งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 724
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวันทามารีอา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงศุภนิดา    เซียวประเสริฐ
2. เด็กชายอภิวัฒน์    กุสลางกูรวัฒน์
1. นางศิริลักษณ์    สว่างพราว
2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงประไพพรรณ    พวงมาลา
2. เด็กชายพัทธวรรณ    อาจปักษา
1. นางสาวกรกานต์    คงคาน้อย
2. นายศุภชัย    วัฒนาสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงฌัชชา    ฤดีเย็นสกุล
2. เด็กหญิงจิรนันท์    เสือสี
1. นายณัฐวุฒิ    ดวงจินดา
2. นายอธิภัทร    นาคคูบัว
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายศุภณัฐ    หนูปาน
2. เด็กชายชนะพล    นิยมคุณ
1. นายวินัย    อ่อนศรี
11
5 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายธนกฤต    ฉิ่งทอง
2. เด็กหญิงอนงค์คราญ    คำจัตุรัส
1. นางสาวพิชญา    แป้นแก้ว
2. นางสาวพิณแก้ว    พินทอง
13
6 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงวรรณธิชา    ภุมรินทร์
2. เด็กหญิงกชพร    ศรีคง
1. นายคฑาวุธ    ลี้กิจเจริญผล
2. นางสาวสุชาวดี    จักษุศรี
8
7 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กชายสุทธิพงศ์    วาสุ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สังขนิรมิต
1. นางสมศรี    รวมทรัพย์
2. นายสุพจน์    วิมลพันธ์
9
8 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงชนิตรา    ชูดี
2. เด็กหญิงชยุตรา    ชูดี
1. นางสาวสุกัญญา    โพธิเกษม
5
9 โรงเรียนดำเนินวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงไพรินทร์    โจหิงค์
2. เด็กหญิงปิณฐิรา    โอเปี่ยม
1. นายสุวิทย์    โตภารา
2. นายอรุณ    สอนไข่
10
10 โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาววัลวิภา    โรจนธีระวัฒน์
2. เด็กหญิงวริศรา    กสิกิจเมธา
1. นางสาวดุษฎี    แสนตุ้ม
2. นางนฤมล    บูรณะนันทสิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงศิริพร    ผ่องแพร
2. เด็กหญิงเปรมกมล    สอาดจิตวิไล
1. นายสุรพัชร    เกตุรัตน์
5
12 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงบุษราคัม    นาคโต
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์    ผิวงาม
1. นายปรีชา    พูลเปี่ยม
12
13 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. เด็กหญิงนิมิตตา    ช่างเจริญ
2. เด็กหญิงสลิญทิพย์    มาลัยอุทิศธรรม
1. นายคงไท    ตรีวนิชย์กุล
2. นายสมรชัย    นครเรียบ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวจิรนันท์    จิตต์เดช
2. นางสาวณัฐวดี    ขำคล้าย
1. นายนรเศรฐ์    ทิมพิทักษ์
2. นางสาววรุณรัตน์    เกิดแย้ม
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................