งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 691
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายณัชพล    ห่วงประเสริฐ
1. นางสาวสุภาพร    แซ่เจ็ง
2 โรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวสุชาดา    ครุฑไทย
1. นายจิรายุ    สงวนแก้ว
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวปาจรีย์    อภิชิตพงษ์พันธ์
1. นางสาวฐิตาพร    ตันเจริญรัตน์
4 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายธีรยุทธ    ก้านเหลือง
1. นายมณฑล    เล็กเปีย
5 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวเนตรชนก    สุขเข
1. นายพงษ์ศิริ    ศิริพานิช
6 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นางสาวชุลีพร    วัดตะสิ
1. นางสาวศิริกุล    พิทักษ์รักชาติ
7 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี 1. นายอภิเชษฐ์    ชนะชัย
1. นางสาลินี    เรืองจุ้ย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................