งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 725
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายพลพันธ์    เกี้ยวเพ็ง
2. นางสาวสุกมล    พุ่มไม้ใหญ่
1. นางสาวนราพร    ญาณไพศาล
2. นายวรวัชร์    รัตนสมบูรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาววีรวรรณ    พูลเกตุ
2. นางสาวกมลรัตน์    สภาพรกิจกุล
1. นายกอบชัย    วุฒิธรรม
2. นางสาวเรณู    บุตรตุ้ม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายอิทธิพล    แซ่จ๋าว
2. นายจิรายุส    บุญมา
1. นายวินัย    อ่อนศรี
11
4 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายณัฐสิทธิ์    วงศ์ปัญญาเสถียร
2. นายสวศักดิ์    ตุ้มม่วง
1. นางสาวพิชญา    แป้นแก้ว
2. นางสาวพิณแก้ว    พินทอง
12
5 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวประภาวัลย์    นงเอ้
2. นางสาวโสรญา    แถมต้าน
1. นายคฑาวุธ    ลี้กิจเจริญผล
2. นางสิริพร    นิยมสุจริต
10
6 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายปิยะพงศ์    วงกนก
2. นางสาวศรัญญา    ศรีประไพ
1. นางสมศรี    รวมทรัพย์
2. นายสุพจน์    วิมลพันธ์
7
7 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวศศิวิมล    ตุ่นเฮ้า
2. นางสาวนัชชา    แสงดิษฐ์
1. นางสุรี    วรรณวงศ์วัฒนา
8
8 โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวศุภาพิชญ์    จำปาทอง
2. นางสาวสุรัตน    มุรธาวานิช
1. นางสาวดุษฎี    แสนตุ้ม
2. นางนฤมล    บูรณะนันทสิริ
4
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวนภสร    บุญญา
2. นางสาวศรัญญา    พุกนิลฉาย
1. นายสุรพัชร    เกตุรัตน์
6
10 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายพิสิษฐ์    พิกุลแก้ว
2. นางสาวชิดชนก    บุญหู้
1. นางธนวรินทร์    เลื่อมอารมณ์
9
11 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวเบญจรัตน์    ทองเปี่ยม
2. นางสาวศุภพิชญ์    มาลัยอุทิศธรรม
1. นายสมรชัย    นครเรียบ
2. นายสุพล    ศรอารา
4
12 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวณัฐชยา    ศิริเธียรไชย
2. นางสาวพริม    พรรุ่งโรจน์
1. นางสาววรุณรัตน์    เกิดแย้ม
2. นายศุภกิจ    รัตนาภินันท์ชัย
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................