางสนองภัทร  สุธีรวงศ์
2. นางสาวภูริชญา  เล้าศศิวัฒนพงศ์
 
274 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประพันธ์สันติ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันแพร่
3. เด็กหญิงปองขวัญ  รักษาราษฎร์
 
1. นางสาวจิรภา  ผาตินาวิน
2. นางสาวสิริกาญจน์  บุญเจริญ
 
275 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เนตรพรม
2. เด็กหญิงนนทิณี  ยิ้มสีมา
3. เด็กชายวิศววิท  พูลเดช
 
1. นายกำพล  นาควรสุขพิศาล
2. นายประชา  จันทร์มั่น
 
276 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพงศธร  อธิคมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรินทร  จงรักแสง
3. นางสาวหทัยรัตน์  ยังวัดหลวง
 
1. นางสาวนภาภรณ์  เพียงดวงใจ
2. นางสาวเนตรนภา  ลิ้มไพบูลย์
 
277 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงนืธิศรา  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  เฮงนิรันดร์
3. เด็กหญิงมาลิษา  สุนทรวิภาค
 
1. นางอุไรวัลย์  สังเกตกิจ
 
278 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวปวีณา  ขำเจริญ
2. นางสาวปิยธิดา  เทพฝอย
3. นายอภิรักษ์  เงินรี
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  กันนะ
2. นางสาวสุธิดา  กองแดง
 
279 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายกฤษณะ  ภุมรินทร์
2. นางสาวธัญญารัตน์  ยังแหยม
3. นางสาวนันทนา  กิ่งทอง
 
1. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
2. นางสาวประภัสสร  แก้วคงคา
 
280 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. นางสาวพลอย  บุญก่อสร้าง
2. นางสาวยุพารัตน์  พุฒเฉลิม
3. นางสาววรรณิภา  อินทร
 
1. นางสาวสินี  กำเนิดมงคล
2. นางลำจวน  ปัญญาวรพงศ์
 
281 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวกนกอร  เป้าหอม
2. นางสาวกมลลักษณ์  ทิมแสง
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์เค
 
1. นางสาวจีราพร  เจียมภู่
2. นางสาวอรไท  พิธุพันธ์
 
282 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวขวัญจิรา  สีถัน
2. นางสาวภัทรภรณ์  บุญวิธวาเจริญ
3. นางสาวรามาวดี  อบสินธุ์
 
1. นางสาวนภาภรณ์  เพียงดวงใจ
2. นางสาวเนตรนภา  ลิ้มไพบูลย์
 
283 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นายขวัญชัย  สมลา
2. นางสาวปภัสรา  จันจะ
3. นางสาวลลิดา  มหาดเล็ก
 
1. นายกำพล  นาควรสุขพิศาล
2. นายประชา  จันทร์มั่น
 
284 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  จังพานิช
2. นายภุมพันธิ์  กุติทิพย์
3. เด็กชายอรรถพล  พุ่มนาค
 
1. นางสาวนาตยา  แซ่เตียว
2. นางสาวศิริรุ่ง  เขียวคลี่
 
285 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายตะวัน  สานคลุย
2. เด็กชายวัฒธนากรณ์  คชนิล
3. เด็กชายศุภวิชญ์  มักเจียว
 
1. นายสราวุธ  สุธีรวงศ์
2. นางสนองภัทร  สุธีรวงศ์
 
286 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงทศวรรณ  ทับเณร
2. เด็กหญิงธันยพร  ศรุตยานันท์
3. เด็กหญิงบงกช  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวนริศรา  โกวเครือ
 
287 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์อินทร์
2. เด็กชายสุเมธ  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงอริศรา  อ่ำหลิม
 
1. นายกำพล  นาควรสุขพิศาล
2. นายประชา  จันทร์มั่น
 
288 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงคริสต์มาส  ชวลิตบำรุง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่เฮ้ง
3. เด็กหญิงปวีณนุช  จีนอิ่ม
 
1. นายประวิทย์  นพรัตน์
2. นายบุญลาภ  กลิ่นอุบล
 
289 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนฮกเฮง 1. นายณภัทร  คุ้มพันธ์
2. เด็กหญิงสุดาพร  สุขาภิรมย์
3. เด็กหญิงอรนงค์  ชาครียสกุล
 
1. นายสิทธิพงษ์  แก้วมาราช
2. นางสาวกนกวรรณ  สุกดิบ
 
290 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายกวินท์  ภุมรินทร์
2. นายสุวัฒน์  คล้ายเอี่ยม
3. นายเมที  สืบท้วม
 
1. นายชวิศ  ผิวเงิน
2. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
 
291 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายณัฐชัย  สุบรรณเกตุ
2. นายนครินทร์  โพธิ์กุล
3. นายพชร  เอกภักดีโพธา
 
1. นายวัลลภ  อินทร์พรหม
2. นายวรรณชัย  ฉินส่งธีระพานิช
 
292 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายนัฐพงษ์  เหล็กขำ
2. นายพีรพล  พิทักษ์ศิษย์เจริญ
3. นายรักษ์ชนม์  คอยชื่น
 
1. นายนท  ศานติคีตา
2. นายเอกราช  ตาแก้ว
 
293 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนช่องพรานวิทยา 1. นายคณาธิป  ขำเจริญ
2. นายภาสกร  เนียมราช
3. นายมนตรี  พูนเสม
 
1. นายทรงฤทธิ์  พันธ์ดารา
2. นางสาวอรทัย  ตั้งมั่นดี
 
294 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นายธนศร  สืบเทพ
2. นางสาวภิรมพร  เปลาเล
3. นางสาววรรณศิริ  ชัยประสิทธิ์
 
1. นางสาวจีราพร  เจียมภู่
2. นางสาวอรไท  พิธุพันธ์
 
295 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวชุติมา  อึ๊งมงคลชัย
2. นางสาวปรารถนา  เนตรเกลี้ยง
3. นายพงศธร  อึ๊งประเสริฐ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง
2. นางสาวปาจรีย์  โชคศิริคุณวัฒน์
 
296 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  ชมภูทิพย์
2. นายวิริยะ  ปลาทอง
3. นางสาวเพ็ญนภา  จ้อยอ้าย
 
1. นายกำพล  นาควรสุขพิศาล
2. นายประชา  จันทร์มั่น
 
297 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายกฤษฎา  รุ่งกระจ่าง
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ขันธ์เครือ
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ยะคำดุก
 
1. นางวัชราภรณ์  รัตนพิศิฏฐ์
2. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
 
298 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวัชรพล  ขุนสวัสดิ์รักษา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  พวงลำเจียก
3. เด็กชายศุภกร  สุขดิบ
 
1. นางสาวสรินธร  พรประดิษฐ์
2. นางสาวนาตยา  แซ่เตียว
 
299 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงจริยา  จันทร์สรณ์
2. เด็กหญิงญาธิดา  เลิศภิรมย์ธรรม
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ปรีดาเจริญ
 
1. นางประภัศสร  สุทธิรัตนากร
2. นางสมชวน  ทีคำ
 
300 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชุติสรา  อาสานอก
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ศรีขำ
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ลิมาคม
 
1. นางสาวภัชราพร  อินทร์เกิด
2. นางสาวพิมพกานต์  แก้วอัมพร
 
301 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 5 โรงเรียนเทพวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จีนเพ็ง
2. เด็กหญิงกรวรรณ  เสือแป้น
3. เด็กหญิงธมกร  อาชวชาลี
 
1. นางวิภารัตน์  เนียนไธสง
 
302 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงชลลดา  นวนกลางดอน
2. เด็กหญิงณิชารัศม์  สัตยาภิรมณ์
3. เด็กหญิงลลิตา   พงษ์ศิริชัยเจริญ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  แจ่มกระจ่าง
2. นางวิกานดา  แก้วไสทับ
 
303 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชลดา  ชื่นใจ
2. นางสาวพรขเนตร  นาเครือ
3. นางสาวศศิวิมล  นงนุช
 
1. นางทัศนีย์  ใจซื่อ
2. นางสาวพัชราภรณ์  อ่วมอรุณ
 
304 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวกัญญารัตน์  หมีลำพอง
2. นางสาวรวินท์  ตันมงคลกาญจน
3. นางสาวเพชรลดา  ปัดทอง
 
1. นางจันทิมา  รชตะวณิชย์
2. นางสาววรรณิดา  บุตรพลับ
 
305 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. นางสาวจิราพร  ช่างเหล็ก
2. นางสาวลักขณา  ภาคภูมิ
3. นายโสภณ  บุญประโคน
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  ยุงรัมย์
2. นายไกรพิชิต  ปูรณวัฒนกุล
 
306 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวปรีญาฎา  อินตา
2. นายภูริพงษ์  เด่นมาลัย
3. นางสาววริศรา  ขวัญหลี
 
1. นางสาวรังสิมา  อุณหะ
2. นางสาวรัชณิยพร  บุญประเสริฐ
 
307 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวณัฐวดี    ตันหลา
2. นางสาวลลิตา    ศรีวิลาศ
3. นางสาววรินทร์ดา   จรณะหุต
 
1. นางสาวกัญญาณี  ใบเนียม
2. นางวิกานดา  แก้วไสทับ
 
308 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวพาทินธิดา  สุภัคสิริพงศ์
2. นางสาวรวีวรรณ  บัวรอด
3. นางสาวอรนุช  แซ่โล่ย
 
1. นางสุพรรณษา  บุญโว
2. นางสาวธิดารัตน์  สังข์แก้ว
 
309 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นายจิรวัฒน์  เส็งใหญ่
2. นางสาวพรประภา  คนรำ
3. นางสาวมาลินีี  เสมทับ
 
1. นางสาวจีราพร  เจียมภู่
2. นางสาวอรไท  พิธุพันธ์
 
310 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวชนกพร  ปานแพ
2. นายฐิตินันท์  เกิดฤทธิ์
3. นางสาวโศจิรัตน์  ผ่องศิริวัฒน์
 
1. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
2. นายณัฐวุฒิ  แฝงนาง
 
311 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. นางสาวกุลจิรา  มุ่งดี
2. นางสาวนัยนา  เกตุแก้ว
3. นางสาวสุรัตนา  สวัสดิ์รักษ์
 
1. นางสาววรารัตน์  กองแสน
2. นางสาววิภาดา  หนูกระจ่าง
 
312 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายกันต์กวี  ยิ่งโกมล
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ด้วงขำ
 
1. นายณัฐวุฒิ  แฝงนาง
2. นายชวิศ  ผิวเงิน
 
313 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายกฤษฎ์  จิตรธรรมพงศ์
2. เด็กชายพงศกร  สายจันทร์
 
1. นายชัยนันท์  ใบเนียม
 
314 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วกองเงิน
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  แซ่ใช้
 
1. นางจุฑารัตน์  จรัญสิทรางกูร
2. นายสรรเสริญ  ใหญ่แก้ว
 
315 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 4 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ทิพย์มงคล
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  พจน์สุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดใจ  ชูศรีวาส
2. นายกฤษฎา   ทองแย้ม
 
316 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพรวิทย์  พ่อค้า
2. เด็กชายโยอิจิ  สุงิอุระ
 
1. นายเอกราช  ตาแก้ว
2. นางสาวชุติมา  ศิลาทอง
 
317 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายณัฐพล  แก้ววัน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  แม้นพัก
 
1. นายจตุรงค์  บุญอาจ
 
318 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นายนิรุตน์  อยู่ไทย
2. นายบุลากร  สังข์เครือ
 
1. นางสาวจีราพร  เจียมภู่
2. นางสาวอรไท  พิธุพันธ์
 
319 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  คงสี
2. นายภูรินทร์  ขวัญจิรา
 
1. นางจุฑารัตน์  จรัญสิทรางกูร
2. นายสรรเสริญ  ใหญ่แก้ว
 
320 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63.98 ทองแดง 4 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. นางสาวบุษบา  ใจโปร่ง
2. นางสาวศุภกร  เรอกวอ
 
1. นางสาววรารัตน์  กองแสน
2. นายทศพร  ทิพย์โยธิน
 
321 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายชวัลวิทย์  โพธิ์ไทรย์
2. นายสุรัติ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางวิไลวรรณ  ชูเลิศ
2. นายกฤษฎา   ทองแย้ม
 
322 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวกุลธิดา  ศรียัน
2. นายบอล  -
 
1. นางสมคิด  จ้อยสำเภา
2. นายชูชีพ  สายเย็น
 
323 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนวิชญ์  แดงประดิษฐ์
2. เด็กชายมนตรี  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวศิริรุ่ง  เขียวคลี่
2. นางสาวศิริวรรณ  วงศ์ตาลเงิน
 
324 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงชณิตา  เหินสุข
2. นางสาวพิมพ์ธาดา  พูลชู
 
1. นายณัฐวุฒิ  แฝงนาง
2. นางสาวรัตนากร  เดชใจทัด
 
325 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีสารากร
2. เด็กชายอาวุธ  หลิมไทยงาม
 
1. นางสาววรารัตน์  กองแสน
2. นายทศพร  ทิพย์โยธิน
 
326 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายณัฐพร  รัตนมุง
2. เด็กชายนรากร  บัวพันธ์
 
1. นายชัยรัตน์  เล็กพ่อ
2. ว่าที่ร้อยตรีเกษม  จริยรักษ์วรกุล
 
327 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กชายธิติพล   บุญช่วย
2. เด็กชายศุภากร   ชื่นสุวรรณ
 
1. นายธนชาต   อาจหาญ
2. นางสาวปุณยานุช   พุ่มฉายา
 
328 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายพฤทธิ์  พันธ์เพ็ชร
2. เด็กชายภาคิน  คำอาจ
 
1. นางอุไรวัลย์  สังเกตกิจ
 
329 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. นายนนทพัทธ์  เกิดสันเทียะ
2. เด็กชายพลวัต  โต๊ะเจริญ
 
1. นายทศพร  ทิพย์โยธิน
2. นางสาววรารัตน์  กองแสน
 
330 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายปัณณธร  แก้วคำ
2. เด็กชายสิทธิโชค  แก้วอุย
 
1. นายชัยรัตน์  เล็กพ่อ
2. ว่าที่ร้อยตรีเกษม  จริยรักษ์วรกุล
 
331 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงกฤษณา  กอเจริญ
2. เด็กหญิงพรศิริ  บุญช่วย
 
1. นายธนชาต   อาจหาญ
2. นางสาวปุณยานุช   พุ่มฉายา
 
332 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กชายบุญชัย  เชิงชล
2. เด็กชายพัชรพล  จันทราโอฬาร
 
1. นางสาวประภัสสร  แก้วคงคา
2. นายธีรภัทร์  สุวรรณ์
 
333 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายณัฐนันท์  มะลิพันธ์
2. เด็กชายปริญญา  คำลา
 
1. นางอุไรวัลย์  สังเกตกิจ
 
334 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใบไม้
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์เจริญศิริ
3. เด็กหญิงชลัญญา  ไชยสงเคราะห์
4. เด็กหญิงนุชนาถ  กระต่ายทอง
5. เด็กหญิงเฌอเอม  ิอินจีน
 
1. นายวิศรุต  ปัญจลาภสกุล
2. นายจิรศักดิ์  อ่ำขำ
 
335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองเนิด
2. เด็กหญิงมนัสวี  ดีวัน
3. เด็กหญิงศศิชากร  ปลีฟัก
4. เด็กหญิงสุจิรา  สว่างเมฆ
5. เด็กหญิงไพลิน  คุ้มอยู่
 
1. นางสาวญาดา  ศรีอรุณ
2. นางสาวนุชนาถ  จูงใจ
 
336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงชุติมา  ปิ่นแหวน
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กรุงเกษม
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  กาญจนวสิต
4. เด็กหญิงสุทธิภรณ์  พรมเอี่ยม
5. เด็กหญิงเกศณิชา  หมอสิน
 
1. นางสาวเขมณัช   มีโสภา
2. นางสาวจิตรลดา  แตงอ่อน
 
337 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  ห้วยเนื่อง
2. เด็กหญิงนฤมล  ช่อเหมือน
3. เด็กหญิงปวริศา  สินสุข
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  สาวแสง
5. เด็กหญิงสุชานันท์  เชาว์เฉียบ
 
1. นางสาวสุวรรณา  วารีอุดม
2. นายไพบูลย์  โพธิ์ชื่น
 
338 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  เพชรเลิศ
2. เด็กหญิงจุลตรีญา  ยูงประโคน
3. เด็กหญิงลักษิกา  ทองเปี่ยม
4. เด็กหญิงวัลลภา  ประพันธ์ดีกุล
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ผ่องใส
 
1. นางสาวณัฐการ  บุญรักษา
2. นางสาวอารมณ์  สุขใจวรเวทย์
 
339 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.75 ทอง 6 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี   นาคโต
2. เด็กหญิงปพิชญา  จันทร
3. เด็กหญิงปิยะนันท์   พิมพ์วงค์
4. เด็กหญิงพรพรรณ  วงษ์ทอง
5. นางสาววิชญา   จำปาเนียม
 
1. นางสาวภคภัค   วรงศิลป์
2. นายเติมศักดิ์   ศรีศิวนานนท์
 
340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สนทนาวงศ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จับจุ
3. เด็กชายธเนศร์  กุลเกต
4. เด็กหญิงยุพิน  ระแสนพรหม
5. เด็กหญิงอนุสรา  เอี่ยมผดุง
 
1. นางสาวดนุกานต์  ศรีสุข
2. นางสาวสุนิษา  ช้างป่าดี
 
341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายจอมทัพ  รสภิรมย์
2. นายธนภัทร  ผดุงสุข
3. นายวรวลัญช์  โอ้โลม
4. นางสาวสุพัชญา  หลอดจำปา
5. นางสาวสโรชา  เจริญธรรม
 
1. นางสาวจินดาพร  เจริญธรรม
2. นายอาคม  ชาญเดช
 
342 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวจุฑามาศ  ป๊อกตัง
2. นางสาวพัชรินท์  จังโส
3. นายภัทรพล  ปิ่นทอง
4. นางสาวสุพิญยา  พวงทอง
5. นายอรัญตฌา  กันหา
 
1. นางสาวฐิตาพร  ตรียินดี
2. นายวิศวัฒน์  วงศ์วัฒนกุล
 
343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ขำคล้าย
2. นางสาวธิดารัตน์  รอดคลองตัน
3. นางสาวนวรัตน์  จินดาอร่าม
4. นางสาวยุพารัตน์  แซ่ลิ้ม
5. นางสาวเกวลี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายเอกภูมิ  ชูนิตย์
2. นางสาววราภรณ์  วรรธนะฐิติกุล
 
344 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวพัชรภรณ์  นวลเนาว์
2. นางสาวพัชรินทร์  สร้อยกลาง
3. นางสาวภัคจิรา  บัวดำ
4. นางสาวอารยา  พระแท่น
5. นางสาวเพ็ญนภา  ทองคำ
 
1. นางสาวสุวรรณา  วารีอุดม
2. นางกานติมา  ศรีทิพย์
 
345 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.6 เงิน 5 โรงเรียนช่องพรานวิทยา 1. นางสาวขณิชฐา   สังเยีย
2. นายจักรกฤษ  พงพิศาล
3. นางสาววัลลภา  พลอยเพชร
4. นางสาววารินทร์  พุ่มสุวรรณ
5. นางสาวโสธารา  โอ่งเคลือบ
 
1. นายสรายุทธ  ชะเกตุ
2. นางสาววัชรินทร์  จันทโร
 
346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)    
347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงนิธิกานต์  บุญช่วย
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  สุวรรณทอง
3. เด็กหญิงพรสิริ  สรสิทธิ์
4. เด็กชายสิทธินันท์  อ่วมขาว
5. เด็กหญิงสโรชา  ตั๊นธง
 
1. นางสาวกัณฐมณี  แกรอด
2. นางสาวภาณี  คูสุวรรณ์
 
348 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงจิรัฐฐา  อารยะนะบุตร
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ปานน้อย
3. เด็กหญิงพัชรา  มาคล้าย
4. เด็กชายภัครพล  ชมภูพล
5. เด็กหญิงภาวรินทร์  ศรีวงศ์
 
1. นางสาวนุชรินทร์  มนพิลึก
 
349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายพงศกร  อัจฉริยะวิทย์
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ผักโปก
3. เด็กหญิงรัชนัน  เต็มชื่น
4. เด็กหญิงรัศมน  เต็มชื่น
5. เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีรัตนะ
 
1. นางสาวนันทิยา  เอี่ยนวิไล
2. นางสาวประภาพร  บุญลา
 
350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวปิยดา  นาคโขนง
2. นายพงษพัฒน์  ประสมพล
3. นางสาวพีรดา  ศักดิ์ศรยุทธ
4. นางสาวเบญญากร  แสงรัศมีมรกต
5. นางสาวเมษา  แสงจันทร์
 
1. นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์
2. นางสาวสุปราณี  สนองค์
 
351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นายนัฏพล  หรูเจริญ
2. นางสาวพนิดา  กลิ่นหอม
3. นางสาวพรพิมล  วังมะนาว
4. นางสาววีรวรรณ  รุผักชี
5. นายศุภากร  ตุไซร
 
1. นางพิกุล  นิลเพ็ชร
 
352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวจันทกานต์  จันเกษม
2. นางสาวนิสา  ร่มโพรีย์
3. นายสุทธิเดช  เอี่ยมกลิ่น
4. นางสาวสุมิตรา  ขุนอาจ
5. นายอาทิตย์  แต่งตามพันธ์
 
1. นายพิสิฐ  เลิศพันธ์
2. นายศักรินทร์  ชื่นบุญมา
 
353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)    
354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหมือนละมัย
2. เด็กชายจักรภัทร  สีทา
3. เด็กชายณธายุ  เม่งเวหา
4. เด็กชายธณพ  สุกเหมือนดาว
5. เด็กชายศุภรัตน์  บรรลือเสนาะ
 
1. นางวรรษิดา  พิทักษ์พิเศษ
2. นายอาคม  ชาญเดช
 
355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  วิริยาลัย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  จิตรดา
3. เด็กหญิงบุษกร  ชินชนะถาวร
4. เด็กหญิงปัญชญาดา  เต่าแย้ม
5. เด็กหญิงพรรณวษา  ลิ้มสุวรรณ
 
1. นายวัชรินทร์  สุวดินทร์กูร
2. นางยอดสร้อย  สุขสาคร
 
356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กหญิงนานา  นิยม
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  แสงน้อย
3. เด็กหญิงน้ำหวาน  ปลูกไม้ดี
4. เด็กชายวรากร  วงศ์แก้ว
5. เด็กหญิงสุวนันท์  พุ่มฉายา
 
1. นายราเมศร์  ภาวะไพบูลย์
 
357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 4 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   แก้วคำรอด
2. เด็กหญิงฑิตยา  สุวรรณลักษณ์
3. เด็กหญิงพัชรวรรณ   บรรเทิง
4. เด็กชายภัทราวุธ   แซ่จันทร์
5. เด็กหญิงวัลยา  สหพรอุดมสิน
 
1. นางสาวพวงเพ็ญ   จันทร์แจ่ม
2. นางสาวผุสชา   ขันธ์แก้ว
 
358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวขมิษรา  วงษ์แก้ว
2. นางสาวจุฑามาศ  วิริยะธนสาร
3. นางสาวณัฐพร  ปัญญาสวรรค์
4. นางสาวปานตะวัน  ทรงสุวรรณ
5. นายวัชรากร  สมถวิล
 
1. นายเอกภูมิ  ชูนิตย์
2. นางสาววราภรณ์  วรรธนะฐิติกุล
 
359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ผลอุดม
2. นางสาวชนานาถ  มักสิลา
3. นางสาวธัญรักษ์  หลวงวิเศษ
4. นางสาวสุนิตา  สุวรรณมาลี
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  หอละเอียด
 
1. นางสาวปิยะมาศ  น้ำดอกไม้
 
360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 61.17 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. นายณัฐวุธ  รื่นทรัพย์
2. นายพงษ์พิพัฒน์  ป๊อกตั้ง
3. นายรัฐกานต์  พลรังสิต
4. นางสาวศศิธร  กลิ่นฉุน
5. นางสาวสิรินทร  เลิศคำ
 
1. นางสมศรี  ยงค์อำนวย
2. นายปริญญา  แทวแดง
 
361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวกมลชนก  สาลี
2. นางสาวชนกนันท์  ณ วังขนาย
3. นางสาวธัญชนก  ลือรัตนชัยกิจ
4. นางสาวศรัณยา  ชินชนะถาวร
5. นางสาวสรัลรัตน์  ชวนชื่น
 
1. นายวัชรินทร์  สุวดินทร์กูร
2. นางยอดสร้อย  สุขสาคร
 
362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายจิรพัฒน์  หวิงปัด
2. นางสาวจีรวรรณ  แซ่เจน
3. นางสาวชินาภา  สว่างวงษ์
4. นางสาวญาดา  โต๊ะแสงแก้ว
5. นายถิรสวัสดิ์  อินทจักร
6. นางสาวธัญญบงกช  ลิ้มเทียนรัตน์
7. นางสาวนาตาชา  ดิษฐ์ประเสริฐ
8. นายนิติพัฒน์  ใจดี
9. นายปริญญา  เทียมประเสริฐ
10. นางสาวปริญญาพร  โตรินทร์
11. นางสาวปรียา  จันทนะโสตถิ์
12. นางสาวรัชฎาพร  แก้วรัมย์
13. นายวรพรต  ศรีมหาดไทย
14. นางสาววิภาวี  วงศ์ชัยประสิทธิ์
15. นางสาวสตรีรัตน์  พิทักษานุรัตน์
16. นางสาวสิริกร  ปุจฉาการ
17. นางสาวสุนิสา  พลอยขาว
18. นางสาวสุภัคณกาญจน์  นาคสาม
19. นางสาวอรนภา  มาเอี่ยม
20. นางสาวอาริยา  จันทรง
 
1. นางสาวกัณฐมณี  แกรอด
2. นางสาวอุไรวรรณ  เชื้อสมบูรณ์
3. นายกฤษฎา   ทองแย้ม
4. นายอาคม  สมพามา
5. นางสาวคนึงนิจ  รอดสนใจ
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กชายเดโช  กิมพงษ์สวัสดิ์
 
1. นางอุษา  เพิ่มสุวรรณ์
 
364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กชายสิทธิพร   เจริญสุข
 
1. นางนัฐวดี   ป้อมเชียงพิณ
 
365 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงเนตรดาว  เปลี่ยนพุ่ม
 
1. นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์
 
366 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนเทพวิทยา 1. เด็กหญิงณิชกมล  เนียนไธสง
 
1. นางพรปวีณ์  ศตพรไกรวัฒน์
 
367 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 5 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงนัฏฐา  เตอสุภาพ
 
1. นางสาวชญาพร  มาเวหา
 
368 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.6 เงิน 6 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงนพนรา  ชูนาม
 
1. นางสาวจุฑามาส  เชิญธงไชย
 
369 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงสาธิดา  แสงเทียน
 
1. นางประไพ  แก้วจีน
 
370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.6 เงิน 8 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปวิณา  ประทุมชัย
 
1. นายธนพันธ์  ฐิติวรณ์พรรณ
 
371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกษศรินทร์  กรุดแก้ว
 
1. นายประดิษฐ์  อุ่มเอิบ
 
372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 59.2 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. เด็กหญิงวีรดา  แซ่จ๋าว
 
1. นางธนวรรณ  เชตุสุวรรณ
 
373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อ่วมเครือ
 
1. นางสุพา  สุขพันธ์
 
374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวเพ็ญนิภา  สีสมงาม
 
1. นายศิวานันท์  สังข์ทอง
 
375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายนริทธิ์  มั่นคง
 
1. นายจิระศักดิ์  ทุบจิ๋ว
 
376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายธีรกร  อัตโสภณวัฒนา
 
1. นางสาวอุษา  ยังพึ่ง
 
377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาววณิตา  เพชรอินทร์
 
1. นางสาวมลประภา  ใจรื่น
 
378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นางสาวศิรินภา  สมบูรณ์
 
1. นางสาวดนุกานต์  ศรีสุข
 
379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  สร้อยทอง
 
1. นายประดิษฐ์  อุ่มเอิบ
 
380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กชายปัญญฤทธิ์  ธรรมลังกา
2. เด็กหญิงสุชาดา  ฉิมพิบูลย์
 
1. นางจรรยา   อาริยาธนากูล
 
381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงณัชชา  พงษ์ประเสริฐ
2. เด็กชายณัชนนท์  เผือกนิมิตร
 
1. นางสาวคนึงนิจ  รอดสนใจ
2. นางสาวอุไรวรรณ  เชื้อสมบูรณ์
 
382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  คนรำ
2. เด็กชายตะวันฉาย  ทองค้า
 
1. นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์
2. นางสาวสุปราณี  สนองค์
 
383 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  โตแทน
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ติมนาค
 
1. นางสาวภัทรภา  ทับทิมผล
2. นางสาวอุบล  เจตสิกทัต
 
384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงสุพัตรา  จุ้ยเจริญ
2. เด็กชายไกรภพ  แตงโม
 
1. นางดวงพร  อิ่มแสงจันทร์
2. นางสาวกรรณิการ์  แตงเจริญ
 
385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนเทพวิทยา 1. เด็กชายคมชาญ  บัวศรีใส
2. เด็กหญิงสุชัญญา  กันบาง
 
1. นางพรปวีณ์  ศตพรไกรวัฒน์
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  ท่าผา
 
386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 7 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เรืองเกษา
2. เด็กชายรัตนากร  ตันเต็มทรัพย์
 
1. นายราเมศร์  ภาวะไพบูลย์
 
387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงกัณฐมณี   กำปุก
2. เด็กชายบุรินทร์   อังศุกุลธร
 
1. นางสาวชื่นฤทัย   จีนรอด
 
388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 9 โรงเรียนวันทามารีอา 1. เด็กชายณรงค์ชัย  แววบรรฑิต
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี่ยมสินสุข
 
1. นางนาฎอนงค์  น้ำชัยศรี
 
389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 10 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กชายธนบูรณ์  ศรีเกษม
2. เด็กหญิงอนัญญา  สโมสร
 
1. นางสาวดาสุนี  หมื่นอาราม
2. นางสาวณัฐกานต์  มะม่วงชุม
 
390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  จีนเลี้ยง
2. เด็กหญิงพัชชา  ศิลารัตน์
 
1. นางสุกฤตา  เกตตะรังศรี
2. นางพวงทอง  ตันบรรจง
 
391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 12 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ศรีอรรชนานันท์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  มนพิลึก
2. นายณัฐวุฒิ  ศุภกรวรากุล
 
392 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายคุณากร  อุดมสุข
2. เด็กหญิงศศิพิมล  ทินเจริญเศรษฐ
 
1. นางประไพ  แก้วจีน
2. นางสาวพัชรินทร์  วาณิชพิเชียร
 
393 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 14 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายณฐพร  พูลเกษม
2. เด็กหญิงอรณิชา  กลั่นเกิดผล
 
1. นายบุญส่ง  ลิ้มพิรัตน์
2. นางสาวพนิดา  ฟักโต
 
394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผ่องแพร
2. เด็กหญิงสิรีธร  กันอรุณ
 
1. นางสาวธันย์ชนก  สุ่นจันทร์
 
395 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 16 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กชายพรเทพ  อมรปิยสิริกุล
2. เด็กหญิงสุพรรษา  คำผาย
 
1. นางสุพา  สุขพันธ์
2. นางสาวเกศินี  สวนแก้ว
 
396 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายยศกร  ทั่งมิ
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เกตุงาม
 
1. นางสาวเบญจพร  สว่างศรี
2. นางสาวสุนิษา  ช้างป่าดี
 
397 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวปพิชญา  คำพิมพ์
2. นายวนิชชัย  คำปัญญา
 
1. นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์
2. นางสาวสุปราณี  สนองค์
 
398 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวบัณฑิตา  เพ็งเลา
2. นายสุทธิกานต์  พึ่งพราย
 
1. นางดวงพร  อิ่มแสงจันทร์
2. นายวัชรพล  นาคทับ
 
399 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวพรพิฆเนศ  ตรุยานนท์
2. นายวุฒิภัทร  ชัยก้องทวี
 
1. นางสาวคนึงนิจ  รอดสนใจ
2. นางสาวเขมณัช   มีโสภา
 
400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวทิพานัน  บัดมะริด
2. นายพงศธร  มั่นแร่
 
1. นางสาวดาสุนี  หมื่นอาราม
2. นางสาวณัฐกานต์  มะม่วงชุม
 
401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวดวงสุมล  อนันต์สุข
2. นายธีรภัทร  มีแก้ว
 
1. นายนวพันธ์  โรจนวิทยโอภาส
2. นางสาวนุชรินทร์  มนพิลึก
 
402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  แย้มจัตุรัส
2. นางสาวอัญชิสา  สตราคาม
 
1. นายราเมศร์  ภาวะไพบูลย์
 
403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นายพีระพัฒน์  ช้างหน่าย
2. นางสาวอุษณีย์  จุ้ยม่วง
 
1. นางสาวเบญจพร  สว่างศรี
2. นางสาวสุนิษา  ช้างป่าดี
 
404 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.5 เงิน 8 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นายจักรกฤษณ์   ธรรมรัตน์
2. นางสาวธัญณิชา   ปิติวุฒิ
 
1. นางสาวชื่นฤทัย   จีนรอด
 
405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.5 เงิน 9 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. นางสาวพนิดา  มหาสวัสดิ์
2. นายเมธา  แตงตุ่น
 
1. นายบุญส่ง  ลิ้มพิรัตน์
2. นางสาวพนิดา  ฟักโต
 
406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.75 เงิน 10 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. นายจิรโรจน์  จันทร์งาม
2. นางสาวอรปรียา  อัตโสภณวัฒนา
 
1. นางบุญรุ่ง  คอนเมฆ
 
407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นายสิทธิศักดิ์  ศรีสำราญ
2. นางสาวอัญธิกา  เหมือนละม้าย
 
1. นางสุกฤตา  เกตตะรังศรี
2. นางพวงทอง  ตันบรรจง
 
408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. นางสาวปิ่นสุดา  จันทร์เหลี่ยม
2. นายอชิตพล  เพื่อมเสม
 
1. นางสาวธันย์ชนก  สุ่นจันทร์
 
409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงธนพร  ชุบคำ
2. นางสาวธนาพัส  จิตต์จำเริญ
3. นางสาวนรนาถ  วงศ์โสภา
4. นางสาวบุญรักษา  เสลานนท์
5. นางสาวปรารถนา  มุริจันทร์
6. เด็กหญิงลักษิกา  ตุ่มทอง
7. เด็กหญิงวันทิพย์  สังข์สนั่นโชติ
8. เด็กหญิงอริสา  เหมัง
9. เด็กหญิงเขมิกา  ศาลา
10. เด็กหญิงโสภิตา  สันทอง
 
1. พระมหาวิชญ์  ใจรืาน
2. นายบุญยกร  บุญพงศ์สิริวัฒน์
 
410 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกัญญรัตน์  นาคผง
2. นางสาวณัฎฐณิชา  อร่ามสุขเสรี
3. นางสาวธันย์ชนก  ลือชาอภิชาติกุล
4. นางสาวปรางค์ทิพย์  ศิริรัตน์
5. นางสาวพอหทัย  ศรีราจันทร์
6. นางสาวมาริษา  ฉิมภาลี
7. นางสาวศิรินุช  วงคีรี
8. นางสาวศิวพร  ฉายทองเจริญ
9. นางสาวสุชาดา  พวงทอง
10. นางสาวอาทิตยา  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายประทิน  สุวรรณวงษ์
2. นายยุทธนา  จิรวิทย์โอฬาร
3. นายคงไท  ตรีวนิชย์กุล
 
411 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กชายชาญณรงค์   เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภู่ระหงษ์
3. นางสาววัยวรรณ  ปัญจแก้ว
4. นายสัญชัย  บัวพึ่ง
5. เด็กชายอนันตศักดิ์  ศรีรัตน์
6. นางสาวอาทิตยา  ดำรงกิจถาวร
7. นางสาวเนตรนภา  ค้ำคล้อง
8. นายโปริญ  สูงถวี
 
1. นายวรพล  ณรงค์แสง
2. นายกฤษดา  ชาน้อย
3. นางสาวสุชาวดี  จักษุศรี
 
412 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวจีรนันท์  นกขุนทอง
2. นางสาวชัชชญา  ดอนวัดไพร
3. นางสาวณัฐพัชร์  วุฒิเจริญภูรี
4. นางสาวดวงหทัย  จิตการุณ
5. นางสาวปริณดา  ปานโต
6. นางสาวปริยากร  อรภักดี
7. นางสาวพรชิดา  ตั้งใจจริง
8. นางสาวสุพิชชา  จำปาทอง
9. นางสาวเพชรรัตน์  สุพร
 
1. นางสุทธดา  ดอนวัดไพร
2. นางสาวสุนทรี  รูปสูง
 
413 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กชายกนกชัย  ใจงาม
2. เด็กหญิงณัฐปาณี  วงษ์ฉัตร
3. เด็กชายธนพล  วงค์ทองดี
4. เด็กชายธนาทรณ์  ดารากร
5. เด็กชายนฤสรณ์  โล่งอากาศ
6. เด็กหญิงปารวี  พ่วงทอง
7. เด็กชายภาคิน  เอี่ยวฮะ
8. เด็กชายศภกิตติ์  ธำรงค์โชติ
9. เด็กหญิงสุภรัตน์  พ่วงอยู่
10. เด็กชายโบโบ้  สูงถวี
 
1. นายณัฐพล  ทุนบุญ
2. นายถิรวุฒิ  ก่ำดี
3. นายจุติภูมิ  จันทะดี
 
414 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เสือสี
2. เด็กหญิงฌัชชา   ฤดีเย็นสกุล
 
1. นายอธิภัทร  นาคคูบัว
2. นายณัฐวุฒิ   ดวงจินดา
 
415 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนิมิตตา  ช่างเจริญ
2. เด็กหญิงสลิญทิพย์  มาลัยอุทิศธรรม
 
1. นายสมรชัย  นครเรียบ
2. นายคงไท  ตรีวนิชย์กุล
 
416 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงวริศรา  กสิกิจเมธา
2. นางสาววัลวิภา  โรจนธีระวัฒน์
 
1. นางสาวดุษฎี  แสนตุ้ม
2. นางนฤมล  บูรณะนันทสิริ
 
417 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงประไพพรรณ  พวงมาลา
2. เด็กชายพัทธวรรณ  อาจปักษา
 
1. นายศุภชัย  วัฒนาสุข
2. นางสาวกรกานต์  คงคาน้อย
 
418 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงชนิตรา  ชูดี
2. เด็กหญิงชยุตรา  ชูดี
 
1. นางสาวสุกัญญา  โพธิเกษม
 
419 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวจิรนันท์  จิตต์เดช
2. นางสาวณัฐวดี  ขำคล้าย
 
1. นางสาววรุณรัตน์  เกิดแย้ม
2. นายนรเศรฐ์  ทิมพิทักษ์
 
420 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. เด็กหญิงศิริพร  ผ่องแพร
2. เด็กหญิงเปรมกมล  สอาดจิตวิไล
 
1. นายสุรพัชร  เกตุรัตน์
 
421 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีคง
2. เด็กหญิงวรรณธิชา  ภุมรินทร์
 
1. นายคฑาวุธ  ลี้กิจเจริญผล
2. นางสาวสุชาวดี  จักษุศรี
 
422 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สังขนิรมิต
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  วาสุ
 
1. นายสุพจน์  วิมลพันธ์
2. นางสมศรี  รวมทรัพย์
 
423 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 10 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงปิณฐิรา  โอเปี่ยม
2. เด็กหญิงไพรินทร์  โจหิงค์
 
1. นายอรุณ  สอนไข่
2. นายสุวิทย์  โตภารา
 
424 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. เด็กชายชนะพล  นิยมคุณ
2. เด็กชายศุภณัฐ  หนูปาน
 
1. นายวินัย  อ่อนศรี
 
425 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 12 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ผิวงาม
2. เด็กหญิงบุษราคัม  นาคโต
 
1. นายปรีชา  พูลเปี่ยม
 
426 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 13 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนกฤต  ฉิ่งทอง
2. เด็กหญิงอนงค์คราญ  คำจัตุรัส
 
1. นางสาวพิชญา   แป้นแก้ว
2. นางสาวพิณแก้ว  พินทอง
 
427 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวันทามารีอา 1. เด็กหญิงศุภนิดา  เซียวประเสริฐ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  กุสลางกูรวัฒน์
 
1. นางศิริลักษณ์  สว่างพราว
 
428 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวณัฐชยา  ศิริเธียรไชย
2. นางสาวพริม  พรรุ่งโรจน์
 
1. นางสาววรุณรัตน์  เกิดแย้ม
2. นายศุภกิจ  รัตนาภินันท์ชัย
 
429 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายพลพันธ์  เกี้ยวเพ็ง
2. นางสาวสุกมล  พุ่มไม้ใหญ่
 
1. นางสาวนราพร  ญาณไพศาล
2. นายวรวัชร์  รัตนสมบูรณ์
 
430 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวกมลรัตน์   สภาพรกิจกุล
2. นางสาววีรวรรณ  พูลเกตุ
 
1. นายกอบชัย  วุฒิธรรม
2. นางสาวเรณู  บุตรตุ้ม
 
431 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวศุภพิชญ์  มาลัยอุทิศธรรม
2. นางสาวเบญจรัตน์  ทองเปี่ยม
 
1. นายสมรชัย  นครเรียบ
2. นายสุพล  ศรอารา
 
432 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวศุภาพิชญ์  จำปาทอง
2. นางสาวสุรัตน  มุรธาวานิช
 
1. นางสาวดุษฎี  แสนตุ้ม
2. นางนฤมล  บูรณะนันทสิริ
 
433 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. นางสาวนภสร  บุญญา
2. นางสาวศรัญญา  พุกนิลฉาย
 
1. นายสุรพัชร  เกตุรัตน์
 
434 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายปิยะพงศ์  วงกนก
2. นางสาวศรัญญา  ศรีประไพ
 
1. นายสุพจน์  วิมลพันธ์
2. นางสมศรี  รวมทรัพย์
 
435 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวนัชชา  แสงดิษฐ์
2. นางสาวศศิวิมล  ตุ่นเฮ้า
 
1. นางสุรี  วรรณวงศ์วัฒนา
 
436 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 9 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. นางสาวชิดชนก  บุญหู้
2. นายพิสิษฐ์  พิกุลแก้ว
 
1. นางธนวรินทร์  เลื่อมอารมณ์
 
437 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวประภาวัลย์  นงเอ้
2. นางสาวโสรญา  แถมต้าน
 
1. นายคฑาวุธ  ลี้กิจเจริญผล
2. นางสิริพร  นิยมสุจริต
 
438 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. นายจิรายุส  บุญมา
2. นายอิทธิพล  แซ่จ๋าว
 
1. นายวินัย  อ่อนศรี
 
439 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 12 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นายณัฐสิทธิ์  วงศ์ปัญญาเสถียร
2. นายสวศักดิ์  ตุ้มม่วง
 
1. นางสาวพิชญา   แป้นแก้ว
2. นางสาวพิณแก้ว  พินทอง
 
440 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกานติมา  เจริญกิจ
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน
 
441 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงกนกนาฎ  ทารการ
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
442 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงธนิยา  กิจรุ่งเรืองพิพัฒน์
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
443 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  กรวิจารศิลป์
 
1. นายพรพจน์  ภูสี
 
444 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงนารีลักษณ์  ใจกล้า
 
1. นางกนกอร  คำนิ่มนวล
 
445 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงอภิชญา   เฮงเจริญ
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
446 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนวพรรษ  เสริมพรมงคล
 
1. นายสัญญา  รุ่งเรือง
 
447 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กหญิงธันยนันท์  คล้ายจู
 
1. นายคมชนันท์  พงษ์ติกานนท์
 
448 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชาลิสา  เกียรติศิริ
 
1. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
449 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายชานนท์  จีระ
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
450 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวพรทิพย์  แซ่ตั๊น
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
451 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวปิยนันท์   บรรจมาตย์
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
452 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายศักรินทร์  ดาราสม
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน
 
453 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นิ่มน้อย
 
1. นายพรพจน์  ภูสี
 
454 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงนิภา  ยางสูง
 
1. นายวันชนะ  ช้อยเครือ
 
455 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กหญิงอารียา  พุกภูษา
 
1. นางกุลธิดา  เกตุรามฤทธิ์
 
456 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงแพรวาห์  เดือนฉาย
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
457 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงภสิณี  สระลอย
 
1. นางสาวศิริจิต  ทองอร่าม
 
458 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญานิน  อยู่คุ้ม
 
1. นางกนกอร  คำนิ่มนวล
 
459 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แจ่มกระจ่าง
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
460 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธีรกานต์  ทองนุ่ม
 
1. นายสัญญา  รุ่งเรือง
 
461 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  แย้มศิริ
 
1. นายกำพล  เสลานนท์
 
462 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงวรัญญา   สมประสงค์
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
463 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายอนวัช  วรดี
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
464 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 13 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กหญิงวรัชญา  จังพานิช
 
1. นายคมชนันท์  พงษ์ติกานนท์
 
465 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพวิทยา    
466 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธาราทิพย์  อภิติวงศ์มานิต
 
1. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
467 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวนงณภัส  วาจะเสน
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
468 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวจันณภา  จันทร์แพง
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
469 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  โตทุ้ย
 
1. นางกุลธิดา  เกตุรามฤทธิ์
 
470 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงณัฐวดี   รอดสอน
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
471 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นางสาวมุขฑิตา  ดำขำ
 
1. นายปิยะพงษ์  โพธิ์มี
 
472 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวพรรณธนภรณ์  คงสบาย
 
1. นางสาวศิริจิต  ทองอร่าม
 
473 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม    
474 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงสามวิตรี   แสวงทรัพย์
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
 
475 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงศุภรดา   บุญประกอบ
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
476 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงเพ็ญนิภา  พึ่งเสือ
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
477 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงศิริพร  แดงประสิทธิพร
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
478 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงภัคจีรา  แสนพยุง
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน
 
479 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงเอมิกา  นุธรรม
 
1. นางกนกอร  คำนิ่มนวล
 
480 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เก่งไพรวัลย์
 
1. นายสัญญา  รุ่งเรือง
 
481 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัคษร  นิ่มนวล
 
1. นายกำพล  เสลานนท์
 
482 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จีนจำรัส
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
483 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  แคล้วเครือ
 
1. นายคมชนันท์  พงษ์ติกานนท์
 
484 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวพิทยารัตน์  ทาทำนุก
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
485 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวอาทิมา   ทองบ้านเกาะ
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
486 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวปานตะวัน  บัวศรีใส
 
1. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
487 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาววรรณพร  กลิ่นอุบล
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
488 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. นางสาวอนุสรา  พวงผิว
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
489 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จังโส
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
490 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงนันทิดา  วานิกร
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
491 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุนิสา  ญาติคำ
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน
 
492 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงชนากานต์  แจ่มยวง
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
 
493 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายธีรยุทธ  ฤทธิ์เดช
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
494 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงโชติรส  มณีด่านจาก
 
1. นางกนกอร  คำนิ่มนวล
 
495 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 7 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงธนัชพร   ยังมามาก
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
496 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงสุทิศา  พูลทรัพย์
 
1. นายอารมย์  อินทรประเสริฐ
 
497 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  จันทร์เกิด
 
1. นายสัญญา  รุ่งเรือง
 
498 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวกวินทิพย์  สิ้นแต้
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
499 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวนลินรัตน์   บุญธรรม
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
500 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวรัตนาวดี  มัชมี
 
1. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
501 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวโชติรส  นาคสาม
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
502 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  วงค์คต
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
503 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปาเจริญ
2. เด็กหญิงธนิตา  พวงสด
 
1. นางเขมนิจ  ขจรธัญญพร
 
504 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผาตินาวิน
2. เด็กหญิงศศิพร  เพ็ชรเที่ยง
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
2. นางสาวสุรีย์  เจริญทรัพย์
 
505 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ปริ่มปาน
2. เด็กหญิงสุภาพร  คชสิทธิ์
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
2. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
506 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  บุญญา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  แซ่เล้า
 
1. นายนันทนัท  ทรัพย์ประเสริฐ
 
507 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พวงพันธ์
2. เด็กชายเกษม   สมมาก
 
1. นายสมประสงค์  เพิ่มสุวรรณ์
2. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
508 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เม่งผ่อง
2. เด็กหญิงปิยพร  พันธ์แจ่ม
 
1. นายคมชนันท์  พงษ์ติกานนท์
2. นางสาวจรีภรณ์  อุทุมพร
 
509 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  คงโพธิ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คำแปรงตัน
 
1. นายสัญญา  รุ่งเรือง
 
510 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายภูวิศ  บุญเชิด
 
1. นายพรพจน์  ภูสี
 
511 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กชายณฐมน  สีเหลือง
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
512 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุภาพร  คงครองสมัย
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน
 
513 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงฉัตรมณี   คำทรัพย์
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
514 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  รุ่งแจ้ง
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
515 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายจิรพัฒน์  มุกดา
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
 
516 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีสว่าง
 
1. นายคมชนันท์  พงษ์ติกานนท์
 
517 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บู๊ฮวด
 
1. นางกนกอร  คำนิ่มนวล
 
518 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กชายเอกรินทร์  ศิริปัญญา
 
1. นายอารมย์  อินทรประเสริฐ
 
519 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงสุธิดา  สอนศักดา
 
1. นายสุรชัย  สร้อยทอง
 
520 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงวิภัสนันฐ์  เจริญจิตปัญจ์
 
1. นางสาวศิริจิต  ทองอร่าม
 
521 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  จันทร์เกิด
 
1. นายสัญญา  รุ่งเรือง
 
522 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายพศิน  กิรติพงษ์วุฒิ
 
1. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
523 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวศุภนิดา  สีเหลือง
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
524 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นายอัสนีย์  แซ่ลี
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
 
525 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นายชนากานต์  แก้วศิริ
 
1. นายอารมย์  อินทรประเสริฐ
 
526 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายพิษณุ  เอี่ยมแจง
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  สุขสว่าง
 
527 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวชไมพร  หมอทอง
 
1. นางสาวศิริจิต  ทองอร่าม
 
528 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวกรรภิรมย์   แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
529 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. นางสาวอภิศรี  ตาละคำ
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
530 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายภัทรภณ  จันทร์เจริญ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงเนตรมณี  หมวกเมือง
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
 
531 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายกฤษกร  สูงแข็ง
2. เด็กชายราเมศว์  ศุภสกุลอาภาพิบูล
3. เด็กชายอภิวิชญ์  แต้บาง
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
532 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงช่อผกา  พีเกษมพรรณ
2. เด็กชายพิศิษฐ์  แซ่ตั๊น
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญเซี่ยง
 
1. นางกนกอร  คำนิ่มนวล
2. นางกุสุมา  เจาทวิภาต
 
533 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายชุติพนธ์  เกิดรื่น
2. นายปิติวัฒน์  นาคประสาน
3. นายอดิศร  พานเขียว
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
534 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กชายชินวัฒน์  ชูเชิด
 
1. นางสาวอัญชนา  คนหลัก
 
535 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  หลวงจันทร์
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
536 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวธารวลัย  ภู่ทับทิม
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
537 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวนิติพร  ทองใหม่
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
 
538 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงปารวี  ผลากุล
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
539 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงฐานิศรา  เอื้อนกพันธ์
 
1. นายวิบูรณ์  โดดเจ็ดริ้ว
 
540 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายพีรวัฒน์  ศุภศิรตานนท์
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
541 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวศกลวรรณ  สุทธิพิบูลย์
 
1. นายสำราญ  แก้วเกิด
 
542 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงอภิชญา  สิงห์พิทักษ์
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
543 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาววิภารัตน์  เฉานา
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
544 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
545 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  ติดญาติ
 
1. นางแก้ววันนี  เมฆวิลัย
 
546 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
547 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอินธิรา  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นายธนชัย  พงษ์นาค
 
548 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 63.99 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. เด็กหญิงปานนภัส  น้อยวิลัย
 
1. นางแก้ววันนี  เมฆวิลัย
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวญาสุมินทร์  ทองเกิด
 
1. นายสุริยันต์  มาลา
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวสุลักษณา  เชาวดี
 
1. นายสุริยันต์  มาลา
 
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กหญิงธนิชา  เชาว์ฉลาด
 
1. นางสาวอัญชนา  คนหลัก
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวจินดารัตน์  พลบุญ
 
1. นายสุริยันต์  มาลา
 
553 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวพลอยงาม  รัตนภูมิ
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
554 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายคุณานนท์  แก้วประดิษฐ์
2. นายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ่งผล
4. เด็กชายภูมิ  -
5. เด็กหญิงรัตติมา  คล่องแคล่ว
6. เด็กหญิงสาวิตรี  แสวงทรัพย์
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุตรศรี
8. นางสาวเบญจรัตน์  จันทร์์เที่ยง
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
555 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจิรนันท์  แสงอนันต์
2. นางสาวณัฏฐวรรณ  จุ้ยนิ่ม
3. นางสาวณิชนันท์  ฉายปุริยานนท์
4. นายธนบูรณ์  แท่นมณี
5. เด็กชายธนภัทร  จายะพันธุ์
6. นางสาวพนิดา  ใยเมือง
7. นางสาวพลอยงาม  รัตนภูมิ
8. นางสาววรรณพร  เอมพลัด
9. นางสาววิภารัตน์  เฉานา
10. นางสาวศศิธร  กล้วยเครือ
11. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บุญวรณะ
12. เด็กชายศุภชีพ  ทองแสง
13. เด็กชายสุรเกียรติ์  สุขหอม
14. เด็กหญิงอทิตยา  ทวีสูตร์
15. เด็กหญิงอินธิรา  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
2. นายธนชัย  พงษ์นาค
 
556 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงจณิสตา  สอนงาม
2. เด็กชายชัยธวัช  เกษมณี
3. นางสาวญาสุมินทร์  ทองเกิด
4. เด็กหญิงณัชชา  จะเซิน
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  พันธ์ไทย
6. เด็กหญิงประกายดาว  คชสุทธิ์
7. นางสาวปรารถนา  ปานดวง
8. นางสาวพรพิมล  ขจรสัจจานันท์
9. เด็กชายพีรพัฒน์  เอื้อเฟื้อ
10. เด็กหญิงมาติกา  ปุจฉาการณ์
11. นางสาววณิดา  ทองกัลยา
12. เด็กชายศิวกร  ยังให้ผล
13. เด็กชายสุวิจักขณ์  ท้าวมฤทธิ์
14. เด็กชายอรรถกร  แสงสมมาตร์
15. เด็กหญิงเบญญทิพย์  หลวงจันทร์
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
2. นายสุริยันต์  มาลา
3. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายกิตติพล   สะท้านวงค์
2. เด็กชายชัยชนะ  สุวรรณ์
3. นางสาวธารวลัย  ภู่ทับทิม
4. นางสาวนริศษา  ศรีคง
5. นางสาวปรารถนา  ปานดวง
6. นางสาวพนิตพร  ทองกัลยาณ์
7. นางสาวพรณิภา  ช่วยประเสริฐ
8. นางสาวพรพิมล  ขจรสัจจานันท์
9. นายพีรวัฒน์  ศุภศิรตานนท์
10. นางสาววณิดา  ทองกัลยา
11. เด็กชายอรรถกร  แสงสมมาตร์
12. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
2. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
3. นายสุริยันต์  มาลา
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. นายธีรภัทร  มั่งประเสริฐ
2. นายนราธาน  ศรีไทย
3. นายบูรพา  นกทอง
4. นายสิปปกร  กุมารบุญ
5. นายเกรียงไกร  อามาตมนตรี
 
1. นายธรรมรัตน์  ขำคำไพ
2. นายวัทธิกร  เก่งธัญกิจ
3. นายมาโนช  ส่งศรี
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 76.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายธีรภัทร์  กิมบุญ
2. เด็กชายพนานพงษ์  บุญพามี
3. เด็กชายวรินธร  กลิ่นหอม
4. เด็กหญิงเกศกนก  ริ้วสุวรรณสกุล
5. เด็กชายเทพพิทักษ์  ใจตรง
 
1. นายณัฐพงค์  เสานวด
2. นายพิพัฒน์  ศิริอินทร์
3. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 71.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ประพันธ์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีสะอาด
3. เด็กชายบูรพา  ศรีสำราญ
4. เด็กชายศุภกิจ  สุดใจ
5. เด็กชายเมธสมิทธ  ยิ้มหริ่ม
 
1. นายณัตพล  โสภา
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กชายถิรภาพ  มณีขำ
2. เด็กหญิงธนาตา  เม่งผ่อง
3. เด็กหญิงมานิตา  อินทร์ปัญญา
4. เด็กชายยศพล  เครืออยู่
5. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์หอม
 
1. นายวรุฒ  รุ่งเรืองวัฒนโชติ
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายกฤดิรัฐ  วรลาภมงคล
2. นายชัชวาลย์  นำช้าง
3. นายพิสิษฐ์  ใจเด็ด
4. นายวรพล  คำพันธ์
5. นายวรรธนะ  ชูอินทร์
6. นายวัชระ  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายณัฐพงค์  เสานวด
2. นายพิพัฒน์  ศิริอินทร์
3. นายนิพนธ์  ชื่นช้อย
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. นายกิตติธัช  วงษ์ไทย
2. นายจิรวัฒน์  เชื่อมชิต
3. นายศุภโชค  จันทร์ดา
4. นายสุทธิภัทร  สามสาหร่าย
5. นายอาณา  ขมประเสริฐ
 
1. นายธรรมรัตน์  ขำคำไพ
2. นายวัทธิกร  เก่งธัญกิจ
3. นายมาโนช  ส่งศรี
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  หอมรื่น
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โทเกตุ
3. เด็กหญิงกุลนีย์  สิงสระน้อย
4. นางสาวขวัญพิชา  วรศรัญญู
5. นางสาวฃญานิษฐ์  ปานแพร
6. นางสาวจารุภา  ชุนใช้
7. เด็กชายจารุวัฒน์  กองแก้ว
8. นางสาวจิตรา  แสงสว่าง
9. นายชลชาติ  พูลนาคู
10. เด็กชายชินวัตร  ประชาตรี
11. นางสาวถิรพร  ทับชม
12. นางสาวธนัชญา  เพ็งเลา
13. เด็กชายธนากร  เรืองฤทธิ์
14. เด็กชายธีรนัย  พุ่มแก้ว
15. นายธีรภัทร  แซ่หลี
16. นางสาวนิภาพร  อินอุ่นเมือง
17. เด็กชายปฐวี  แก้วชัง
18. นายพงศกร  ปลื้มเปี่ยม
19. เด็กหญิงพนิดา  สีสงสาร
20. เด็กหญิงพรนภา  มีโชควรกาญจน์
21. นายพัชรพล  นับหมาย
22. นายภานุสรณ์  คงเสือ
23. เด็กหญิงมยุรา  พุ่มเจริญ
24. นางสาวมานิตา  บุตรี
25. นายยุทธนา  มานุ
26. นางสาววริศา  กลิ่นหอม
27. นายศรัณย์  แก้วชัง
28. นายศวรรณยศ  คล้ายเชย
29. เด็กชายสิทธา  เลิศจนลักษณ์
30. นางสาวสุธิตา  ทะประสพ
31. นายหฤษฎ์  สัญญะวิรี
32. นางสาวอชิรญาณ์  เพิ่มพูน
33. นายอมรเทพ  แข็งขัน
34. เด็กหญิงอริศรา  วงศ์ทองดี
35. เด็กหญิงอริสา  อินทร์โอภาส
36. นายอุ้มบุญ  ทับทิม
37. นางสาวเรณุการ์  คงสุข
38. เด็กหญิงโสภิตา  สืบนุช
39. เด็กหญิงไอรดา  เอี่ยมมั่น
 
1. นายสำราญ  แก้วเกิด
2. นายวีรพล  แย้มทรัพย์
3. นายสุรกิจ  จระดล
4. นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา
5. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
6. นางสาวไอลดา  ขุนณรงค์
7. นางสาวศศิวิมล  อินทรพันธ์
8. นายธีรภัทร์  สุวรรณ์
 
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายเจษฎา  แก้วฉวี
 
1. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายศุภชัย  อินทร
 
1. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กชายวิศวะ  พงษ์พันธ์
 
1. นายสุรกิจ  จระดล
 
568 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. นายศุภกร  บุญเลิศ
 
1. นายยุคล  เกิดสุข
 
569 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายกฤษณ  แดงรุณ
 
1. นายสมบัติ  รุ่งสว่าง
 
570 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.64 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายธนภัทร  พันเปรม
 
1. นางจุฑามาศ  อวิคุณประเสริฐ
 
571 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.64 เงิน 4 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นายหัถชัย  ยี่หว่า
 
1. นายอภิพล  นาคสุข
 
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.31 เงิน 5 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายเดชานนท์  โยธา
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.97 เงิน 6 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นายพงษ์พัฒน์  ประวัตชัย
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.98 เงิน 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. นายวิทวัส  แก่นไร่
 
1. นางสรัญญา  สุทธิสุคนธ์
 
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.32 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. นายฆธาวุฒิ  พุทธา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีพุทธานิสรณ์
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงมัฌชิมา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เปียช่วง
 
1. นางกุลธิดา  เกตุรามฤทธิ์
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.31 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายจิราภา  ทองสง่า
 
1. นายเจนณรงค์  ทิมแสง
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.65 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงวิจิตตรา  จิตต์สนอง
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.98 เงิน 6 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มิเกลี้ยง
 
1. นางสาวอลิสา  กุดาศรี
 
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.32 เงิน 7 โรงเรียนวังตาลวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาพร  จีนคำเริง
 
1. นางสาวนวรัตน์  ตุ้มเปาะ
 
583 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.32 เงิน 8 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชรา  แก่นจ้าย
 
1. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
584 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.99 เงิน 9 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. เด็กหญิงผกามาศ  มะเอียง
 
1. นายยุคล  เกิดสุข
 
585 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.99 เงิน 10 โรงเรียนเทพวิทยา 1. เด็กหญิงอุษา  จันทร์เทวี
 
1. นายณัตพล  โสภา
 
586 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.31 เงิน 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. เด็กหญิงชรินันท์  อุดม
 
1. นางสรัญญา  สุทธิสุคนธ์
 
587 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.98 เงิน 12 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กหญิงนาตาชา  สินเกตุ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.65 เงิน 13 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงอรนุช  บัวกน
 
1. นายสุรกิจ  จระดล
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.32 ทองแดง 14 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรว  นรินทร์
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
 
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวจินดารัตน์  ดวงจันทร์
 
1. นายสมบัติ  รุ่งสว่าง
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. นางสาวลักษณา  แสงสว่าง
 
1. นางสรัญญา  สุทธิสุคนธ์
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวณิชนันท์  ฉายปุริยานนท์
 
1. นางจุฑามาศ  อวิคุณประเสริฐ
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.31 ทอง 4 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวจารวี  แถมเงิน
 
1. นายชาย  ชูเลิศ
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.31 ทอง 5 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวปาลิดา  พรหมชาติ
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.55 เงิน 6 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวสุพรรณษา  ชั้นสกุณี
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 60.31 ทองแดง 7 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจิราเจต  สังฆพันธ์
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตาลวิทยา 1. เด็กชายเงินก้อน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวนวรัตน์  ตุ้มเปาะ
 
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายอนุชิต  คำพุก
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายไพรวัลย์  คำทราช
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายปิยวรรธน์  ปิยอนันตกุลชัย
 
1. นายนิพนธ์  ชื่นช้อย
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ปานม่วง
 
1. นายเจนณรงค์  ทิมแสง
 
602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิญา  โสดสงค์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงชณิดา  ช่วยประเสริฐ
 
1. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงรินรดา  หลอยส่วน
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
 
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ผ่องอินทรี
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงยุภาวดี  คุ้มเบื้อ
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
607 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวปวีณา  ผลอุดม
 
1. นายนิพนธ์  ชื่นช้อย
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวจิลมิกา  เลิศวิไลลักษณ์
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสุดารัตน์  บังวัด
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  หลักกุดเวียน
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
 
612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. เด็กชายณพวิทย์  วงษ์สำราญ
 
1. นางสาวมัชฌิมา  ลี้สมบูรณ์ผล
 
613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. นายชนาธิป  สุขอร่าม
 
1. นายธรรมรัตน์  ขำคำไพ
 
614 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  ช้างเจริญ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
615 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายพุทธมาศ  รักหาญ
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
 
616 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอริสา  แก้วสะอาด
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
 
617 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กิมหวัง
 
1. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
618 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงชญาณ์พิมพ์  จันทร์ฟอง
 
1. นายพัฒนา  ธูปหอม
 
619 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  อุณหะจิรังรักษ์
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
620 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนเทพวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  นาสิงห์
 
1. นายณัตพล  โสภา
 
621 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โกโล่ย
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
 
622 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม    
623 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวันทามารีอา 1. เด็กหญิงอรญา  ศรีวิราช
 
1. นางสาวชนกานต์  อ่วมภมร
 
624 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวเมธาวดี  ศรีบานเย็น
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
625 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. นางสาวยุรดา  ศรีชำนาญ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  แก้วหอมคำ
 
626 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวกิตติ์รวี  สินคีรีรัตน์
 
1. นายนิพนธ์  ชื่นช้อย
 
627 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตต์  ปัญญาชัยกุล
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
 
628 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวณัฐรช  โพเย็น
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
 
629 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวธนัชชา  แก้วมรกฎ
 
1. นายอภิพล  นาคสุข
 
630 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
 
631 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายวันชัย  เรียนจันทร์
 
1. นายศรายุทธ  ศิริเอก
 
632 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. เด็กชายธนากร  เปลาเล
 
1. นางสาวมัชฌิมา  ลี้สมบูรณ์ผล
 
633 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายธีรธร  พลบูรณ์
 
1. นายนิพนธ์  ชื่นช้อย
 
634 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. นายศุภโชค  จันทร์ดา
 
1. นายธรรมรัตน์  ขำคำไพ
 
635 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายกนกพล  วงกนก
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
636 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิชานันท์  ชีนะ
 
1. นายพลวัฒน์  รุจยากรกุล
 
637 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงปาณิศรา  ตันเจริญศิริรัตน์
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
 
638 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงดาวประกาย  บูชาบุตร
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
639 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.81 ทอง 4 โรงเรียนเทพวิทยา 1. เด็กหญิงสิประวีณ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายณัตพล  โสภา
 
640 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.15 ทอง 5 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองปลาด
 
1. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
641 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.49 เงิน 6 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองมอญ
 
1. นายศรายุทธ  ศิริเอก
 
642 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.98 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  โยธารักษ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
643 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวณัฐรช  โพเย็น
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
 
644 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวณัชชา  อินทรนิกูล
 
1. นายชาย  ชูเลิศ
 
645 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวจิลมิกา  เลิศวิไลลักษณ์
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
646 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.14 ทอง 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวสโรชา  กลิ่นหอมหวล
 
1. นายนิพนธ์  ชื่นช้อย
 
647 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.81 ทอง 5 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ไม้เขียว
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
 
648 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.49 ทอง 6 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. นางสาวธนภัทร  ทรงพลนภจร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
649 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.31 เงิน 7 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวณัฐกานต์  ปิ่นแก้ว
 
1. นายอภิพล  นาคสุข
 
650 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสุวนันท์  เต็งสาย
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
651 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. นางสาวยุพารัตน์  ลิมาคม
 
1. นางสรัญญา  สุทธิสุคนธ์
 
652 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  กระแสโสม
2. เด็กหญิงณัฐชา  ช่วยชูเชิด
3. เด็กชายปฏิพล  สุขสา
4. เด็กชายภูวเดช  ดอกกลอย
5. เด็กหญิงมนธิสา  กาญจนฉายา
6. เด็กหญิงมัลลิกา  สุขประเสริฐ
7. เด็กหญิงลภัสรดา  จิตรานนท์
8. เด็กชายสิทธิพันธ์  รามัญ
9. เด็กชายสุทธิพจน์  ม่วงเจริญ
10. เด็กชายอภิชัย  วันนิยม
11. เด็กหญิงอุไรพร  แดงสี
12. เด็กชายิปิยภัทร  ผ่องใส
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
2. นายพัฒนา  ธูปหอม
3. นางสาวสุธีรา  เตี้ยมเครือ
4. นางสาวพิทยาภรณ์  เห็นวิสุทธิ์
 
653 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฮกเฮง 1. นายชนะพล  ตันอริยะมีศิริกุล
2. นายณัฐสิทธิ์  จันทา
3. เด็กชายธนชาติ  มณีน้อย
4. นายนนทวัฒน์  วดีศิริศักดิ์
5. นายปิยะนันท์  ส่องพราย
6. เด็กชายปีเตอร์  เอ็ม ปา ปา
7. นายผดุงเกียรติ  โกมาก
8. นายภราดร  น้อยยืนยงค์
9. เด็กชายภัทรพล  สายสุด
10. นายวิทวัส  รัตนธรรม
11. เด็กชายศุภวิชญ์  แซ่หว่อง
12. นายสุรินทร์  มีเหมือน
 
1. นายเมธัส  เพิ่มฉิม
2. นายเทมส์นที  ขันคำ
3. นายพิศาล  ทองปัสโน
4. นายภูรี  ศรวิไล
 
654 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดาศรี
2. เด็กชายกิตติพันธุ์  ศรีประทุม
3. เด็กชายชัชพล  พิมพ์เพชร
4. เด็กชายชินภาค  โสภา
5. เด็กชายธีรเทพ  ประสพสุข
6. เด็กชายพีรภาส  ศรีโสภณ
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญประเสริฐ
8. เด็กชายภูริพัฒน์  พ่วงแพ
9. เด็กหญิงศิริลักณ์  ศิริเรือง
10. เด็กชายศุภกร  ขาวจุ้ย
11. เด็กชายอนุวัฒน์  มีทรัพย์มั่น
 
1. นายพลวัฒน์  รุจยากรกุล
2. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
3. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
4. นายจรัญ  สุขเสรี
 
655 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. นายกิจจา  ฟักแก้ว
2. นายคุณานนต์  เอี่ยมชาญบรรจง
3. นายจิรัฏฐ์  เทียมจรัส
4. นายชโยดม   เชยชม
5. นายธนชาติ  แซ่จึง
6. นายบุณยกร  ปัญญาสวรรค์
7. นายพรชัย  ตระกูลโอสถ
8. นายมิ่งแมน  สว่างเนตร
9. นายศุภวุฒิ  สหสัจจญาณ
10. นายเทวะทินณ์  ใยคง
11. นายเทวิน  จันทร์แจ่มดารา
12. นายเอกรัตน์  ศรีราจันทร์
 
1. นายธรรมรัตน์  ขำคำไพ
2. นายมาโนช  ส่งศรี
3. นายวิชัย  อรตัน
4. นายวัทธิกร  เก่งธัญกิจ
 
656 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  รุ่งเรือง
2. เด็กชายนัฐพงศ์  สลาม
3. เด็กชายปฏิภาณ  กุนา
4. เด็กชายปิยะวัตร  รุ่งทอง
5. เด็กชายวันชัย  พลายบัว
6. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีราจันทร์
7. เด็กหญิงเอื้อมดาว  เอี่ยมทรัพย์
8. เด็กชายโสภิดา  ฮกยินดี
 
1. นางสาวรพีพร  ร่มรื่น
2. นางสาวพรสุรีย์  ทรัพย์แจ่ม
 
657 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงธิดา  รุจิพรพงศ์
2. เด็กชายพัชรพฤกษ์  วัฒนา
3. เด็กหญิงลักขณา  บุญประเสริฐโพธิ์
4. เด็กหญิงวลีพร  วงศ์รัตน
5. เด็กชายวัชรากร  พรมดำ
6. เด็กหญิงสุชาดา  ผิวผลาผล
7. นายสุธิวัส  เรืองเทศ
8. เด็กชายโยธิน  แดงประสิทธิพร
 
1. นางสาวนริศรัตน์  อินพันทัง
2. นายสุธิพงค์  แท่นนิล
3. นางสาวสุรีย์  เจริญทรัพย์
 
658 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายมนต์เทียน  สว่างศรี
2. นางสาวศศิประภา  ทาเกตุ
3. นางสาวศิรประภา  ขุนเณร
4. นายสราวุธ  เอี่ยมสมบูรณ์
5. นางสาวสานฝัน  พรมบาล
6. นางสาวสาวิตรี  รอดแจ้ง
7. นายอนุชัย  เฮงสงวน
8. นายอภิรักษ์  แสงทอง
 
1. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
2. นางสาวกุลณสร  ขุนวัฒนา
3. นางสาวณัฐกานต์  มะม่วงชุม
 
659 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวชลธิชา  แก้วชัง
2. นางสาวรพีพรรณ  มั่นแร่
3. นางสาวศศิประภา  ทาเกตุ
4. นางสาวศิรประภา  ขุนเณร
5. นางสาวสานฝัน  พรมบาล
6. นางสาวสาวิตรี  รอดแจ้ง
 
1. นายสำราญ  แก้วเกิด
2. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
3. นางสาวกุลณสร  ขุนวัฒนา
4. นางสาวณัฐกานต์  มะม่วงชุม
 
660 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวชมพูพรรณ   จันทวี
2. นายตุลธร  จิตสุภาพ
3. นายพงศธร  คล่องแคล่ว
4. นางสาววจี  ทรงแสง
5. นางสาววนัทฎา  ชูเลิศ
6. นางสาววาสนา  วงศ์วาล
 
1. นางสาวพรสุรีย์  ทรัพย์แจ่ม
2. นางสาวรพีพร  ร่มรื่น
 
661 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   บัวพึ่ง
2. เด็กหญิงกัญจนพร   หนูนัน
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ศรีสุข
4. เด็กหญิงนิตยา   ม่วงพารา
5. เด็กหญิงนิลเนตร   น้อยมี
6. เด็กหญิงสุธิตา   เพ็ชรนิล
7. เด็กหญิงอภิชญา   สามพันพ่วง
8. เด็กหญิงอภิชญาภา   งอกโพธิ์
 
1. นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ์
2. นางเรียงสา  ทองสมนึก
3. นางสาวพิชามญชุ์  สุขสว่าง
4. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
662 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงกชกร  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ลิ่มมั่น
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุณหะ
4. เด็กหญิงญาณิศา  จิตภูธโรจน์
5. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่เตียว
 
1. นางสาวนริศรัตน์  อินพันทัง
2. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
3. นางสาวพลอยกานต์  ลำดวล
4. นางสาววรุณรัตน์  เกิดแย้ม
 
663 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวณัฐกมล  อินทแสน
2. นางสาวธนัชพร  ชัชวาลย์
3. นางสาวนัทธกุล  ประทุมเมธา
4. นางสาวปารมี  ประชาชน
5. นางสาวอัจจิมา  ผิวอ่อน
 
1. นางปฏิมา  ชนินทร์เศรษฐ์
 
664 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุชา  ทองร้อยยศ
2. เด็กหญิงชานิตา  ชัยวงศ์
3. เด็กหญิงชุติมา  เวียงชัย
4. เด็กหญิงญาณิสพี  สุขศรี
5. เด็กหญิงธนกาญจน์  สิมมาเลาเต่า
6. เด็กหญิงภัทรพร  บุญติ๋น
7. เด็กหญิงวัลวลี  แก้วกังวาล
8. เด็กหญิงศศิกานต์  จ้อยอ้าย
9. เด็กหญิงสุคนธ์ธา  พุทจิระ
10. เด็กหญิงอัญชลีนาฏ  เข็มทอง
11. เด็กหญิงอาทิตญา  นริน
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
2. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
 
665 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กชายนราธิป  ถากระโทก
2. นายพันธ์ยศ  เพียรเมธศิริ
3. นายพูลลาภ  ทาเกตุ
4. นายศุภกร  ลีวัฒนาถาวรชัย
5. นายเทพประทาน  สมรสมนตรี
 
1. นางสาวจิรภา  ผาตินาวิน
2. นางสาวนริศรัตน์  อินพันทัง
 
666 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 62.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทำดี
2. เด็กชายธนพล  กลิ่นบุญรัตน์
3. เด็กชายสมหมาย  เซี่ยงหวอง
4. เด็กชายอดิเทพ  ม่วงไข่
5. เด็กชายอัครินทร์  กล่อมขุนทด
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
2. นายวีระศักดิ์  สีมาคำ
 
667 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  คงคาหลวง
 
1. นางเพ็ญนภา  ธีรทองดี
 
668 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวธิดา  
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  มั่นใจ
 
669 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุนทรสารทูล  สุนทรสารทูล
 
1. นางสาวนันทิยา  ลักษิตานนท์
 
670 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายภัคพล  ศรีกุญชร
 
1. นางสุพัตรา  พุ่มบุญทริก
 
671 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงดุสิตา  โปรยสุรินทร์
 
1. นางภิตติมาตุ์  บุญถนอม
 
672 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. นายวิศรุต  ทันจิตต์
 
1. นายประสิทธิ์  สรรสม
 
673 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงกฤติพร  เทพา
2. เด็กหญิงกาญจนากร  เมฆอภัย
3. เด็กหญิงธนิยา  กิจรุ่งพิพัฒน์
4. เด็กหญิงนีน่า  ราษฎร์รังสรรค์
5. เด็กหญิงภัทรภรณ์  กอเจริญ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ธีรทองดี
2. นางสาววรัญญา  อุดมกุศลศรี
 
674 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องพรานวิทยา 1. นายคมกฤช  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวชาลินี  วิจิตรานนท์
3. นายลิขิต  หมื่นแผลง
4. นางสาวสุพรรษา  มากระจัน
5. นางสาวเต็มศิริ  ก้อนทิพย์
 
1. นางสาวเพ็ญแข  โพธิ์ชื่น
2. นายจิรายุส  ยอดอาจ
 
675 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายทิวทัศน์  กกฝ้าย
2. เด็กหญิงปณิตา  บุญล้อม
 
1. นางสาวพิฐชญาณ์  เลิศฤทธิ์ภูวสิน
 
676 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  ปานรักษ์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  สาดมะเริง
 
1. นายสกล  จันทร์เกตุ
2. นางวิภาดา  สวัสดิวิชัย
 
677 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฮกเฮง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  กิจสมฝัน
2. เด็กชายวรฤทธิ์  โพธิ์นาคเงิน
 
1. นางสาวแสงอรุณ  โพธิสาน
2. นางสาวบงกช  นัยนา
 
678 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.1 เงิน 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาววรรณรัตน์  แซ่โก
2. เด็กหญิงอรวรรณ  อินธนู
 
1. นางสาวนิสาชล  โปรยสุรินทร์
 
679 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 5 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เครือสงค์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอื้อบุญมีสิริ
 
1. นายนริศศร  นันทวิสุทธิ์
 
680 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 60.75 ทองแดง 6 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ขุยหลง
2. เด็กหญิงณิชกานต์  เยาวบุตร
 
1. นางสาวศิริกูล  มีพิมพ์
 
681 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวันทามารีอา 1. เด็กหญิงฐิติยา  ตั้งสายัณห์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จีนโก๊ว
 
1. นางสาวอริสรา  สวัสดีนาม
 
682 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวหทัยกาญจน์  แสงสีเขียว
2. นางสาวอริสา  ศิริไทย
 
1. นางสาวศิริพร  ภูบาล
 
683 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 71.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวธัญหทัย   ดำเนินคุณากร
2. นางสาววิภารัตน์  แก้วคำรอด
 
1. นางสาวสุพัตรา  โกมลมุสิก
2. MissLi  Ying
 
684 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 63.9 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวจิตติมา  เที่ยงลิ้ม
2. นางสาวอริสา  สุลีราวิ
 
1. นางสาวณัฐปวีณ์  เปียถนอม
 
685 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 62.25 ทองแดง 4 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีทา
2. นายสันติสุข  จังพานิช
 
1. นางสาวศิริกูล  มีพิมพ์
 
686 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 57.2 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาววิภวา  พึ่งวร
2. นางสาวหัตถภรณ์  พุ่มนิล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา
2. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
 
687 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 6 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวรุจิรดา  รุผักชี
2. นางสาววาสนา  วงศ์แสน
 
1. นางสาวกัณต์กนิษฐ์  เรืองยินดี
2. นางสาวกฤษณี  นานคงแนบ
 
688 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 43.375 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวรณิดา  ลีลาเลิศ
2. นางสาวศิริเกตุ  เหมือนประสาตร์
 
1. นางสาวพิชชาภา  โตสกุล
2. นางสาวอุษณีย์  อภิพาณิชย์กุล
 
689 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 38.9 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวฑาริกา  ด้วงเดช
2. นายตะวัน  แดงกลับ
 
1. นายวัชรินทร์  กำพุธ
 
690 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  สรรค์เชื้อไพบูลย์
 
1. นางสาวสุภาพร  เกษตรลักษมี
 
691 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวนัสสินัน  บุญณรงค์
2. นายโชคชัย  พวงระย้า
 
1. นางศรีนภา  พระเดโช
 
692 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวณัชชา   จวนแจ้ง
 
1. นางสาวสุพัตรา  โกมลมุสิก
 
693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวเกล้ากนก  วงทองเหลือ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  กมลพัฒนานันท์
 
694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวประทุมทิพย์  พุ่มนาค
 
1. นางสาวศิริพร  ภูบาล
 
695 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวอุษา  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวกัณต์กนิษฐ์  เรืองยินดี
 
696 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 24.4 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายอนุพล  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวชลิตา  โพธิ์เตียน
 
697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวพัชราพร  บัวทอง
 
1. นางสาวสุภาพร  เกษตรลักษมี
 
698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจุฑารัตน์  สานนท์
2. นางสาวดลญา  พงษ์สัมพันธ์
3. นางสาวพรนภา  สิงห์จำนงค์
4. นางสาวศันศนีย์  แก้วศรีโพธิ์
5. นางสาวอัญธิกา  แพงคำ
 
1. นางสาวศิริพร  ภูบาล
 
699 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวทิวาภรณ์  เที่ยงธรรม
2. นางสาววรรณวิสา  อ่วมทับ
3. นางสาวสไตไทย  ตา
4. นายอมรเทพ  แข็งขัน
5. นางสาวแสดงไทย  ตา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา
2. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
 
700 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวกุลธิดา  อินทศร
2. นางสาวจิรนันท์  วิงวอน
3. นางสาวณิชกานต์   ชื่นเอี่ยม
4. นางสาวนภาพร   ประทุมจันดี
5. นางสาวแสงเทียน   สมถนอม
 
1. นางสาวสุพัตรา  โกมลมุสิก
2. MissLi  Ying
 
701 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.6 เงิน 4 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวนัยนา  นิ่มอนงค์
2. นางสาวภัทรวดี  ชาญถิ่นดง
3. นายศรัณย์  บุญนิยม
4. นางสาวสิริมา  แก้วนุ่ม
5. นางสาวเมฐญา  สันทัดพร้อม
 
1. นางสาวศิริกูล  มีพิมพ์
 
702 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวกมลวรรณ  แว่นแก้ว
2. นางสาวนภัสวรรณ  นนทารี
3. นางสาวศิริวรรณ  สิงห์สถิตย์
4. นางสาวสุทิดา  บุญอ่อน
5. นางสาวอภิสรา  เลาหบุตร
 
1. นายวัชรินทร์  กำพุธ
 
703 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67.75 ทองแดง 6 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  พุฒติ
2. นางสาวทิพยดา  ทรงบุญรอด
3. นางสาวปาริชาติ  เปี๊ยะภิรมย์
4. นางสาวมารวี  วงษ์ทอง
5. นายอุเทน  แป้นแก้ว
 
1. นางสาวกัณต์กนิษฐ์  เรืองยินดี
2. นางสาวกฤษณี  นานคงแนบ
 
704 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวชมพูนุช  ผลอุดม
2. นายนนทกร  อินเหี้ยน
3. นางสาวพิมลพรรณ  พูสี
4. นางสาวพิยดา  ศิรินาวรรณ
5. นางสาววรรณษา  มั่นมุ่งยนต์
 
1. นางเสริมสุข  จ้อยทองมูล
 
705 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายกรกิจ  สชีวผาสุก
2. นางสาวสุจารี  ผึ้งชัง
3. นางสาวสุณิสา  เย็นสรง
4. นางสาวสโรชินี  กลิ่นหอมหวล
5. นางสาวหทัยกานต์  อภิรมย์
 
1. นางศรีนภา  พระเดโช
 
706 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวณิฐชานันท์  เอกสิริวุฒิกุล
2. นางสาวพรจรัส  มีล้อม
 
1. นางสาวกัณต์กนิษฐ์  เรืองยินดี
2. นางสาวกฤษณี  นานคงแนบ
 
707 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวขันตยาภรณ์   ตรีตรุยานนท์
2. นางสาวเกศินี   ทัศน์ทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  โกมลมุสิก
2. MissLi  Ying
 
708 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายปิยพนธ์  ศรีเผือก
2. นางสาวศศิกานต์  เลิศเจริญ
 
1. นางสาวอรธีรา  สุวรรณประเสริฐ
 
709 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 47.6 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายฟลุ๊ค  โชติชีวิน
2. นางสาวสุภัชชา  แฟสันเทียะ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์สะอาด
 
710 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 65.99 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวพรรษมน  สีจันทะ
2. นางสาวหฤทัย  เทียมม่วง
 
1. นางศรีนภา  พระเดโช
 
711 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพิชชาภา  สุขประสิทธิ์
2. เด็กหญิงรติมา  พวงทอง
 
1. นางนงค์นุช  ถีระศิลป์
2. นางสาวโสวภา  ทองบุตร
 
712 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายธนเดช  บุญเครอะ
 
1. นางนงค์นุช  ถีระศิลป์
 
713 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายฐานันดร  จันทร์ศรีธา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ฉิมสุวรรณ
3. เด็กชายธเนศ  บัวผัน
4. เด็กชายประพันธ์  อินทร์คง
5. เด็กชายมนัส  -
6. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ทรัพย์อินทร์
7. เด็กชายวรเมธ  คานงาม
8. เด็กชายศุภวิชญ์  เซี่ยงใช่
 
1. นายวัชระ  อรุณสิงครัตน์
 
714 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  อินแก้ว
2. นางสาวมาริกา  วังมะนาว
3. นางสาววันเพ็ญ  หุ่นเครือ
4. นางสาววิกานดา  เชาว์เฉียบ
5. นางสาวสุภาพร  พูลศรี
6. นางสาวเมธินี  ชาญปรีชา
 
1. นายสุรศักดิ์  ทิวากร
 
715 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายจักรกฤษ  บุญเกิด
2. นางสาวจิตตรา  ชัยเภรีมงคล
3. นายทศพล  แก้วสน
4. นางสาวทิฆัมพร  งามชม
5. นางสาวธนภรณ์  ธำรงโชติ
6. นางสาวนพรัตน์  สมถวิล
7. นายพชร  หาดเพ็ชร์ศุข
8. นางสาวรัฐฐากร  นัยนันท์
9. นายสาโรช  ใจดีเฉย
10. นายอดิศักดิ์  บุญท้วม
 
1. นายกฤษณ์  ภูริเทเวศร์
2. นางสริตา  พรชัย
3. นายสุทธิพงศ์  คงพราหมณ์
 
716 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวกรพินธุ์  ดวงจันทร์
2. นายกิติพร  ยิ้มสดใส
3. นายณัฐวัฒน์  หมอนวด
4. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์เย็น
5. นางสาวนพรัตน์  นากปาน
6. นางสาวประณยา  สนใจ
7. นายภานุพงศ์  สุดใจดี
8. นางสาววรรณนิดา  หงษ์สนิท
9. นางสาวสุวรรณ  แซ่จง
10. นางสาวอภิญญา  พุทธา
 
1. นางนริสา  ประจวบวัน
2. นางสาวสอิ้ง  ผกาแก้ว
3. นางสาวอนุสรณ์  อออุ่นดี
 
717 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกมลชนก  พุฒชฎา
2. เด็กชายณัฐภัทร  อินทร์หัวย่าน
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ทับจันทร์
4. เด็กหญิงมาลาตี  เชาว์ฉลาด
5. เด็กชายเนติวิทย์  จันทร์ย้อย
 
1. นางสาวธนวรรณ  บุตมะ
2. นางสาวสินีนาฎ  กอบกำ
 
718 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมหนู
2. นางสาวกิตติยา  ตันเจริญ
3. นางสาวณัฐนันท์  แดงหยวก
4. นางสาวสราลีย์  อรินธนสาร
5. นายสุทธิพงศ์  เกตุเจริญ
 
1. นางนริสา  ประจวบวัน
2. นางสาวสอิ้ง  ผกาแก้ว
 
719 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจุฑามณี  วงศ์สิงห์
2. นางสาวธนพร  กำแพงแก้ว
3. นางสาวพิมรษา  สระศรี
4. นางสาววิภาวีร์  พัฒนราช
5. นางสาววิไรวรรณ  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวธนวรรณ  บุตมะ
2. นางสาวสินีนาฎ  กอบกำ
 
720 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โภคา
2. เด็กหญิงบาลีวัลย์  แสงเรืองนาค
3. เด็กหญิงสิริธันยา  สมนาม
 
1. นางมนัสยา  นภาผ่อง
2. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
721 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงธารชนก  คุ้มแก้ว
2. เด็กชายวีรพงศ์  รอดผล
3. เด็กหญิงเปรมพร  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
2. นางสาววัฒนาวดี  สิงห์แก้ว
 
722 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงญาณิดา  จิตภูธโรจน์
2. เด็กหญิงวนิดา  ขันทะหงษ์
3. เด็กหญิงวิชิดา  ธีรทองดี
 
1. ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ
2. นางสาวศรีจันทร์  แดงประสิทธิพร
 
723 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75.5 เงิน 4 โรงเรียนเทพวิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร  เถื่อนคุ้ม
2. เด็กหญิงนวพร  ใพรวรรณ์
3. เด็กหญิงปรินาภา  แปดนาวา
 
1. นางศิริเพ็ญ  นันทสกุลการ
 
724 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73.66 เงิน 5 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงจิรภัทร   จันทรุคานนท์
2. เด็กหญิงธาวินี   ดอนจำลอง
3. เด็กหญิงพรรณกาญจท์   แก้วมรกฎ
 
1. นางสาวณัฐธัลยา   หวิงปัด
2. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
725 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกาญจน์ธณา  นิโกรธา
2. เด็กชายธนพล  คำที
3. เด็กชายสัญชัย  จันทร์ย้อย
 
1. นางสุนีรัตน์  พ่วงเกิด
 
726 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.16 เงิน 7 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนภัทร์  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงศลิษา  ประจิตร
3. เด็กหญิงเพชรน้ำบุศ  สีหา
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส
2. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
727 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 57.33 เข้าร่วม 8 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  ป๊อกตั้ง
2. เด็กหญิงสุชาดา  อินทรทรง
3. เด็กหญิงเกศินี  คอนเมฆ
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
2. นางกันยารัตน์  เจริญสุข
 
728 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 55.33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  สุขสว่าง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เอี้ยวสุวรรณ
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  พลายงาม
 
1. นางสาวกตวรรณ  วัฒนะพานิช
2. นางสาวสุนีย์  อนันตศิริ
 
729 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาววิไลลักษณ์  อุ่มเอิบ
2. นางสาวเกตสิรี  ปินเปี้ย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ผิวขาว
 
1. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
2. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
730 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวทนิษฐา  เผือกหนู
2. นางสาวธมลวรรณ  บุญนิยม
3. นางสาวสโรชา  ทัพภูธร
 
1. นางสาวสุนีรัตน์  พ่วงเกิด
 
731 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวจีราภา   จันทร์ทอง
2. นางสาวชัชญ์ชิญา   สิริธนาสุภรัตน์
3. นางสาวธนาภรณ์   ตั้งตรงเป้า
 
1. นางสาวณัฐธัลยา   หวิงปัด
2. นางสาวศิรินทร์   พานเพชร
 
732 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวชนากานต์  นวลพุ่ม
2. นางสาวนิศากร  สวนจันทร์
3. นางสาวมัลลิกา  นาครินทร์
 
1. ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ
2. นางสาวศรีจันทร์  แดงประสิทธิพร
 
733 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73.4 เงิน 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจันทร์ติมา  สินอ่วม
2. นางสาวบัณฑิตา  สุขกรม
3. นางสาวภัณธิรา  หอมกลิ่น
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส
2. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
734 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. นางสาวธิชา  คุณนาม
2. นายรัชชานนท์  ธรรมลังกา
3. นางสาวไอรดา  ลบรอด
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
2. นายกำพล  เสลานนท์
 
735 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวณัฐลิกา  มั่นคง
2. นางสาวภัทรภร  โพธิ์ศรีทอง
3. นางสาวเสาวรรณ  แห่งนภา
 
1. นางจริยา  น้อยโสภา
2. นางสมคิด  จ้อยสำเภา
 
736 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 8 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวกรัณฑรัตน์  ชูเลิศ
2. นางสาวกัญธิษชา  ศรีขันธ์
3. นางสาวศิรีธร  ฉิ่งแก้ว
 
1. นางสาววัฒนาวดี  สิงห์แก้ว
2. นางสาวสิริพร  อดุลยฉัตร
 
737 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวกิตติมา  ทองดอนน้อย
2. เด็กหญิงปณิตา  พัดหนองโพธิ์
3. นางสาวอาทิตติยา  สมลา
 
1. นางพัชรินทร์  โรจนวิทย์
2. นางสาวกฤษณี  นานคงแนบ
 
738 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทรัพย์สุข
2. เด็กหญิงภัสสร  เจริญสุข
3. เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนวิชัย
 
1. นางสาวพลอยกานต์  ลำดวล
2. นางสาวลลิตา  กิจชนม์
 
739 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวกวิสรา  นันตาฤทธิ์
2. นางสาวสินีนาถ  เย็นทะทา
3. นายอาทิตย์  ตุ่มทอง
 
1. นางสาวสาวิตรี  โชดก
 
740 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  มุ่งเคลือ
2. นางสาวรศินา  ปีสิงห์
3. นางสาวสริตา  เรืองจินดา
 
1. นางพัชรินทร์  โรจนวิทย์
2. นางสาวกัณต์กนิษฐ์  เรืองยินดี
 
741 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวณัฐนิชา  แซ่เตียว
2. นางสาวศิขรินทร์  เหลาทำ
3. นางสาวสาวิตรี  ต๋องเรียน
 
1. นางสาวพลอยกานต์  ลำดวล
2. นางสาวลลิตา  กิจชนม์
 
742 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงนฤภัทร  บัวเบา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ธนพรโพธา
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
 
743 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายนันทวุฒิ  นิลสวิท
2. นางสาวศศิประภา  พลเยี่ยม
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
744 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงญาดาวดี  กุลศักดิ์
2. เด็กหญิงปริชาติ  สุวรรณ์
 
1. นางวราภรณ์  วิมลประเสริฐ
2. นางสาวลลิตา  กิจชนม์
 
745 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  แสนเทศ
2. เด็กหญิงธิติสุดา  วงศ์วิเศษศักดิ์
 
1. นายนราวุฒิ  ฟักอ่อน
2. นางณัฐปภัสร์  กุลชะ
 
746 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญเกตุ
2. เด็กหญิงศิวมินทร์  จรบำรุง
 
1. นางอุษา  กองจินดา
2. นางสาวจันทิรา  นาสวนลาวัลย์
 
747 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. เด็กชายเดินนำ  อุ่นศิริ
2. เด็กชายโยนาธาน  ไมเออร์
 
1. นางสาวบำรุง  แจ้งจิตร
2. นางสาวพรรณทิพา  ตริบุญฑริก
 
748 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษฎา  กลัดกลีบ
2. เด็กชายอภิรัตน์  เทืองน้อย
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  บุญครอง
 
749 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. เด็กชายทิเบต  เลิศอำนวยอนันต์
2. เด็กชายไททัศน์  ทองคำ
 
1. นางรัตนา   ทองดี
2. นายวรวัฒน์  วัชรศักดิ์ไพศาล
 
750 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กชายคเนศวร  ศักดิ์ดำเนิน
2. เด็กชายธนวัตน์  ทองสิน
 
1. นางสาวศิริอร  บุญมา
2. นางสาวสุพิชชา   ตันติธีระศักดิ์
 
751 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นายภราดร  คำตา
2. นายสุรชา   อ่อนศรี
 
1. นายสุพร  ศิริปี
 
752 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงวิภาพร  ทาบุญมา
2. เด็กหญิงเสาวคนธ์  ทองแดง
 
1. นายองอาจ  วิจิตรวรกาญจน์
2. นางสาวสุภัสสรณ์  จิณญภัทรพงศ์
 
753 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายกิตตินันท์  พันศรี
2. เด็กหญิงเนตรนภา  บริบูรณ์
 
1. นางสาวสุรีพร  แก้วพันนัย
2. นางสาวอินทิรา  ศิลปศร
 
754 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายอัศวิน  พงษ์จำปา
2. เด็กชายเด็กหญิงฐานิดา  ศาลา
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
755 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนเทพวิทยา 1. เด็กชายณัตพล  พรหมศร
2. เด็กชายศุภลักษณ์  น้ำใจตรง
 
1. นางสาวณภัทร  ศิริประสพ
 
756 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายชัยพร  ดาราเมือง
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ชั้วเอ้
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง
 
757 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. นางสาวนิศิยา  จังพานิช
2. นายรัสสวรรษ  กรุดสุข
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง
 
758 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช่องพรานวิทยา 1. นายพิสิฐ  มะลิพุ่ม
2. นายอุกฤษฎ์  เกษมคุณ
 
1. นายฉัตรชัย  สามขำนิล
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  จันหนู
 
759 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวรัญชนา  วงษ์ทอง
2. นางสาวสุณิษา  ปิงมูลทา
 
1. นายอดิศร  ภัคชลินท์
2. นางสาวธนพร  คุ้มพ่วงมี
 
760 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. นายชนาธิป  สนลอย
2. นายศุภกร   แซ่เฮง
 
1. นางรัตนา   ทองดี
2. นายองอาจ  พวงชุ่มชื่น
 
761 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายภควัต  ลิมปภานนท์
2. นายสราวุธ  กาญจนประพันธ์
 
1. นางสาวศิริอร  บุญมา
2. นางสาวสุพิชชา   ตันติธีระศักดิ์
 
762 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายธัญเทพ  ทิมอรรถ
2. นายสิทธิพร  บุญแก้ว
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
 
763 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวจุฑามาศ  เกิดกันชีพ
2. นางสาวสริตา  โสภากุลวิจิตรา
 
1. นายวัชรินทร์  สุวดินทร์กูร
 
764 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวสุจิวรรณ  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวสุนิสา  จันทร์บาง
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
765 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. นายธีรภัทร  พรมสะอาด
2. นายอภิเดช  นาคละออ
 
1. นายกอบศักดิ์  จิระชีวะนันท์
 
766 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นายธนุเดช  นันท์สังข์
2. นายธีระ  วะราศิลป์
 
1. นายสุพร  ศิริปี
 
767 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงพรนภา  มหาวันชัย
2. เด็กชายรัฐธิพงษ์   สกุลจีน
 
1. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
768 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. เด็กชายปฏิภาณ  เกตุผดุง
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ทัศนานุตริยกุล
 
1. นางสาวพรรณทิพา  ตริบุญฑริก
2. นายวรวัฒน์  วัชรศักดิ์ไพศาล
 
769 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กชายประพันธ์พัฒน์  ชูจิตร
2. เด็กชายไชยพศ  อิ่มอ่วม
 
1. นางสุวรรณา  จิตต์ปลื้ม
2. ว่าที่ร้อยตรีภูวดล  ปิ่นทกูล
 
770 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายตุลยเทพ  เทพโยธิน
2. เด็กชายภูริภัทร  ปาลพันธ์
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
771 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กชายจักรวาล  สิทธิประเสริฐ
2. เด็กชายนันทพงศ์  กิจจึงเจริญ
 
1. นายวรุฒ  รุ่งเรืองวัฒนโชติ
2. นายเสฎฐวุฒิ  แสนศรศรี
 
772 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายชานนท์  ปาณรงค์
2. นายเจษฎา  จังพานิช
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
 
773 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวชนกนันท์  ณ วังขนาย
2. นางสาวเพ็ญแข  ทิวากร
 
1. นายวัชรินทร์  สุวดินทร์กูร
 
774 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นายภิญโญ  ศรีทองสุข
2. นายวัชรพล  รสใจ
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
775 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวนิศารัตน์  เจริญจิตร
2. นางสาวพิชญานิน  นิสภา
 
1. นางสาวศิริอร  บุญมา
2. นางสาวสุพิชชา   ตันติธีระศักดิ์
 
776 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. นายพงษ์ณรินทร์  มาปิยะพันธ์
2. นายเกื้อกูล  รัตนา
 
1. นางสาวบำรุง  แจ้งจิตร
2. นายองอาจ  พวงชุ่มชื่น
 
777 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เงางาม
2. เด็กชายธวัชชัย  สนธิ
 
1. นางอุษา  กองจินดา
2. นางสาวจันทิรา  นาสวนลาวัลย์
 
778 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงภาวิดา  จันทร์ศิริ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  อินทรสุวรรณ์
 
1. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา
2. นางสาวสุรีพร  แก้วพันนัย
 
779 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์เทียมจันทร์
2. เด็กชายปฏิภาณ  พัสตรเภที
 
1. นายเสฎฐวุฒิ  แสนศรศรี
2. นายวรุฒ  รุ่งเรืองวัฒนโชติ
 
780 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ผลมงคลวัฒน์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  รูปโฉม
 
1. นางอมรรัตน์  ทิมจิตร
2. นางสาวจีรนันท์  หาญกิจ
 
781 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนเทพวิทยา 1. เด็กหญิงนิธินาฏ  คุ้มภัย
2. เด็กหญิงศิรประภา  เตี่ยงเกตุ
 
1. นางสาวณภัทร  ศิริประสพ
 
782 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนวันทามารีอา 1. เด็กหญิงธนวันต์  นิโรจน์ศิลปชัย
2. เด็กหญิงวริศรา  ทองคำ
 
1. นายระพีพัฒน์  นิลโสพันธ์
2. นายปัญญาพล  ย่งกรับ
 
783 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วราสินธุ์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  มั่นคง
 
1. นายสุพร  ศิริปี
 
784 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. เด็กชายจิรศักดิ์  มลแว่น
2. เด็กชายภูริต  ศุกระศร
 
1. นางสาวปัทมาวรรณ  เกิดแก้ว
 
785 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีผล
2. เด็กหญิงพรสุดา  ชุนวิเชียร
 
1. นางสาวลลิตา  กิจชนม์
2. นางศิริวรรณ  หงส์ศุภางค์พันธุ์
 
786 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองบุญส่ง
2. เด็กชายภัทรพล  อ้องาม
 
1. นายศักดิ์ชัย  สว่างงาม
2. นางสาวพนิดา  กิจเจริญ
 
787 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายภูริพัฒน์  พรามณี
2. เด็กชายอัครพล  โสดสงค์
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง
 
788 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เณรแก้ว
2. นางสาวณัฐรุจา  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ว่องประเสริฐ
 
789 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กชายพิรัชชัย  สอนใจ
2. เด็กหญิงเกวลิน  อินทฤทธิ์
 
1. นางชูติวรรณ  อุ่มสาตร์
2. นางสาวกุลธิดา  เปล่งปลั่ง
 
790 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. เด็กชายปธานิน  รักษาอินทร์
2. เด็กชายรัชชานนท์  ศุภกาญจนภากร
 
1. นางรัตนา   ทองดี
2. นายองอาจ  พวงชุ่มชื่น
 
791 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวจิราพร  ชูศักดิ์ชัยรัตน์
2. นายธนภัทร  พุทธรักษา
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายชัชวาลย์  ดำเนินกิจชอบ
 
792 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ไวทยสุวรรณ
2. เด็กหญิงวิภัสนันฐ์  เจริญจิตปัญจ์
 
1. นางยอดสร้อย  สุขสาคร
 
793 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กชายณัฐศาสตร์  เพ็ชรภักดีพงษ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  มังคลา
 
1. นายเจษฎา   ปุญญรัตนศรีขจร
2. นางสาวลลิตา  กิจชนม์
 
794 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายวาทิตย์  บุญกลิ่น
2. เด็กชายสราวุธ  เชดฐา
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง
 
795 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นายพลบดี  คำดี
2. เด็กหญิงมุกธิตา  จะตุมาก
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
796 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงพรรณทิภา   นุ้ยสาย
2. เด็กหญิงภัคพิชา  มณีวิลัย
 
1. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
2. นายจงรัก  เมฆพันธ์
 
797 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยกร  ชาชิโย
2. เด็กชายพีรพล  ทองอร่าม
 
1. นางสาวรัชภาวัลย์  ชูนาค
 
798 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายตันติกร  วงษ์ศิลป์
2. เด็กชายนิรัติศัย  สร้างนอก
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง
 
799 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นายจิราวัฒน์  โพธิเหม
2. เด็กชายไชยเชษฐ์  สิริเมฆประสิทธิ์
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
800 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงธิติมน  กรดเครือ
2. เด็กหญิงหทัยชนก  พิมพ์พงษ์
 
1. นางยอดสร้อย  สุขสาคร
 
801 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กชายธาดา  พุทธา
2. เด็กชายสิรวิชญ์  แพงป้อง
 
1. นายวรุฒ  รุ่งเรืองวัฒนโชติ
2. นายเสฎฐวุฒิ  แสนศรศรี
 
802 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. เด็กชายชลชาติ  เพชรกล้า
2. เด็กชายชัยภักดิ์  วงศ์ยศสิริโสภา
 
1. นางสาวบำรุง  แจ้งจิตร
2. นางสาวพรรณทิพา  ตริบุญฑริก
 
803 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงก้องนภา  ศรีเหล็กเพชร
2. เด็กชายธีรพัฒน์  มีดี
 
1. นางรัชฎาพร  คงเปลี่ยน
2. นางจิราภรณ์  จันทร์สว่าง
 
804 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุขดิบ
2. เด็กชายพงศธร  ชินอักษร
 
1. นางดารารัตน์  เพิ่มโสภา
 
805 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวญาณตา  สมาภาคย์
2. นางสาวอรวรรณ  อินทรสุวรรณ์
 
1. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
806 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นายสิรภพ  บุตรจีนทร์
2. นายอภิสิทธิ์  วังมะนาว
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
807 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวกิติยา  ย้อยดี
2. นางสาววรวลัญธ์  บุยวิธวาเจริญ
 
1. นางสาวรัชนก  นันทพรหมมา
 
808 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 4 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวช้อนทอง  ทองชิว
2. นางสาวอาภัสรา  ภิรมย์ไพศาล
 
1. นางรัชฎาพร  คงเปลี่ยน
2. นางสุวรรณา  จิตต์ปลื้ม
 
809 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวภัคกุล   แสงเพชรใส
2. นายสมพงษ์   คนซื่อ
 
1. นายสุธารัตน์   จำปาทิพย์
 
810 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกิ่งแก้ว  ร่มโพรีย์
2. นางสาวณัฐณิชา  เทพโพธา
 
1. นางสาวรัชภาวัลย์  ชูนาค
 
811 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายกิตติพัศ  จินผิว
2. นายดุษฎีเจตน์  ทองดอนน้อย
 
1. นางกฤตยา  บุญเชิดชู
2. นายนนทกร  ชูวงษ์
 
812 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  หมีแรต
2. นางสาวฐิติมา  จันทมาศ
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง
 
813 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายปิ่นพงศ์  พุทธไพบูลย์
2. นายเขมณัฐ  โพธิ์ประสิทธิ์
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
814 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายกิตติศักดิ์  สังฆะรักษ์
2. นางสาววิภาดา  จังโส
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายสามารถ  จิตจรัส
 
815 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายกิตตินันท์  ชาวเกาะ
2. นายจิณณวัตร  พัวอุดมเจริญ
 
1. นางสาวศิริอร  บุญมา
2. นางสาวสุพิชชา   ตันติธีระศักดิ์
 
816 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายกฤษดา  แสงน้อย
2. นายทักษ์ดนัย  ฤกษ์สกุลชัย
 
1. นางดารารัตน์  เพิ่มโสภา
 
817 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวตรีรัตน์  ฟักแก้ว
2. นายศรายุทธ  โพธิ์งาม
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
818 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงนภัสศรณ์  มีแสง
2. เด็กหญิงพุทธิตา  แก้วดี
3. เด็กหญิงอภิชญา  โพธิ
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางเพ็ญนภัส  หีบท่าไม้
 
819 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายปรัชญ์ชนินทร์  สระทอง
2. นายวราณัฐ  สุทธิการณ์
3. นางสาวหทัยพันธุ์  บุญศรีสะอาด
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
 
820 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวขจีวรรณ  จันทร์ศิริ
2. นางสาวพนิตพร  เขมะประสิทธิ์
3. นางสาวหทัยชนก  ปิมศาล
 
1. นางสาวณิชวรรณ  จันอ้น
 
821 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. นายภูผา  เลิศเกษม
2. นายอนาวิล  ฤกษ์ทวีสุข
 
1. นางรัตนา   ทองดี
2. นายวรวัฒน์  วัชรศักดิ์ไพศาล
 
822 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นายทศพร  แจ่มจำรัส
2. นายเจษฎา  บุญมา
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
2. นางมัทรี  แก้ววรรณีสกุล
 
823 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายปฐมพร  ยิ่งอนุรักษ์วงค์
2. นายสรวิชญ์  ศรีพรหม
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ช่อชิต
2. นางสาวลลิตษา  ชัยพร
 
824 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายพงศภัค  บัวคำ
2. นายภนสินธ์  จันทร์เจริญสม
 
1. นายกฤษณะ  แก่นไร่
2. นายตระกาญ  สำเภาอินทร์
 
825 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นายปาณชัย  ทองอุไร
2. นายรณกร  มโนธรรมภัทร
 
1. นายองอาจ  วิจิตรวรกาญจน์
2. นางสาวสุภัสสรณ์  จิณญภัทรพงศ์
 
826 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวกมลชนก  สาลี
2. นางสาวสิรินภรณ์  ศรีโชติ
 
1. นายวัชรินทร์  สุวดินทร์กูร
 
827 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นายจักรกฤษณ์  รุ่งพราน
2. นายภาณุพงศ์  ขันธ์กำเหนิด
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  บุญครอง
 
828 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายมนตรี  แซ่วุ่น
2. นายอนุวัฒน์  การพันทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวดล  ปิ่นทกูล
2. นางจิราภรณ์  จันทร์สว่าง
 
829 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายบุญญะหงษ์  อินทวงศ์
2. นายสิทธิชัย  พุ่มสุข
 
1. นางเพ็ญนภัส  หีบท่าไม้
2. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา
 
830 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวฐิติกาญจน์  หยาดคำ
2. นายวงศกร  ปองตระกูล
 
1. นายสุพร  ศิริปี
 
831 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  อ่วมใจอารีย์
2. นายอำพล  พาวงค์
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง
 
832 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  มหาพงษ์
2. นางสาวณัฐนิชา  นวมดี
 
1. นางสาวปัทมาวรรณ  เกิดแก้ว
 
833 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แก้วบุญทัน
2. นางสาวพิชชาพร  เทียนวิไล
3. นายอนนท์  ปิยพงศ์รัตนกุล
 
1. นายสามารถ  จิตจรัส
2. นายจงรัก  เมฆพันธ์
 
834 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายธนกฤต  คล้ายเครือ
2. นายพรชัย  สุวรรณวิจิตร
3. นายวีรภัทร  มีจิตต์
 
1. นายสามารถ  จิตจรัส
2. นางสาวอินทิรา  ศิลปศร
 
835 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ชานุ
2. นางสาวสิรินุช  เนียมดวง
3. นางสาวแพรพิไล  ทัศศิริ
 
1. นายสามารถ  จิตจรัส
2. นางสาวสุรีพร  แก้วพันนัย
 
836 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวนภสร  สุวรรณหงษ์
2. นางสาวอธิติยา  จำเหล่
3. นางสาวอภิญญา  โพธิ์ศรีเรือง
 
1. นายสามารถ  จิตจรัส
2. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา
 
837 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทร์ชื่น
2. เด็กหญิงประกายทิพย์  มณีอ่อน
3. เด็กชายวรเมธ  แป้นแหลม
 
1. นางศรีรัตน์  วุฒิโช
2. นางสาวลักขณา  บุญจันทร์
 
838 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  เชียงกา
2. เด็กชายเจษฎากร  วงษ์ศรีนาค
3. เด็กชายเบิร์ด  สุขสวัสดิ์
 
1. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
2. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
 
839 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวรัชนีวรรณ  อไพร
2. นางสาววรีพร  คำยวง
3. นายเอกพชร  เหมล้วน
 
1. นางสาวศิญาภัทร  รุ่งตระกูล
2. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
 
840 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงเกศินี  หอมมาก
3. เด็กหญิงแพรวา  รุ่งสว่าง
 
1. นางยินดี  วิสารทะ
 
841 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตนา  ฉายาลักษณ์
2. เด็กหญิงนัทธมน  ริดขะ
3. เด็กหญิงอจิรวดี  ม่วงคำ
 
1. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
2. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
 
842 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  เต๋งจงดี
2. นางสาวสิริรัตน์  พรสุขศิริ
3. นางสาวเปรมวรี  แซ่ใช้
 
1. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
2. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
 
843 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวจรรยา  ตัณฑ์เจริญ
2. นางสาวจารุวรรณ  อินทร์จันทร์
3. นางสาวธัญรัศม์  อุทา
4. นางสาวภูษณิษา  นาคเด่น
5. นางสาวสุปรียา  พลลุน
6. นางสาวอารีญา  คเชณชร
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
2. นายธีรภัทร์  สุวรรณ์
3. นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา
 
844 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวกมล  ดำขำ
2. นางสาวปิยพร   ทรงแตง
3. นางสาววริศรา   กองเมืองปัก
4. นางสาววิชุดา   ปัญญาสวรรค์
5. นางสาวสุชาดา   เย็นเจริญ
6. นายอภิสิทธิ์   ชิ้นฟัก
 
1. นางสาวสมศรี   ตุ่นจิตร
2. นางสาวณภัสสร์   ทรัพยะสุต
 
845 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ชำนาญกิจ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ชัยรัตน์
3. เด็กหญิงอนันต์ธิตา  โพธิ
 
1. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองจิตร์
 
846 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.38 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงปิยมาศ  ยี่ผาสุก
2. เด็กหญิงศิวรินทร์  บัวผึ่ง
3. เด็กชายเทวัญ  ทองมีสิทธิ์
 
1. นางนงนุช  รัตนมุง
2. นางศศพร  อาจสงคราม
 
847 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงศุภนิฎา  โชติชัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขแจ้ง
3. เด็กหญิงสุพรรณนิกา  เติมต่อ
 
1. นางสาวกัญญาณี  ใบเนียม
2. นายประเทือง  ใบเนียม
 
848 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  น้อยมณีวงษ์
2. นางสาวพีรพัฒน์  กวยเนียม
3. นายสิทธิเดช  บุญชู
 
1. นางนงนุช  รัตนมุง
2. นางศศพร  อาจสงคราม
 
849 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายคณมุข  สุพร
2. นายจิราชัย  กุสุมาล
3. นางสาวธิตินันท์  แดงประสิทธิพร
 
1. นางจารุวรรณ  พบครุฑ
2. นายประเทือง  ใบเนียม
 
850 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กหญิงดลญา  ท่านกเอี้ยง
2. เด็กหญิงธันยพร  อินเหมรา
3. เด็กหญิงสมฤดี  ปานณรงค์
 
1. นางภัคพิมล  มาศภากร
 
851 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เพ็งบุญชู
2. เด็กหญิงสุริยาพร  ตันตยาภิรมย์
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  รอดคลองตัน
 
1. นางจารุวรรณ  พบครุฑ
2. นายประเทือง  ใบเนียม
 
852 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี   จันทนะโสตถิ์
2. เด็กชายธงชัย  คนึงศิลศุภผล
3. เด็กหญิงศรีสุภรณ์   สันติลักษณพันธ์
 
1. นายชัยทัด   สุขสม
2. นางสาวิตรี   เทพเกื้อ
 
853 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวชุติกาญจน์  ฮะบุญมี
2. นางสาวญาธิป  เรืองศรี
3. นางสาวธนัญญา  ไตรวิทยพาณิชย์
 
1. นางจารุวรรณ  พบครุฑ
2. นายประเทือง  ใบเนียม
 
854 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นายวัชรพงศ์  ท่าผา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุ่งโรจน์พีรพัฒน์
3. เด็กหญิงเกษมณี  แพงป้อง
 
1. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
2. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
 
855 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ชื่นทวี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  นนทแก้ว
3. เด็กหญิงภัทราพร  เอกเกษตรสิน
 
1. นางวรรณีย์   กิตติอุดมเดช
2. นางสิริพร  ขจรผล
 
856 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เฉลิมไทย
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขเดช
3. เด็กหญิงมธุรดา  หนูรอด
 
1. นางนงนุช  รัตนมุง
2. นางศศพร  อาจสงคราม
 
857 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  สิทธิโยธี
2. นางสาวปาลิตตา  เนติศาสตราวุธ
3. นางสาวเกวลิน  โสภา
 
1. นางนงนุช  รัตนมุง
2. นางศศพร  อาจสงคราม
 
858 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวธิราพร  พวงทอง
2. นางสาวลักษมณ  ชะบางบอน
3. นางสาวอนิชตะญา  บุญเกตุ
 
1. นางวรรณีย์   กิตติอุดมเดช
2. นางเพ็ญศรี  จันหอม
 
859 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮกเฮง 1. นางสาวกรรณิการ์  พึ่งฮั้ว
2. นางสาวจุฑามาศ  จูประไพ
3. เด็กหญิงสิริภัทร  คลังกลาง
 
1. นางสาวรัตติกาล  จิตดำรงชัย
2. นางสาวพรประภา  โมราสุท
 
860 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  อึ้งจิ๋ว
2. นางสาวพิมพ์ภวิษย์  โชคชัยชาญ
3. นางสาววันวิภา  เอมทอง
 
1. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
2. นางสาวณัฐานันท์  สมสวิล
 
861 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงปวีณา  สกุลนุ่ม
2. เด็กหญิงวรฤทัย  ฤทธิรงค์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สันทอง
 
1. นางสาวศศิ  ริปุฤทธิชัย
 
862 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   บัญชาบุษบง
2. เด็กหญิงนัทธมน   ตรีตรุยานนท์
3. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  ธนิกกุล
 
1. นางสาวสมศรี   ตุ่นจิตร
2. นางสาวณภัสสร์   ทรัพยะสุต
 
863 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฮกเฮง 1. เด็กหญิงวรัชยา  ต่วนเครือ
2. เด็กหญิงอรทัย  พรหมสอน
3. เด็กหญิงอริสรา  อู่ตะเภา
 
1. นางบุษรา  ชัยชิต
2. นางสาวสมจิตร  ทองสุข
 
864 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวจารุวรรณ  ลอยอุดมโชค
2. นางสาวปาลีรัตน์   วิริยะกิจเกษตร
3. นายวิวัฒน์   เทียมศรีรัชนีกร
 
1. นางสาวสมศรี   ตุ่นจิตร
2. นางสาวณภัสสร์   ทรัพยะสุต
 
865 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงธิติวรรณ  สุขนิ่ม
2. นางสาวแก้มพลอย  ด้วงน้อย
3. เด็กหญิงโยษิตา  เวชวงศ์
 
1. นางมยุรี  อธิคมสวัสดิ์
2. นางนิชดา  ไวอำภี
 
866 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงจันทรา  ดารา
2. เด็กหญิงสุภัทรตา  การุณยฐิติ
3. เด็กหญิงอรสา  แสงโชติ
 
1. นางสาวจรรยา  คงเนียม
 
867 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายภาคภูมิ  แก้วสุกใส
2. นางสาวสุพรรษา  สุขชู
3. นางสาวอภิญญา  ดารา
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
2. นายเอกพจ  ท่าผา
 
868 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายนพดล  แคะจู
 
1. นางสาวพณิดา  สิงห์สาครเดชา
 
869 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายศิรภัทร  ไชยมาลี
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
870 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงโขมพัสฎร์  จันทร์สา
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน
 
871 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  พุ่มฉายา
 
1. นางกุลธิดา  เกตุรามฤทธิ์
 
872 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เจริญสุข
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
873 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตธี  จันแก่น
2. นายภมร  สุขสวัสดิ์
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง