งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 080
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวันทามารีอา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงวริศรา    ทองคำ
2. เด็กหญิงธนวันต์    นิโรจน์ศิลปชัย
1. นายปัญญาพล    ย่งกรับ
2. นายระพีพัฒน์    นิลโสพันธ์
2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงภาวิดา    จันทร์ศิริ
2. เด็กหญิงเจนจิรา    อินทรสุวรรณ์
1. นางสาวสมถวิล    นาคนาคา
2. นางสาวสุรีพร    แก้วพันนัย
3 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายทวีศักดิ์    เงางาม
2. เด็กชายธวัชชัย    สนธิ
1. นางสาวจันทิรา    นาสวนลาวัลย์
2. นางอุษา    กองจินดา
4 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายรัชชานนท์    ศุภกาญจนภากร
2. เด็กชายปธานิน    รักษาอินทร์
1. นางรัตนา    ทองดี
2. นายองอาจ    พวงชุ่มชื่น
5 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวณัฐรุจา    สุวรรณประเสริฐ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เณรแก้ว
1. นายวรพงษ์    พลายเผือก
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ว่องประเสริฐ
6 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายปฏิภาณ    พัสตรเภที
2. เด็กชายณัฐพงษ์    วงศ์เทียมจันทร์
1. นายวรุฒ    รุ่งเรืองวัฒนโชติ
2. นายเสฎฐวุฒิ    แสนศรศรี
7 โรงเรียนธีรศาสตร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายภัทรพล    อ้องาม
2. เด็กชายพีรพัฒน์    ทองบุญส่ง
1. นางสาวพนิดา    กิจเจริญ
2. นายศักดิ์ชัย    สว่างงาม
8 โรงเรียนเทพวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงนิธินาฏ    คุ้มภัย
2. เด็กหญิงศิรประภา    เตี่ยงเกตุ
1. นางสาวณภัทร    ศิริประสพ
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายภูริต    ศุกระศร
2. เด็กชายจิรศักดิ์    มลแว่น
1. นางสาวปัทมาวรรณ    เกิดแก้ว
10 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายพิรัชชัย    สอนใจ
2. เด็กหญิงเกวลิน    อินทฤทธิ์
1. นางสาวกุลธิดา    เปล่งปลั่ง
2. นางชูติวรรณ    อุ่มสาตร์
11 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายอัครพล    โสดสงค์
2. เด็กชายภูริพัฒน์    พรามณี
1. นางชนัญชิดา    พลายแดง
2. นายอานนท์    งามเนตร์
12 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวพิมพ์ชนก    มั่นคง
2. เด็กชายชัยวัฒน์    วราสินธุ์
1. นายสุพร    ศิริปี
13 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายภูมิพัฒน์    รูปโฉม
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    ผลมงคลวัฒน์
1. นางสาวจีรนันท์    หาญกิจ
2. นางอมรรัตน์    ทิมจิตร
14 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงพรสุดา    ชุนวิเชียร
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    มีผล
1. นางสาวลลิตา    กิจชนม์
2. นางศิริวรรณ    หงส์ศุภางค์พันธุ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................